Djur ska ha egenvärde

Den nya lagen ska inriktas på djurens välfärd istället för som i idag på att djur inte ska lida. Det skriver utredaren och vill också förtydliga att djur ska ha ett egenvärde oavsett vilken nytta som de har för människan.

Astrid Lindgren fick den djurskyddslag vi har idag som födelsedagspresent från statsminister Ingvar Karlsson. Hon var del i den intensiva etiska debatt som ledde fram till att det blev en ny djurskyddslag 1988. Och mycket hade hänt från 1944 års djurskyddslag. Efter andra världskriget förändrades jordbrukspolitiken, målet var att effektivisera. Jordbruksföretagen blev färre och större och mer specialiserade. Företagen ville ha så många djur som möjligt på så liten yta och med så liten arbetsinsats som möjligt. Detta väckte kritik. Det startades en samhällsdebatt om djurfabriker där man kritiserade att detta sätt att föda upp djur bara tog hänsyn till teknik och ekonomi och inte till djurens naturliga beteende. Djurskyddslagen 1988 innebar en förändring. Den gjorde klart att djur inom produktion av livsmedel, ull, skinn och päls ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.

Utvecklingen har gått framåt, ny forskning kommit, och regeringen gav 2009 landshövding Eva Eriksson i uppdrag att titta på hur djurskyddslagen kan moderniseras och förenklas och vilka lösningar som kan finnas på de djurskyddsproblem vi har idag. Under två år har utredningen pågått och Djurskyddet Sverige har varit med i det arbetet genom Johan Beck-Friis som sitter i förbundets styrelse.

Den nya djurskyddslagen presenterades i höstas. I den förtydligar Eva Eriksson att när människan håller djur så medföljer en moralisk skyldighet att ta hänsyn till djurens behov och välfärd. Lagen ska inriktas på djurvälfärd och respekt för djur, istället för som i dagens lag vara inriktad på att djur inte ska lida. Begreppet djurvälfärd innehåller, menar hon, alla de aspekter som påverkar djurets välbefinnande, till exempel hälsa, beteendebehov och känslor. Med lidande kommer det i den nya lagen menas både fysiskt och psykiskt lidande till exempel ångest, rädsla och stress. Det ska vara tydligt att djur har ett egenvärde oavsett vilken nytta som de har för människan.

Den nya djurskyddslagen ska vara mindre detaljerad och bestämmelser ska istället flyttas till Jordbruksverkets föreskrifter. På det sättet kan den lättare uppdateras när det kommer ny forskning och nya erfarenheter. Lagen ska också vara mer flexibel och mer målstyrd. Med det menas till exempel att det viktigaste inte är hur många centimeter en hästbox är utan om målet, att hästen kan röra sig, uppfylls.   

Eva Eriksson vill i nya lagen tydliggöra att det är djurägaren som har ansvaret för djuret. Man ska vara minst sexton år för att få köpa djur och det ska också införas krav på utbildning för personer som har djur yrkesmässigt.