Ny studie: Barn kan öva upp empati genom djur

Barn kan utveckla sin empati med hjälp av djurinriktade värdegrundsövningar, visar en ny studie från Göteborgs universitet. Forskaren Agneta Simeonsdotter Svensson har undersökt vilken effekt Djurskyddet Sveriges värdegrundsmaterial Mini-REDE (Respekt, Empati, Djur, Etik) har på barn i tre- till femårsåldern.

Studien inleddes med att ett antal frågor ställdes till femtiotvå barn på fyra olika förskolor. På varje förskola var barnen indelade i två grupper, en testgrupp som gjorde Mini-REDE-övningarna och en kontrollgrupp som inte gjorde dem. Efter att frågorna ställts arbetade barnen i testgrupperna med övningarna, därefter ställdes samma frågor igen till alla barn. Agneta Simeonsdotter Svensson menar att övningarna har en tydlig effekt.

– Barnen i testgrupperna uttryckte ökad förståelse för etiska frågor. Frågorna och påståendena blev mer utvecklande, barnen visade att de kunde leva sig in i djurs behov mer påtagligt och även relatera djurs behov till människors behov.

Övningarna får barnen att tänka till och föra resonemang kring olika etiska frågeställningar. De tränar sig på att kunna bilda sig en egen uppfattning och kunna uttrycka den.

I en tidigare studie av REDE-materialet för äldre barn från 2009 av Malin Angantyr och Jakob Eklund från Mälardalens högskola visade resultatet att värdegrundsövningarna hade större effekt på pojkar.

Någon sådan skillnad framkom inte i studien från Göteborgs universitet. En anledning kan vara att barnen i den studien var äldre. Barnens ålder betyder mycket när det gäller att grundlägga värderingar, menar Agneta Simeonsdotter Svensson.

– I förskolan har barns värderingar inte blivit så tydliga, och det är därför tacksamt och av stor vikt att man börjar arbeta med värdegrunden i tidig ålder. Då finns goda möjligheter att nå både pojkar och flickor.

Mini-REDE- och REDE-övningarna kan laddas ner kostnadsfritt på www.rede.se, något som projektledaren Sarah Vikslund tycker är mycket viktigt

– Det ska inte spela någon roll om barnet går på en förskola med god ekonomi eller inte. Alla barn ska ges samma möjlighet att få träna sin empatiska förmåga och därför är vi glada att med hjälp av Allmänna Arvsfonden kunna erbjuda ett material som har vetenskapligt bevisad effekt kostnadsfritt.