Svagt stöd för extrastämma

Djurskyddet Sveriges utgifter har i flera år varit större än inkomsterna. En extra förbundsstämma behövs under 2013, menar den grupp som har i uppdrag att granska ekonomin. Men stödet för en extrastämma är svagt bland föreningarna.

Det var på den senaste ordinarie stämman, i maj 2012, som en särskild granskningsgrupp tillsattes för att komma till rätta med obalansen i ekonomin. Av de fyra ursprungliga medlemmarna valde två att lämna gruppen efter meningsskiljaktigheter om uppdraget – men en tredje medlem adjungerades in i oktober. I slutet av november presenterade de sitt förslag i ett brev till förbundsstyrelsen. För att minska kostnaderna föreslogs bland annat en flytt av kansliet samt mer ideellt arbete i medlemstidningen.

Djurskyddet Eskilstuna, vars ordförande Eirik Isene är en av medlemmarna i ekonomigruppen, krävde en extrastämma för att kunna ändra i stadgarna och besluta om en ny verksamhetsplan. För att det ska bli verklighet måste minst en tredjedel, 21 stycken, av föreningarna ställa sig bakom kravet. I nuläget har bara 6-7 föreningar ställt sig bakom kravet, säger Eirik Isene.

– Vi tror på de här förslagen och tycker att de ska tas upp så snart som möjligt, innan man slösar iväg alltför mycket mera medel. I stämman i maj 2012 så beslutade man om en budget som låg med fem miljoner i underskott, och då behöver man ju göra någonting, säger han.

Sven Stenson, ordförande för Djurskyddet Sverige, bekräftar att förbundsstyrelsen tagit del av förslaget.

– Ekonomiförslaget har landat i förbundsstyrelsen på ett riktigt sätt. Vi har beslutat att ta tag i de frågorna som han har lagt fram till oss, säger Sven Stenson.

Han anser att det beslutsunderlag som presenteras i ekonomigruppens förslag är otillräckligt. Efter att förslaget presenterats tillsatte Djurskyddets förbundsstyrelse en egen, extra granskningsgrupp för att utreda vilka konsekvenser det skulle få för verksamheten.

Djurskyddets generalsekreterare Åsa Hagelstedt tycker inte att ekonomiförslaget är tillräckligt genomarbetat för att kunna tas upp på en stämma.

– Att flytta kansliet och att säga upp personal är inte ett beslut som man kan ta om det inte är mer förberett. Det måste göras en konsekvensanalys. En enig förbundsstämma, i maj 2012, tog en budget för två år framåt, men sade samtidigt att man skulle ta tag i ekonomifrågan under perioden. Att hålla en extrastämma kostar väldigt mycket, säger Åsa Hagelstedt.

Hon påpekar att förbundets ekonomi är en viktig fråga och att föreningarna ska vara delaktiga i förändringsarbetet, men tycker att frågan stället bör tas upp till diskussion på föreningsdagarna i april. Om beslut behöver fattas kan det göras på nästa ordinarie stämma, under 2014, menar hon.

Djurskyddet Nordostskåne är en av de föreningar som motsatt sig kravet på extrastämma. Jeanette Thelander, ordförande, anser inte att ekonomiförslaget är tillräckligt konstruktivt. Hon håller med om att frågan istället ska diskuteras på föreningsdagarna.

– En extrastämma utlyser man ju om det är så att man har tappat förtroendet för styrelsen. Det är en allvarlig sak, och inte något som man gör bara för att man tycker att man ska diskutera någonting, säger hon.

 

FÖRSLAG FRÅN EKONOMIGRUPPEN

  • Ändrad inriktning för förbundsstyrelsen och förbundet i stort med fokus på sällskapsdjur och föreningarnas verksamhet.
  • Ett mindre kansli med mindre lokal, eventuellt utanför Stockholm.
  • En anpassad medlemstidning till föreningarnas behov bör kunna produceras
  • billigare och bli ett nyttigare kommunikationsverktyg. Eventuellt kan redaktören vara en ideell befattning, och artiklar till största delen skrivas av obetalda författare och föreningsmedlemmar.
  • REDE får inte kosta mer än de direkta inkomsterna till REDE. Befintligt material ska spridas och användas av föreningarna.
  • Kapitalförvaltning – med liten risk och till lägre kostnad.