Travtränare ska kolla hästarnas hälsa

Travhästars hälsa kontrolleras i grupp och med utrustningen på. Metoden utreds nu av Jordbruksverket. Samtidigt inför Svensk Travsport ett nytt hästvälfärdsprogram, där travtränarna själva ska kontrollera hästarna. På detta sätt hoppas man slippa betala för fler veterinärer.

Under två år har Svensk Travsport arbetat med ett nytt hästvälfärdsprogram. Nu lanseras det, under namnet Travarhälsan.

– Det är ett stort och omfattande projekt. Det här började vi jobba med redan när vi visste att det låg en remiss från myndigheterna på en ny djurskyddslag, säger Linda Höijer på Svensk Travsports hästvälfärdsavdelning.

Travsporten anlitar så kallade banveterinärer, som är anställda av Jordbruksverket, för att kontrollera hästarnas hälsa. När kontrollerna sker är hästarna redan fullt utrustade inför loppet. Den så kallade besiktningen sker från ett visst avstånd, och hästarna undersöks inte individuellt. Det gör det svårare att se om en häst är skadad eller inte.

Linda Höijer medger att Jordbruksverket egentligen kräver att alla hästar besiktigas för hand, utan utrustning – detta efter att den så kallade statliga tävlingsdjursutredningen kom fram till att den nuvarande besiktningen inte uppfyller lagens krav. En sådan hälsokontroll sker inom ridsporten, men hon menar att det inte skulle fungera i praktiken inom travsporten. Dessutom skulle det bli dyrt.

– Banveterinärerna är anställda av Jordbruksverket och kostar oss sex miljoner per år. Skulle vi utöka till att visa alla hästar ”nakna för hand” skulle det innebära dels en fördubbling av banveterinärer, och för alla tränare skulle det innebära att man skulle behöva vara på plats så tidigt, eftersom vi har så många travhästar. Det skulle inte fungera rent praktiskt.

Svensk Travsport har istället valt att satsa på ”egenkontroller”, utförda av hästarnas tränare, i det nya hästvälfärdsprogrammet. Egenkontrollerna är en komplettering till banveterinärernas arbete, som fortsätter som förut.

Hälsokontroller har tidigare bara skett i anslutning till tävling, och utökas nu till träningssammanhang genom egenkontrollerna. De första kontrollerna i samband med tävling är tänkta att ske i september 2013, efter att utbildningar hållits.

Lars Erik Staberg vid Jordbruksverkets avdelning för djurskydd och hälsa är positivt inställd till Svensk Travsports nya hästvälfärdsprogram.

– Om de vill ha egenkontroller och hela den biten som de visat är det jättebra. Men att de inför Travarhälsan är inte gjort i överenskommelse med myndigheterna, att vi då skulle ta bort kravet på besiktning.

Han säger att Jordbruksverket just nu utvärderar hur travhästarnas hälsa ska undersökas. En utredning som förhoppningsvis blir klar till hösten. Resultatet kan leda till att veterinärer måste undersöka alla hästar individuellt, om det bedöms som nödvändigt.

Linda Höijer berättar att egenkontrollerna ska utföras med hjälp av en checklista. Travhästarnas tränare ska själva undersöka hästens hälsa innan loppet, medan hästen saknar utrustning, för att på så sätt få en bättre överblick av djurets hälsoläge. Den här kontrollen görs redan av de flesta, menar Linda Höijer. Men med de nya rutinerna hoppas man på att nå även de som inte kontrollerar sina hästar ordentligt innan lopp.

– Jag tror att man genom hela det här programmet kan få bättre kvalitet på både hästarna och hela travet, säger Linda Höijer.

För att kolla så att egenkontrollerna utförs ordentligt kommer stickprovskontroller utföras av en så kallad stallbackskontrollant, som dock saknar veterinärkompetens.

– Om stallbackskontrollanten ser något konstigt ska han rapportera och så får banveterinären följa upp det. Banveterinären har det yttersta ansvaret, säger Linda Höijer.

För bara några månader sedan lade Svensk Travsport ner Hästombudsmannen, en tjänst som hade tillsatts för att lyfta debatten kring djurskydd och hästvälfärd. Svensk Travsport ansåg inte att tjänsten hade gett upphov till den debatt och den granskning som man hoppats på.

Foto: Elsa Frizell