Djur far illa i våldsamma familjer

Det behövs mer kunskap och samordning mellan myndigheter för att bättre hjälpa djur som blir offer i misshandelsrelationer. Men också en politisk vilja att förändra lagstiftningen. Det framkom igår på en konferens om sambandet mellan våld i nära relationer, våld mot husdjur och juridik.

Forskning visar att det finns ett samband mellan våld mot djur och våld i nära relationer. Djur används för att utpressa sin partner till lydnad och tystnad och den utsatta lämnar inte förhållandet i rädsla för att djuret ska fara illa. Barn som upplever våld mot djur kan få svårt att utveckla empati och är i riskzonen att själva använda våld som vuxna om de inte får hjälp och stöd för det. Föreningen Se sambandet arbetar för att sprida kunskapen om detta, både för att ge brottsoffer mer stöd men också som en utgångspunkt  för att kunna förebygga våldet.  Polis, åklagare, forskare, veterinärer och ideella organisationer fanns på plats under gårdagens konferens som Se Sambandet arrangerades tillsammans med Svenska Djurskyddsföreningen. Tillsammans ringade man in  problemen och olika förslag på lösningar gavs också.  Det säger Nathalie Nordén från Se Sambandet.
– Polis, åklagare, socialtjänster och djurskyddshandläggare vill hitta lösningar men under diskussionerna framkom det också att det inte är helt lätt i praktiken, säger hon.

Djur hanteras i lagstiftningen inte helt olikt en soffa eller tv, något som också ger konsekvenser.
-Det innebär till exempel att Socialtjänsten inte  kan ge ekonomiskt stöd till den våldsutsatta för att betala för förvaring av ett djur, till exempel på ett djurpensionat, lika lite som man bekostar magasinering av möbler, säger Nathalie som också är ordförande i föreningen VOOV,  Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta. VOOV startades just för att möjliggöra lämnandet av en våldsam relation för den som är våldsutsatt – utan att djuret riskerar att skadas eller dödas som konsekvens.

Eftersom djur i lagstiftningen ses som objekt, till skillnad från subjekt, kan de inte juridiskt ses som brottsoffer. Det finns dock länder i Europa, till exempel Norge och Österrike där man valt att ge djur annan status.

För att tidigt hitta missförhållanden för både djur och människor gäller det, enligt Nathalie för alla myndigheter att vara uppmärksamma. Om till exempel veterinärer, djurskyddshandläggare och polis ser att djur far illa finns risker för att även andra familjemedlemmar far illa och vice versa. Men många gånger missar myndigheterna djuren när de griper in, dels av okunskap, dels för att lagen står i vägen. Sekretesslagen hindrar till exempel socialsekreterare från att anmäla till länsstyrelsen om ett djur far illa
-Men detta kan man i vissa fall komma runt. Om till exempel socialtjänstsekreteraren frågar den våldsutsatta om man får anmäla att hens djur far illa till länsstyrelsens djurskyddsinspektör upphävs sekretessen.

-För att förändra för djurens situation krävs både ökad kunskap och politisk vilja att förändra lagstiftningen det är något som blev tydligt under konferensen, säger Nathalie Nordén.