Hur ska djurskyddskontrollerna förbättras?

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht om hur han arbetar för att förbättra djurskyddskontrollerna.

Hur ska djurskyddskontrollerna förbättras?
– Min uppfattning är att djurskyddskontrollen har blivit bättre sedan omorganisationen 2009. Både kvaliteten och rättssäkerheten har ökat. Det finns dock fortfarande utrymme för att arbeta vidare med att likrikta kontrollen och att ytterligare försöka samordna den. Jag ser också ett behov av att öka antalet kontroller som görs och att försöka ytterligare vässa träffsäkerheten.

Hur ska man öka likriktningen och träffsäkerheten av kontrollerna?
– Det praktiska arbetet sker framför allt genom ett samarbete mellan de ansvariga myndigheterna för djurskyddskontrollen, framför allt Jordbruksverket och länsstyrelserna. Det handlar om ett kontinuerligt och systematiskt arbete för att utveckla kontrollen och det finns mot den bakgrunden inte något fastlagt slutdatum för denna övergripande process. För att stödja utvecklingsarbetet har regeringen bland annat beslutat att inrätta ett samordningsråd för djurskyddkontrollfrågor som har till uppgift att samordna löpande strategiska frågor som rör djurskyddskontrollen. Rådet har bland annat till uppgift att identifiera områden där det finns ett behov av ökad samsyn och samverkan inom kontrollen och att verka för att utveckla kontrollen för att öka rättsäkerhet, likvärdighet och effektvitet.

Hur mycket resurser kommer tillsättas för detta arbete?
– Under 2015 har Jordbruksverket fått ett extra tillskott på 5 miljoner kronor och länsstyrelserna på 25 miljoner kronor för att stärka kontrollen. Vi överväger också om det är möjligt att införa ett system med avgifter för djurskyddskontroller och hur ett sådant system i så fall skulle kunna utformas.