Bajsätande insekter viktiga för mångfalden

Betande djur lämnar gödsel i markerna som behöver brytas ner. Dynglevande insekter som dyngbaggar och dyngflugor är viktiga djur i detta kretslopp. Jordbruksverket har nu kommit med en serie kortfattade faktablad som presenterar nyttiga insekter.

Ett av syftena med faktabladen ”Gynna nyttodjuren” är att påminna om att det är viktigt att avmaska djuren i god tid innan betet, då avmaskningsmedel kan skada insekterna skriver Jordbruksverket på sin hemsida. Senast två veckor innan djuren släpps på bete ska man avmaska för att undvika att rester av medlet kommer ut i gödseln i betesmarken.

Utan dynglevande insekter ansamlas gödsel, flugor frodas och gräsmarken kvävs. En snabb nedbrytning däremot ger bra näring till marken. Dyngbaggarna gräver gångar i spillningen från kor, får eller hästar där de matar sina larver med gödsel. Flera av de vuxna dyngflugorna är även pollinerare eftersom de äter nektar.

I Sverige finns ungefär 60 olika dyngbaggar störst är tordyveln som kan bli upp till tre centimeter. De minsta dyngbaggarna blir bara några millimeter.