JO utreder den etiska nämnden

Djurskyddet Sveriges JO-anmälan mot Jordbruksverket avskrevs men Justitieombudsmannen, JO har valt att gå vidare med uppgifter som fanns i anmälan.  JO ska nu utreda hur Malmö-Lunds djurförsöksetiska nämnd fattade beslut om djurförsöket på grisar.

I mars anmälde Djurskyddet Sverige Jordbruksverket till Justitieombudsmannen-JO. Det hela rör grisnäringens djurförsök som pågick under 2014. Branschorganisationen Svenska Pig studerade då vilken effekt fixerade suggor, tidigare avvänjning av smågrisar och fler grisar per kvadratmeter, skulle ha på minskad smågrisdödlighet och ökat produktivitet. I den djurförsöksetiska nämndens beslut står att försöket fick pågå ett år från dess att det påbörjas och att beslutet gäller i fem år.

Jordbruksverket har sedan hävdat att djurförsöket får hålla på i fem år. I sin vägledning till länsstyrelserna, som är den myndighet som har ansvar att kontrollera att gårdarna följer djurskyddslagstiftningen, har Jordbruksverket gett samma information. Försöket får pågå i fem år. Djurskyddet Sverige JO-anmälde därför Jordbruksverket för bristerna i sin roll som kontrollmyndighet av djurskydd.

Förra veckan kom Justitieombudsmannens beslut. Man väljer att avskriva anmälan till Jordbruksverket. Istället går JO vidare med uppgifterna i anmälan och inleder ett så kallat initiativärende mot Malmö-Lunds djurförsöksetiska nämnd. JO har nu begärt ett skriftligt yttrande från den etiska nämnden där de uppmanas yttra sig över hur beslutet av djurförsöket var utformat. Svar ska vara inskickat senast den 24 augusti.