Sprid kunskapen bättre

TEMA: HÄSTAR PÅ LÖSDRIFT Många hästägare är positiva till lösdrift och grupphållning. Det är vetenskapen också. Trots det är uppstallning inomhus fortfarande det vanligaste sättet att hålla häst.
En ny studie konstaterar att glappet mellan vad man tycker och hur man gör ser likadant ut i flera nordiska länder. Vetenskapsmännen bakom studien efterfrågar tydligare och bättre information till hästägare för att fler ska gå över till lösdrift.

Linda Keeling, etolog och professor i djurskydd vid Sveriges lantbruksuniversitet SLU, har i flera studier tittat närmare på lösdriftens för- och nackdelar vid hästhållning. Ur ett djurskyddsperspektiv ställer hon sig mycket positiv till lösdrift, inte minst för att lösdrift ger hästarna möjlighet att på sitt eget vis utveckla det sociala samspel som är så viktigt för flockdjur.

– Man kan jämföra med barn som lär sig att utveckla sina sociala förmågor när de går i skolan. Det är naturliga beteenden men de behöver stimuleras tillsammans med andra för att utvecklas och fulländas, säger hon och fortsätter.
– Jag skulle bli förvånad om inte antalet lösdriftsstall ökar i Sverige framöver.

I höstas kom en rapport som Linda Keeling är medförfattare till. Rapporten är ett nordiskt forskningssamarbete mellan flera vetenskapliga institutioner i Norge, Sverige, Finland och Danmark. I den har rapportskrivarna undersökt hästägares attityder till lösdriftssystem.

Drygt tre tusen hästägare som sammanlagt äger drygt 17 000 hästar tillfrågades. Av dessa hästar fick 8 procent aldrig vistas löst tillsammans med andra hästar. Nästan hälften, 47 procent, av alla hästar som omfattades av studien, hölls på lösdrift utomhus i grupp dygnet runt och 45 procent var uppstallade en och en inomhus men gick tillsammans med andra utomhus under hela eller delar av dagen.

Trots att inte ens hälften av alla hästar i undersökningen hade tillgång till utevistelse i flock dygnet runt var en majoritet av de tillfrågade hästägarna övertygade om att det är viktigt för hästar att ha tillgång till en flock. Hela 86 procent svarade ja på frågan om de tror att lösdrift främjar hästens välmående och nästan alla, 92 procent, tyckte att det var viktigt för hästar att ha sällskap av sina artfränder, det vill säga andra hästar.

Det finns en skillnad i attityd och faktiska förhållanden, konstaterar rapporten. Många är positiva till lösdrift, långt färre håller sina egna hästar så. Delvis beror det på att det bland många hästägare finns en oro för skador.

Hästägare som inte själva är vana vid att hålla häst på lösdrift uttrycker ofta en oro för att hästar på lösdrift utgör en skaderisk för andra hästar, och sig själva. En del av oron handlar om rädsla för att hästarna sparkar eller biter varandra så att skador uppstår, en annan del handlar om oro för att hästarna ska trampa sig eller gå omkull och på så vis skada sig själva.

Den här oron syns också i den nordiska lösdriftsrapporten. Enligt den svarade 45 procent av deltagarna att de var oroliga för att en eller flera hästar skulle skadas om de fick gå löst tillsammans och av dem var 44 procent också oroliga för att hästarna i lösdriftsflocken skulle komma till skada vid fodring. En viss oro för att människor kan komma till skada fanns också, 23 procent såg att skaderisken ökar för människor som hanterar lösdriftshästar jämfört med dem som arbetar med hästar som stallas upp en och en i box.

– I verkligheten är skaderisken för människa i kontakt med häst som allra störst när de båda vistas tillsammans inne i en box eller ett stall, säger Linda Keeling.

Hon har vetenskapligt stöd för det, och har också på vetenskapliga grunder sett att grupphästhållning sällan orsakar större skador, varken på häst eller människa, jämfört med klassisk uppstallning inomhus. Däremot har det många positiva hälsoeffekter på hästarna som hålls utomhus i grupp.

– Självklart måste man tänka till när man hanterar sin häst, men det gäller ju alldeles oavsett om man har hästen på lösdrift eller i ett stall, säger hon.

– Om fler hade tillgång till faktisk kunskap, både kring grupphästhållningens fördelar och hur man rent praktiskt gör när man håller hästar på lösdrift, så skulle förmodligen antalet lösdriftsanläggningar öka marknad, tror Linda Keeling.

Hennes åsikter överensstämmer med de övriga rapportskrivarnas. Gemensamt avslutar de sin genomgång med att kommentera glappet mellan vad hästägare tycker, och hur de faktiskt gör:
”Det finns ett samband mellan nuvarande praxis och hästägares attityd. Tvärtemot vad vetenskapen sett så är oro för skador vid lösdrift fortfarande stor. Sättet som vetenskapliga fakta förmedlas till hästägare är ännu inte optimalt. Framtida insatser bör därför göras för att överbrygga det glapp som finns mellan vetenskap och praktik samt att förmedla kunskap och fokusera på praktiska lösningar för grupphästhållning.”

Slutligen föreslår rapporten att ”de nationella riktlinjerna för hästens välfärd bör omformuleras så att de omfattar det faktum att grupphästhållning är det bästa sättet att uppfylla hästarnas behov av social kontakt.”

 

Text: Mia Sahl
Foto: iStockphoto