Privata aktörer och komplexa regler

Mer komplexa regelverk. Olika nivåer för olika djurhållare. Allt mindre transparens gentemot konsumenterna. Det finns flera farhågor kring kontrollprogrammen.

Kontrollprogrammen innebär att fler kontroller utförs, när både privata och offentliga kontroller genomförs på de anslutna gårdarna. Vid en första anblick verkar det bra, men Frida Lundmark, doktor i husdjursvetenskap vid SLU, påpekar att om samma regel finns både i djurskyddslagstiftningen och i ett kon­trollprogram är det då säkert att dessa kontrolleras och mäts på samma sätt?

– Branschen påtalar ofta ett behov av regelförenkling men genom att skapa olika kontrollprogram och andra privata regelverk bidrar de till en mer komplex djurskyddsarena. Eftersom de privata kontrollerna ligger till grund för belägg­ningsgraden för kyckling och höns, krävs en mycket bra dialog mellan de privata aktörerna och länsstyrelsen då länssty­relsens djurskyddshandläggare måste få veta vilka nivåer de ska kontrollera efter, säger Frida Lundmark.

Vi frågar Henriette Bonde, ordförande i Djurskyddsinspektörernas riksförening, DIRF, om de frivilliga kontrollprogram­men ställer nya utmaningar på arbetet som djurskyddsinspektör?

– Så länge inte det sker en lagändring eller finns en dispens från Jordbruks­verket att frångå lagstiftningens krav så ställs samma krav på alla gårdar oavsett om de är med i ett kontrollprogram eller inte. På så sätt förändras inte vårt arbete. Alla dispenser skickas till berörd läns­styrelse för kännedom, så har någon gård fått dispens får vi veta det. Såklart blir det mer komplicerat med djurskyddskon­trollen om det ges dispenser då vi måste hålla koll på dem också, konstaterar Henriette Bonde.

Ytterligare en risk Frida Lundmark ser handlar om lagstiftningen och den trans­parens processen har i Sverige. Lagstift­ningen ska spegla samhällets syn på vad som kan vara den absolut lägsta nivån för hur djur får hanteras och hållas.

– Lagstiftningen kommer till efter sam­råd och remissrundor med olika grupper i samhället. Det finns en risk att de flesta medborgare inte har en aning om att dessa kontrollprogram finns och vad de innebär. På samma sätt som konsumenter idag har dålig kunskap om hur djur inom livsmedelsproduktionen egentligen hålls.

Dessutom säger EU:s kontrollförordning att ett medlemsland inte får delegera hantering av djurskyddsbrister till en privat aktör.

– Jag skulle vilja påstå att det är en gråzon eftersom deras kontroll påverkar både den offentliga kontrollfrekvensen – är du med i ett kontrollprogram kan du komma att få färre besök av läns­styrelsens djurskyddshandläggare – och vilken djurskyddsnivå som ska gälla, vid beläggningsgrad för fjäderfä och ligghall eller inte för nötkreatur. En privat aktör har inte alls samma krav på sig som myn­digheterna att hantera djurskyddet rätts­säkert, öppet och i enlighet med förvalt­ningslagstiftningen. Det kan diskuteras om denna utveckling mot privata aktörer enbart är bra, säger Frida Lundmark.

Text: Katarina Hörlin
Foto: Birgitta Wiberg

Fotnot: Artikeln har tidigare publicerats i Tidningen Djurskyddet, nr 3, 2016.