Propositionen till en ny djurskyddslag är lagd

I dag offentliggjorde regeringen sin proposition till ny djurskyddslag.

Propositionen skiljer sig inte nämnvärt från den lagrådsremiss Tidningen Djurskyddet tidigare skrivit om och enligt regeringen är den nya djurskyddslagen tydligare, har en mer ändamålsenlig disposition och ett modernare språk.

Syftet med den nya lagen är att säkerställa ett gott djurskydd och att främja en god djurvälfärd och respekt för djur. Lagen gäller djur som hålls av människan och, med undantag för vissa bestämmelser, viltlevande försöksdjur. Några bestämmelser gäller även övergivna djur av tamdjursart och förvildade djur av tamdjursart som inte ingår i etablerade populationer, slår regeringen fast i propositionens inledande del.

Som Tidningen Djurskyddet tidigare rapporterat möter både de befintliga förslagen och de förslag som skyltar med sin frånvaro ris och ros. Att det kommer att bli straffbart att överge djur välkomnas av Djurskyddet Sverige.
– Den stora nyheten är att hemlösa katter nu uppmärksammas. Äntligen erkänner regeringen att hemlösa katter är ett stort djurskyddsproblem. Vi har arbetat med att påverka politikerna i denna fråga under väldigt många år och att de lyssnat visar hur viktigt vårt arbete är, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare i Djurskyddet Sverige.

Samtidigt är organisationen kritisk till att det trots att det dröjt mer än sex år sedan djurskyddsutredningen presenterades ändå inte läggs något förslag på obligatorisk ID-märkning av katter, utan istället ska denna fråga utredas vidare.

– Att både den nuvarande och tidigare regeringen inte lagt fram förslaget till ny djurskyddslag förrän nu är under all kritik. Därför är det extra illa att regeringen inte föreslår obligatorisk ID-märkning av katter. För oss som arbetar med hemlösa katter dagligen finns en stor samsyn om hur viktig ID-märkning och registrering är. Där behövs inga fler utredningar som bara tar tid samtidigt som fler katter förlorar sina hem, säger Åsa Hagelstedt.

Propositionen föreslår även att elefanter och sjölejon på cirkus förbjuds. Regeringen inför även krav på att den som håller djur ska ha tillräcklig kompetens för att tillgodose djurets behov. Propositionen slår fast att ”Djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att deras välfärd främjas, att de kan utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande (naturligt beteende) och att beteendestörningar förebyggs.”

Ett förbud införs även mot att djur tränas för eller används i prov på ett sådant sätt att de utsätts för lidande och förbudet mot dopning ska utökas och förtydligas.

En ny sekretessbrytande bestämmelse som gör det möjligt för personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten att lämna uppgifter om vissa djurskyddsproblem till kontrollmyndigheten för djurskydd eller till Polismyndigheten föreslås också.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 april 2019.

Hela propositionen finns här: Ny Djurskyddslag Prop 2017/18:147

Text Katarina Hörlin
Foto Djurskyddet Bill & Bull i Söderhamn