Här är Miljöpartiets djurskyddspolitik

TEMA: DJURENS POLITIK Tidningen Djurskyddet ställde tio frågor till samtliga partier i riksdagen kring vilken djurskyddspolitik de tänker bedriva. Här är Miljöpartiets svar.

Emma Nohrén, riksdagsledamot, Miljöpartiet:

1. Vilka är de viktigaste djurskyddsfrågorna idag, enligt ditt parti?

”Att pälsfarmer läggs ner i Sverige. Att djuren får större möjlighet till naturligt beteende genom skärpta regler och ökad tillsyn. Att minska djurförsöken. Att förbättrad efterlevnaden av EUs djurskyddslagstiftning. Att införa styrmedel för minskad köttkonsumtion. Att arbeta aktivt för en minskad användning av antibiotika globalt.”

2. Regeringen la i vintras fram sin proposition på en ny djurskyddslag. Vad anser ditt parti är förslagets styrkor och vad saknas?

”Vi är väldigt stolta över att presentera ett nytt förslag till en djurskyddslag. Utredningen presenterades redan 2011 men under alliansens tid lades inget nytt lagförslag. Vårt förslag innehåller bland annat ett uttryckligt förbud att överge djur, flera åtgärder för att stärka skyddet för djur i samband med träning och tävling, förbud mot sjölejon och elefanter på cirkus, kunskapskrav på den som har hand om djur och möjligt för bland annat personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten att anmäla allvarliga djurskyddsproblem. Dessutom finns en ny bestämmelse som gör det tydligt att lagen syftar till att säkerställa ett gott djurskydd och främja en god djurvälfärd och respekt för djur. I lagförslaget uttrycks också en ambition om att inför obligatorisk märkning av katter och att detta ska utredas. Miljöpartiet hade gärna sett att det infördes direkt utan föregående utredning. Vi hade också gärna att det blir krav på att alla djur ska hållas lösgående utan undantag. Däremot kan man införa en övergångsperiod för att branschen ska hinna anpassa sig.”

3. Djurskyddskontroller: Anser ditt parti att den nya rutinen med uppföljning via brev istället för fysiska besök vid anmälningsärende tillgodoser djurens skydd?
”Nej, fysiska kontroller är att föredra framför uppföljning via brev. För att stärka djurskyddskontrollerna vill Miljöpartiet ytterligare öka anslagen för det.”

4. Hur kommer ni att arbeta för att stärka fiskars djurskydd?

”Vi vill stärka djurskyddsregler vid fiskodling och se till att landningsskyldigheten följs så att fisk inte kastas överbord. Vi vill också reglera bottentrålning, i synnerhet i skyddade områden.”

5. Smågrisar får idag i vissa fall skiljas från sin sugga tidigare och sluta dia efter 21 dagar istället för 28 dagar. Finns det skäl att ändra det?
”Vi beklagar att Jordbruksverket ändrat sina föreskrifter om tidigaste tid för avvänjning för smågrisar från 28 dagar till 21 dagar, eftersom det enligt experter försämrar djurskyddet. Till och med EFSA, som inte brukar vara en radikal djurförkämpe, tycker att fyra veckor innan avvänjning är en lagom tid. Det finns en trend i Danmark och Tyskland där man går mot förlängd tid. I dag har vi i Sverige en medeltid på 33 dagar före avvänjning. I andra EU-länder är det ungefär 26 dagar före avvänjning. Att vi ska röra oss mot detta snitt i stället för att de rör sig uppåt är fel väg att gå.
Regeringen har inrättat ett vetenskapligt råd för att arbetet med föreskrifter vid Jordbruksverket ska vara mer förankrat i forskning, i synnerhet forskning om etologi. I det nya lagförslaget förtydligas också djurens rätt till naturligt beteende så att vi lättare kan uppfylla lagens syfte.”

6. Livsmedelsstrategins övergripande mål är ”en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet.” Hur tänker ditt parti se till att ett högt djurskydd också blir en konkurrensfördel?
”Sverige kan inte konkurrera med pris utan måste konkurrera med kvalitet liksom andra svenska framgångsbranscher. Ett starkt djurskydd är en tydlig konkurrensfördel både direkt och indirekt genom att det leder till mindre antibiotikaanvändning. Ett bibehållet beteskrav är viktigt. Svenskmärkning är ett annat viktigt initiativ från branschen för att framhålla svenska livsmedel som måste följa svenska djurskyddskrav. Regeringen har gjort ett flertal åtgärder för att det ska ställas mer krav vid offentlig upphandling på djurskydd i nivå med svensk lagstiftning. Att satsa på ekologisk är också ett smart sätt att anpassa sig efter konsumenters efterfrågan på djurvänliga livsmedel. Regeringen försöker även påverka EU:s framtida jordbrukspolitik så att det ska bli möjligt att ge ersättning för utevistelse trots att det är ett svenskt lagkrav.”

7. Anser ditt parti att det ska införas obligatorisk ID-märkning och registrering av katt?
”Ja, Miljöpartiet vill se en obligatorisk märkning av katter. I vintras presenterades ett nytt lagförslag om en ny djurskyddslag som bland annat obligatorisk märkning av katter och förbud mot att överge djur. Utredningen presenterades redan 2011 men under Alliansens tid lades inget nytt lagförslag.
Nu hoppas vi få ett bra svar på hur detta ska utformas och till exempel vilken myndighet som ska ansvara för registret. Vi ser att det behövs en obligatorisk märkning av katter för att höja kattens status och för att man ska kunna efterleva lagen (som vi hoppas går igenom) om att överge djur.
Dessutom har regeringen satsat riktade medel och inrättat ett centrum på Jordbruksverket för att minska djurförsök, ökat medel för djurskyddstillsyn och startat upp ett nationellt center för djurvälfärd. Miljöpartiet har i regering genomfört en rad åtgärder för att stärka djurskyddet.”

Tre snabba frågor: JA eller NEJ?

Bör Sverige likt Norge avveckla sin pälsdjursuppfödning? 

”Ja, pälsdjursuppfödning medför ett för stort djurlidande och det är oetiskt att hålla djur enbart för pälsändamål.”

Bör det vara obligatorisk kastrering av katter som går utomhus utan uppsikt? 

”Nej, men kraftfulla åtgärder bör sättas in för reproduktionskontroll av katter för att minska problemet med hemlösa katter.”

Tänker ni arbeta för att Sverige ska införa en positiv lista för exotiska djur?

”Ja, det är ett rimligt förslag som kom upp vid djurskyddsutredningen.”

ENKÄTANSVARIG: Anna Thulin
FOTO: Fredrik Hjerling