Så här ser Centerpartiets djurskyddspolitik ut

TEMA: DJURENS POLITIK Tidningen Djurskyddet ställde tio frågor till samtliga partier i riksdagen kring vilken djurskyddspolitik de tänker bedriva. Här är Centerpartiets svar.

ENKÄTANSVARIG: Anna Thulin

Eskil Erlandsson, riksdagsledamot, tidigare jordbruksminister (2006-2010), Centerpartiet:

1. Vilka är de viktigaste djurskyddsfrågorna idag?
Djur ska ha det bra, skyddas från lidande och så långt som möjligt kunna få utlopp för sina instinkter och kunna utföra sitt naturliga beteende. Det är viktigt att säkerställa att det vid offentlig upphandling av livsmedel ställs krav på gott djurskydd och god miljöhänsyn. Centerpartiet vill se tydligare krav på hög standard på både djurskydd och miljöhänsyn i offentlig upphandling. Det är också viktigt att se till att höja djurvälfärden på EU-nivå och arbeta för likvärdig tillämpning av EU- regelverk som rör djurskydd. Det finns fortfarande problem med medlemsstater i EU som inte följer EU-regler för djurskydd vilket inte är acceptabelt.

2. Regeringen la i vintras fram sin proposition på en ny djurskyddslag. Vad anser ditt parti är förslagets styrkor och vad saknas?

Det positiva är att regeringen lägger fram en ny djurskyddslag eftersom dagens lag behöver moderniseras och anpassas till de förhållanden som finns idag. Tyvärr har de mest kritiska delarna lagts i utredningar. Centerpartiet vill att djurskyddslagen ska vara målstyrd med bibehållen djurskyddsnivå. Vi vill inte se ett detaljstyrt regelverk eftersom det ofta leder till mer byråkrati och regelkrångel som inte kommer djurens välfärd eller hälsa till del. Centerpartiet ser ett behov av långsiktighet och kontinuitet i djurskyddslagstiftningen, därför är det viktigt att beslut om förändring av regelverk och nya bestämmelser tas med stöd av forskning och beprövad erfarenhet. Vi ser fortfarande ett problem med ägaransvaret när det gäller övergivna djur såsom katter. Reglerna måste tydliggöras kring vem som har ansvaret för djuret och i vilket läge detta uppstår men också vem som kan ta beslut om försäljning, adoption, medicinska åtgärder eller avlivning av ett upphittat djur. Vi ser också ett problem med ligghallskravet som gör det svårt för betesdjur i södra delen av Sverige att kunna beta utomhus året om, även om vädret tillåter. Därför vill vi att det ska bli lättare för djur att vistas permanent utomhus om det finns förutsättningar för detta, under exempelvis meteorologisk vinter.

3. Djurskyddskontroller: Anser ditt parti att den nya rutinen med uppföljning via brev istället för fysiska besök vid anmälningsärende tillgodoser djurens skydd?

Länsstyrelsen gör själva bedömningen om hur det är lämpligt att följa upp brister från tidigare kontroll via brev eller via fysiska besök. Detta gör att länsstyrelsen kan prioritera och effektivisera resurserna till de mest akuta djurskyddsärendena. Centerpartiet anser att myndigheten har tillräckligt med kunskap och expertis för att kunna avgöra vilken typ av uppföljning som behövs i varje enskilt fall.

4. Hur kommer ni att arbeta för att stärka fiskars djurskydd?
Alla djur som hålls i fångenskap inklusive fiskar omfattas av djurskyddslagen. Kontrollmyndighetens uppgift är att se till att se till att djurskyddslagen efterlevs. För att motverka sjukdomar och förbättra hälsan hos fiskar inom vattenodlingen vill Centerpartiet införa ett fiskhälsoprogram för vattenodlingar. Fiske av vild fisk regleras i fiskelagstiftningen, i lagen finns regler för vilka redskap som får användas.

5. Smågrisar får idag i vissa fall skiljas från sin sugga tidigare och sluta dia efter 21 dagar istället för 28 dagar. Finns det skäl att ändra det?

För Centerpartiet är det viktigt att djurens välfärd och hälsa inte äventyras. Myndigheterna har ett ansvar att ta fram regler som grundar sig på expertis och vetenskap som säkrar djurskyddet. Jordbruksverket som expertmyndighet har gjort bedömningen att smågrisar kan avvänjas tidigare än 28 dagar. Men uppfödaren måste då uppvisa särskilda hälso- och välfärdskrav för att kunna avvänja en mindre andel av grisarna tidigare. Däremot kommer medelåldern för smågrisarna i en grupp kommer fortsatt ligga på omkring 28 dagar. Centerpartiet anser inte att det finns skäl att ifrågasätta expertmyndighetens bedömning i frågan.

6. Livsmedelsstrategins övergripande mål är ”en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet.” Hur tänker ditt parti se till att ett högt djurskydd också blir en konkurrensfördel?
Centerpartiet vill att livsmedelsproduktionen ska ha goda förutsättningar där det svenska jordbrukets fördelar tas till vara. Sverige har bland de bästa djurskydden inom EU, låg användning av antibiotika, hög miljöhänsyn och ett smittskydd i världsklass, som ger svenska mervärden som utgör en viktig konkurrensfördel. För att stärka konkurrenskraften inom den svenska livsmedelskedjan vill Centerpartiet sänka kostnader och regelbördan för lantbruksföretag. Vi vill också underlätta och främja livsmedelsexporten för livsmedelsföretag så att det blir lättare för svenska livsmedel att ta sig in på utländska marknader.

7. Anser ditt parti att det ska införas obligatorisk ID-märkning och registrering av katt?
Centerpartiet anser att hemlösa katter är ett problem. Att tamdjur släpps ut i naturen och lämnas övergivna är inte acceptabelt. Dessa djur riskerar att fara illa och eventuellt orsaka en obalans i naturen.
Idag finns en lag om tillsyn för hundar och katter som reglerar att katter ska hållas under tillsyn och skötas på ett sätt som krävs för att förebygga att de orsakar skada eller väsentlig olägenhet. Men problemet är ägaransvaret och att hitta ägaren till katten. Därför tycker vi att man vidare ska utreda möjligheterna till krav på märkning och registrering av katter för att begränsa antalet hemlösa katter.
Förslaget om en obligatorisk märkning och registrering av katter som utredningen ”En ny djurskyddslag” (SOU 2011:75) presenterade är problematisk ur flera perspektiv, bland annat ur perspektivet ägaransvar. Reglerna måste tydliggöras för vem som har ansvaret för djuret och i vilket läge detta uppstår, men också vem som kan ta beslut om försäljning, adoption, medicinska åtgärder eller avlivning av ett upphittat djur. Därför är det viktigt att utreda om det är möjligt att införa en obligatorisk märkning men också hur detta skulle kunna följas upp.

Tre snabba frågor:  JA eller NEJ?
Bör Sverige likt Norge avveckla sin pälsdjursuppfödning?
Nej. Centerpartiet anser att uppfödning av domesticerade pälsdjur ska vara tillåtet så länge de uppfyller de myndighetskrav Jordbruksverket satt upp för djurskydd. Bland annat måste en uppfödare söka tillstånd hos länsstyrelsen för att föda upp pälsdjur. Mink och chinchilla räknas enligt Jordbruksverkets djurskyddshandbok som domesticerade, vilket gör att de omfattas av djurskyddslagen och djurskyddsförordningen. Skulle till exempel minkpälsfarmar förbjudas, flyttas istället uppfödningen utomlands till platser med ett mycket sämre djurskydd än här i Sverige. Vi anser att det är bättre att ha produktionen här i Sverige då vi också kan kontrollera den.

Bör det vara obligatorisk kastrering av katter som går utomhus utan uppsikt? 

Nej. Däremot är det viktigt att tydliggöra ägaransvaret för övergivna djur för att se till att de får hjälp. Övergivna djur riskerar annars att fara illa eller orsaka obalans i det naturliga ekosystemet.

Tänker ni arbeta för att Sverige ska införa en positiv lista för exotiska djur?

Nej. Centerpartiet anser att det är upp till myndigheterna med sin expertis och kunskap att göra bedömningen för hur exotiska djur kategoriseras.