Så ser Kristdemokraternas djurskyddspolitik ut

TEMA: DJURENS POLITIK Tidningen Djurskyddet ställde tio frågor till samtliga partier i riksdagen om vilken djurskyddspolitik de tänker bedriva. Här kommer Kristdemokraternas svar.

ENKÄTANSVARIG: Anna Thulin


Magnus Oscarsson, riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson:

1. Vilka är de viktigaste djurskyddsfrågorna idag?
”Att beslutade gemensamma EU-regler efterlevs. Exempelvis att alla grisar ska få behålla svansen, där Sverige idag är det enda land där grisarna fortfarande kan slå knorr på svansen.
Att de långa och ofta plågsamma djurtransporterna ska kortas ner.
Att skärpa reglerna för antibiotikaanvändning. Detta kommer att göra det lönsamt med goda levnadsvillkor för djuren. Djur som mår bra har bättre tillväxt och håller sig friska.
Att det ska finnas gemensamma regler för ursprungsmärkning av allt kött inom EU. Bra ursprungs- och innehållsmärkning ökar konsumentmakten och ökar chanserna att göra medvetna val. Europas länder har skiftande djurskyddslagar, i de flesta avseenden har Sverige ett starkare djurskydd än övriga länder, vilket medför en högre kostnadsbild för svenska djurhållare som därmed missgynnas i den europeiska konkurrensen. Därför vill Kristdemokraterna att samma regler för ursprungsmärkning även ska gälla för kött från andra djurslag än nöt.”

2. Regeringen la i vintras fram sin proposition på en ny djurskyddslag. Vad anser ditt parti är förslagets styrkor och vad saknas?
”Det är bra att det tydliggörs att den som håller djur eller på annat sätt tar hand om djur ska ha tillräcklig kompetens för att tillgodose djurets behov. Det är bra att det blir tydligt att tamdjur inte får överges. Det är bra att det införs ett förbud mot att djur tränas för eller används i prov på ett sådant sätt att de utsätts för lidande och förbudet mot dopning utökas och förtydligas. Det som vi från Kristdemokraterna har synpunkter på är rättssäkerheten när det gäller djurförbud. Vi anser att beslut om djurförbud kan få stora konsekvenser för den enskilde, därför är det viktigt att rättssäkerheten vid djurskyddskontroller och beslut om djurförbud stärks.”

3. Djurskyddskontroller: Anser ditt parti att den nya rutinen med uppföljning via brev istället för fysiska besök vid anmälningsärende tillgodoser djurens skydd?
”Generellt vill Kristdemokraterna förenkla administrationen inom jordbruksnäringen. Vi vill däremot inte detaljstyra när myndigheten ska göra fysiska besök eller skriva brev. Vi anser att djurskyddskontrollen ska fokusera på de verksamheter där det finns störst risker för att djurskyddet överträds, det kan exempelvis gälla om det på samma plats tidigare förekommit överträdelser.”

4. Hur kommer ni att arbeta för att stärka fiskars djurskydd?
”Det är angeläget att motverka spridningen av sälpest bland fiskarna i Östersjön. Exempelvis torskfiskar magrar intill oigenkännlighet till följd av denna sjukdom som sprids där sälbestånden blir för täta.”

5. Smågrisar får idag i vissa fall skiljas från sin sugga tidigare och sluta dia efter 21 dagar istället för 28 dagar. Finns det skäl att ändra det?
”Det finns skäl både för och emot de nya riktlinjerna från Jordbruksverket, som trädde i kraft 1 december 2017 och som anger att smågrisar i vissa fall kan avvänjas efter 21 dagar. Vi vill avvakta resultatet av de nya reglerna.”

6. Livsmedelsstrategins övergripande mål är ”en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet.” Hur tänker ditt parti se till att ett högt djurskydd också blir en konkurrensfördel?
”En viktig fråga är att det införs obligatoriskt krav på ursprungsmärkning av allt kött. Då kan konsumenten välja exempelvis svenskt kött om man litar på de svenska djurskyddsreglerna. Vi kräver att vid all offentlig upphandling ska krav ställas på att livsmedlet producerats på ett sätt som skulle vara lagligt i Sverige, exempelvis ska för allt kött krävas att djuren fötts upp minst så bra som den svenska lagens lägstanivå. Vi vill stärka marknadsföringen av svenska livsmedel och främja exporten. Då kan vi framhålla djurskyddet som ett skäl till att köpa svenskt kött.”

7. Anser ditt parti att det ska införas obligatorisk ID-märkning och registrering av katt?
”Kristdemokraterna gör i denna fråga ingen annan bedömning än regeringen.”


Tre snabba, JA eller NEJ?

Bör Sverige likt Norge avveckla sin pälsdjursuppfödning? 
”Nej.”

Bör det vara obligatorisk kastrering av katter som går utomhus utan uppsikt? 
”Nej. Hankatter som går utomhus utan uppsikt bör vara kastrerade. Det föds många oönskade kattungar, vilket länge har varit ett problem. I första fall är detta en fråga för branschens organisationer. Det viktigt att information ges vid registrering av katter. Det är bra med en diskussion i frågan. Det skulle vara svårt att följa upp en lag av denna typ. En del djurägare anser också att det är oetiskt med operativa ingrepp på friska djur. Problemet bör i första hand inte regleras med lagstiftning.”

Tänker ni arbeta för att Sverige ska införa en positiv lista för exotiska djur?
”Ja. En positiv lista kan vara ett bra sätt att undvika problem som ofta uppstår när enskilda vill ha exotiska djur som husdjur.”