Så ser Moderaternas djurskyddspolitik ut

TEMA: DJURENS POLITIK Tidningen Djurskyddet ställde tio frågor till samtliga partier i riksdagen kring vilken djurskyddspolitik de tänker bedriva. Här kommer moderaternas svar.

ENKÄTANSVARIG: Anna Thulin

 
Åsa Coenraads, riksdagsledamot, bland annat i miljö- och jordbruksutskottet:

1.Vilka är de viktigaste djurskyddsfrågorna idag?
”Moderaterna anser att djur ska ha en god miljö som ger möjlighet till naturligt beteende. Vi vill även verka för att djurskyddet inom EU ska bli bättre, exempelvis genom förbättrade djurskyddskrav vid transport av levande djur inom hela EU.”

2. Regeringen la i vintras fram sin proposition på en ny djurskyddslag. Vad anser ditt parti är förslagets styrkor och vad saknas?
”Regeringen föreslår att den nya djurskyddslagen ska vara en målinriktad ramlag, vilket är positivt. Däremot är det tunt med skarpa förslag i propositionen. Viktiga områden förbises och läggs istället i utredningar som ska presenteras under kommande mandatperiod. För att vi ska kunna upprätthålla höga krav i ett internationellt perspektiv måste svensk djurhållning ha rätt förutsättningar för att vara konkurrenskraftig i framtiden. Vi välkomnar målstyrningen men vill i sammanhanget understryka att detta ska ske med ändamålsenlig djurskyddsnivå.”

3. Djurskyddskontroller: Anser ditt parti att den nya rutinen med uppföljning via brev istället för fysiska besök vid anmälningsärende tillgodoser djurens skydd?
”Länsstyrelsen har ansvaret för att utföra djurskyddskontroller. I vissa fall sker uppföljning via brev där djurhållaren skickar in exempelvis foton eller intyg på att bristerna har åtgärdats. Länsstyrelserna bedömer själva om anmälan är lämplig för brevhandläggning, exempelvis om bristerna är av mindre karaktär. För Moderaterna är det viktigaste att tillsynen är effektiv och ändamålsenlig, samtidigt som målet om ett gott djurskydd uppnås.”

4. Hur kommer ni att arbeta för att stärka fiskars djurskydd?
”Precis som för andra arter, är det viktigt att fiskarna hålls i en god djurmiljö och på sådant sätt som främjar deras hälsa. När det kommer till vilda fiskar, som inte omfattas av djurskyddet, vill Moderaterna verka för en bättre vatten- och havsmiljö och vi satsar bland annat på rening av läkemedelsrester. Vi vill att fiskekvoterna ska baseras på fakta som säkrar långsiktigt hållbara bestånd som inte överfiskas.”

5. Smågrisar får idag i vissa fall skiljas från sin sugga tidigare och sluta dia efter 21 dagar istället för 28 dagar. Finns det skäl att ändra det?
”Grundregeln är fortfarande att smågrisar inte får avvänjas innan 28 dagar. Däremot får uppfödare som uppfyller särskilda hälso- och välfärdskrav avvänja en liten andel av grisarna tidigare. Moderaterna anser att det är viktigt att det finns en flexibilitet i djurskyddet, samtidigt som målet om en god djurvälfärd uppnås. Det är angeläget att resultaten av förändringen gällande tidig avvänjning följs upp och utvärderas.”

6. Livsmedelsstrategins övergripande mål är ”en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet.” Hur tänker ditt parti se till att ett högt djurskydd också blir en konkurrensfördel?
”Lagstiftning och andra regelverk innebär stränga krav när det gäller miljö- och djurskydd som måste följas av svenska producenter. Samtidigt är det fortfarande vanligt att delar av offentlig sektor, vid upphandling av livsmedel, inte ställer motsvarande krav. Kommuner och landsting är stora aktörer på livsmedelsmarknaden och har därmed stora möjligheter att påverka den. Moderaterna vill därför uppmuntra att det vid offentlig upphandling i större utsträckning ställs krav på gott djurskydd, god miljöhänsyn och låg antibiotikaanvändning. Det skulle innebära att ett högt djurskydd också blir en konkurrensfördel.”

7. Anser ditt parti att det ska införas obligatorisk ID-märkning och registrering av katt?
”Vi är tveksamma till utredningsförslaget om obligatorisk märkning och registrering av katter. För oss är det viktigaste att öka medvetenheten kring problemen med exempelvis sommarkatter och att det finns ett tydligt regelverk för vem som bär ansvar för upphittade katter.”


Tre snabba, JA eller NEJ?

Bör Sverige likt Norge avveckla sin pälsdjursuppfödning? ”Nej, Moderaterna har inga förslag om att avveckla uppfödningen av pälsdjur. Dock är det mycket viktigt att uppfödningen sker enligt gällande lagar och regler samt att tillsynen är noggrann och effektiv.”

Bör det vara obligatorisk kastrering av katter som går utomhus utan uppsikt?
”Nej, det finns flera sätt att minska antalet vilda katter. Varje metod har sina fördelar och nackdelar. Det absolut viktigaste är dock att öka medvetenheten kring problemen med sommarkatter, och så vidare.”

Tänker ni arbeta för att Sverige ska införa en positiv lista för exotiska djur?
”Nej, Moderaterna har inget förslag om att införa en positiv lista för exotiska djur. För att minska handeln med exotiska djur är det viktigt att de EU-gemensamma reglerna för import och export av djurarter efterlevs samtidigt som regelverket tar hänsyn till nya förekommande arter.”