Så ser Socialdemokraternas djurskyddspolitik ut

TEMA: DJURENS POLITIK Tidningen Djurskyddet ställde tio frågor till samtliga partier i riksdagen kring vilken djurskyddspolitik de tänker bedriva. Så här svarar Socialdemokraterna. 

ENKÄTANSVARIG: Anna Thulin

SOCIALDEMOKRATERNA

1. Vilka är de viktigaste djurskyddsfrågorna idag?
”Vi socialdemokrater vill fortsätta arbeta för bättre djurskydd i EU, särskilt viktigt är strängare krav på transporter av djur. En annan prioriterad fråga är minskad antibiotikaanvändning som förutsätter en god djurvälfärd. Vi har gjort det som den borgerliga regeringen misslyckades med, vi har fått på plats en ny djurskyddslag. Viktigt blir nu att följa hur den fungerar och implementeras.”

2. Regeringen la i vintras fram sin proposition på en ny djurskyddslag. Vad anser ditt parti är förslagets styrkor och vad saknas?
”Att vi fått till en djurskyddslag med tydligare krav på naturligt beteende och nolltolerans mot beteendestörningar. Men det finns ytterligare saker som ska utredas vidare, till exempel ett obligatoriskt krav på märkning och registrering av katter.”

3. Djurskyddskontroller: Anser ditt parti att den nya rutinen med uppföljning via brev istället för fysiska besök vid anmälningsärende tillgodoser djurens skydd?
”Ja, eftersom det är viktigt att de resurser vi har för djurskyddskontroller används till att stoppa att djur far illa så snabbt som möjligt. Många anmälningar visar sig, när länsstyrelsen kontrollerar, inte leda till någon anmärkning och är av en typ där myndigheten bedömer att besök inte behövs.
Därför är det bra att våra myndigheter kan se till att deras resurser och deras tid läggs på nödvändiga fysiska kontroller i fält. Det ökar möjligheten att snabbt stoppa onödigt lidande.”

4. Hur kommer ni att arbeta för att stärka fiskars djurskydd?
”Socialdemokraterna har precis stärkt fiskars djurskydd i och med att alla fiskar som hålls av människan omfattas av djurskyddslagen. Det finns regler om hur fiskar ska skötas och transporteras.”

5. Smågrisar får idag i vissa fall skiljas från sin sugga tidigare och sluta dia efter 21 dagar istället för 28 dagar. Finns det skäl att ändra det?
”Grundregeln är fortfarande att varje enskild smågris ska vara 28 dagar när den avvänjs. Jordbruksverkets nya regler innebär att lantbrukare som uppfyller elva mycket tuffa krav på hälsa och välfärd kan avvänja en liten del av smågrisarna upp till en vecka tidigare. I varje omgång ska fortfarande nittio procent av smågrisarna vara äldre än 26 dagar, bara enstaka kullar kan vara yngre än så. Vi socialdemokrater vill ha samma krav på djurhälsa och djurvälfärd men tycker att tanken är att uppfödarna ska kunna uppfylla kraven på olika sätt är god.”

6. Livsmedelsstrategins övergripande mål är ”en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet.” Hur tänker ditt parti se till att ett högt djurskydd också blir en konkurrensfördel?
”Vårt starka djurskydd är redan en konkurrensfördel som vi är stolta över och värnar om. Kopplingen mellan en god djurvälfärd och en låg antibiotikaanvändning är ett starkt argument för att köpa svenskt kött. Också vårt öppna landskap och arbetet för biologisk mångfald med betande djur och en stark ekologisk sektor.”

7. Anser ditt parti att det ska införas obligatorisk ID-märkning och registrering av katt?
”Vi socialdemokrater ser att det behövs ett krav på märkning och registrering av katter. Det skulle till exempel kunna underlätta myndigheternas praktiska arbete med herrelösa katter. Men för att det ska kunna införas behöver Djurskyddsutredningen kompletteras med ytterligare utredning, bland annat om hur kravet förhåller sig till de nya reglerna om hanteringen av personuppgifter och EU:s nya förordning om dataskydd som börjar gälla 2018. Därför kommer regeringen att utreda frågan om märkning och registrering av katter. Regeringen behöver också utreda vem som är mest lämpad att blir huvudman för ett sådant register samt hur det ska finansieras.”

Tre snabba, JA eller NEJ?

Bör Sverige likt Norge avveckla sin pälsdjursuppfödning?
”Socialdemokraterna har lagt ett förslag på en ny stark djurskyddslagstiftning i Sverige. Den omfattar även minkar. Lagen förtydligar att djur ska ha möjlighet att bete sig naturligt och innebär en nolltolerans mot beteendestörningar. I januari i år gav regeringen Jordbruksverket i uppdrag att utvärdera välfärden hos minkar. Jordbruksverket har ett år på sig att utföra uppdraget. När lagen börjat gälla och utvärderingen är klar vill vi återkomma till frågan om och hur minkuppfödningen ska bedrivas i Sverige.”

Bör det vara obligatorisk kastrering av katter som går utomhus utan uppsikt?
”Regeringen har föreslagit flera åtgärder för att komma tillrätta med problemet med övergivna och förvildade katter. Vi vill se hur de faller ut innan förslaget med obligatorisk kastrering kan övervägas.”

Tänker ni arbeta för att Sverige ska införa en positiv lista för exotiska djur?
”Det finns inga sådana planer för närvarande. Vi har en stark djurskyddslagstiftning i Sverige som omfattar alla djur som människan har i sin vård. Sverige har också en bra gränskontroll för att förhindrade att hotade djurarter enligt den internationella Cites-reglen förs in i EU och Sverige.”