Så ser Sverigedemokraternas djurskyddspolitik ut

TEMA: DJURENS POLITIK Tidningen Djurskyddet ställde tio frågor till samtliga partier i riksdagen kring vilken djurskyddspolitik de tänker bedriva. Här är Sverigedemokraternas svar.

ENKÄTANSVARIG: Anna Thulin


Sverigedemokraterna, Martin Kinnunen:

1. Vilka är de viktigaste djurskyddsfrågorna idag, enligt ditt parti?
Praktisk implementering av den nya djurskyddslagen, höja katters och andra husdjurs status och skärpta straff för brott mot djur.

2. Regeringen la i vintras fram sin proposition på en ny djurskyddslag. Vad anser ditt parti är förslagets styrkor och vad saknas?
Lagstiftningen har bra stöd från alla intressegrupper. Det negativa är att internt bråk inom regeringen gör att flera viktiga frågor skjuts på framtiden. Vi hade exempelvis önskat oss krav om införande av ID-märkning av katter samt tydligare lagstiftning om icke-domesticerade djur på cirkus.

3. Djurskyddskontroller: Anser ditt parti att den nya rutinen med uppföljning via brev istället för fysiska besök vid anmälningsärende tillgodoser djurens skydd?

Det optimala är att fysiska besök görs. Om resurserna är begränsade är det rimligt att se om resurserna behöver utökas samt att prioritera utifrån behov vid uppföljning.

4. Hur kommer ni att arbeta för att stärka fiskars djurskydd?

Kunskap om fiskars djurskydd har hamnat på efterkälken. För odlad fisk är situationen bättre men det är viktigt att arbetet fortgår med att även analysera djurskyddsaspekter av avlivning av vildfångad fisk. Det är något som måste hanteras på EU-nivå då vi har en gemensam fiskeripolitik på området.

5. Smågrisar får idag i vissa fall skiljas från sin sugga tidigare och sluta dia efter 21 dagar istället för 28 dagar. Finns det skäl att ändra det? Om ja, hur?
Det är i grunden en fråga för vetenskapen och sedan för myndigheter att avgöra hur man bäst upprätthåller djurskyddslagen. Det finns en problematik på området vilket borgar för att frågan noga utvärderas.

6. Livsmedelsstrategins övergripande mål är ”en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet.” Hur tänker ditt parti se till att ett högt djurskydd också blir en konkurrensfördel?

Såväl politiker som bransch måste bli duktigare på att tala om värdet av det svenska djurskyddet och att det högre priset på svensk mat till stor del utgår från att vi har ett bättre djurskydd i Sverige än i de allra flesta andra länderna. Detta bör till exempel i större utsträckning än idag återspeglas i hur kommunerna agerar vid upphandlingar. Ett gott djurskydd bör vara ett krav.

7. Anser ditt parti att det ska införas obligatorisk ID-märkning och registrering av katt?
Ja. Vi har följdmotionerat angående att detta borde inkluderas i den nya djurskyddslagstiftningen.

Tre snabba frågor, JA eller NEJ?

Bör Sverige likt Norge avveckla sin pälsdjursuppfödning?
Avvaktar kommande utredning.

Bör det vara obligatorisk kastrering av katter som går utomhus utan uppsikt?
Ja.

Tänker ni arbeta för att Sverige ska införa en positiv lista för exotiska djur?
Ja.