Så ser Liberalernas djurskyddspolitik ut

TEMA: DJURENS POLITIK Tidningen Djurskyddet ställde tio frågor till samtliga partier i riksdagen kring vilken djurskyddspolitik de tänker bedriva. Här kommer Liberalernas svar.

ENKÄTANSVARIG: Anna Thulin

 
Lars Tysklind, riksdagsledamot, bland annat i miljö- och jordbruksutskottet:

1. Vilka är de viktigaste djurskyddsfrågorna idag?
”Djurskyddslagstiftningen ska vara skarp och tydlig. Sverige ska satsa på forskning om djurskydd och alternativ till djurförsök. De lagar och regler som finns på EU-nivå måste följas. Med ett bra djurskydd minskar behovet av antibiotikaanvändning. Minska djurtransporterna. Bättre transportera kött än djur.”

2. Regeringen la i vintras fram sin proposition på en ny djurskyddslag. Vad anser ditt parti är förslagets styrkor och vad saknas?
”Vi tycker att förslaget i stort ser bra ut.”

3. Djurskyddskontroller: Anser ditt parti att den nya rutinen med uppföljning via brev istället för fysiska besök vid anmälningsärende tillgodoser djurens skydd?
”I princip, ja. Det måste finnas en flexibilitet i uppföljningen. Där det fortsatt behövs fysiska kontroller ska det också ske.”

4. Hur kommer ni att arbeta för att stärka fiskars djurskydd?
”Viktigt att fisket håller sig inom de vetenskapliga bedömningarna av vad beståndet tål. Vidare är det viktigt att våra stränder och kuster städas från skräp. Plast och gamla nät vållar stor skada på djur och natur. Fiskar ska naturligtvis inte heller utsättas för onödigt lidande.”

5. Smågrisar får idag i vissa fall skiljas från sin sugga tidigare och sluta dia efter 21 dagar istället för 28 dagar. Finns det skäl att ändra det?
”Ser ingen anledning att ändra på dagens regler som ger rimlig flexibilitet utifrån ett högt djurskydd.”

6. Livsmedelsstrategins övergripande mål är ”en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet.” Hur tänker ditt parti se till att ett högt djurskydd också blir en konkurrensfördel?
”Sverige har EU:s bästa djurskydd, låg användning av antibiotika, stor miljöhänsyn och ett gott smittskydd. Svensk mat produceras därmed på ett klimatsmart sätt med högt djurskydd. Detta är en konkurrensfördel som måste värnas och många konsumenter tycker också att det är värt att betala mer för.”

7. Anser ditt parti att det ska införas obligatorisk ID-märkning och registrering av katt?
”Frågan om obligatorisk märkning och registrering av katter behöver enligt regeringen utredas närmare, vilket Liberalerna stödjer.”

Tre snabba, JA eller NEJ?

Bör Sverige likt Norge avveckla sin pälsdjursuppfödning?
”Nej, men uppfödningen ska styras av tydligt regelverk med djurvälfärden i fokus och en effektiv tillsyn.”

Bör det vara obligatorisk kastrering av katter som går utomhus utan uppsikt?
”Kan vara relevant men inget vi tagit ställning till.”

Tänker ni arbeta för att Sverige ska införa en positiv lista för exotiska djur?
”Kan vara relevant men inget vi tagit ställning till.”