Afrikansk svinpest sprider sig inom EU

Fram till mitten av juli hade 3 400 vildsvinsfall av afrikansk svinpest, ASF, upptäckts i EU och 481 utbrott hos tamgris, varav de flesta i Rumänien. I Danmark föreslås alla vildsvin utrotas i förebyggande syfte. 

Afrikansk svinpest dödar 90–95 procent av de individer som drabbas och det finns inget vaccin mot sjukdomen, som sprids med virus som kan överleva i flera år i fryst eller kylt kött. Utanför Afrika sprids smittan huvudsakligen genom livsmedel och eventuell direkt eller indirekt kontakt med smittade djur.

”De åtgärder som vidtagits i enlighet med EU:s lagstiftning och den nya strategi som utvecklats specifikt för att bekämpa sjukdomen i den vilda faunan har ännu inte gett tillräckliga resultat. Det är också tydligt att de åtgärder som satts in för att stärka biosäkerheten hos grisproducenter i drabbade länder inte räckt för att förebygga spridning av ASF till denna sektor. Vi saknar idag tillräcklig kunskap om hur denna smittspridning från vildsvin till tamgris sker”, skriver statsepizootolog Ann Lindberg, vid SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt.

Den danska regeringen har tidigare uttryckt en önskan att utrota vildsvinen i Danmark och helst i hela Europa. Ett 70 kilometer långt viltstängsel ska sättas upp vid den tyska gränsen i söder och samtidigt tillåter man jakt på vildsvin dygnet runt och även fällfångst. Det planerade stängslet har fått mycket kritik, eftersom det inte bara hindrar vildsvin, utan alla vilda djur, att passera gränsen. Dessutom kan vildsvin simma, vilket gör att de kan ta sig in i Danmark ändå. Om den inhemska vildsvinsstammen utrotas, ökar också risken för att vildsvin utifrån tar sig in i landet, eftersom det helt enkelt blir plats ledig i ekosystemet.

Anledningen till önskan att utrota vildsvinen är fruktan för just den afrikanska svinpesten, som brutit ut i bland annat Tjeckien och sedan tidigare finns i Litauen, Polen, Lettland och Estland. Regeringen är rädd för att sjukdomen via vildsvinen ska sprida sig till de kommersiella svinproducenternas anläggningar. Danmark exporterar årligen både kött och levande djur till länder utanför EU till ett värde av elva miljarder danska kronor (drygt 15 miljarder i svenska kronor). Om afrikansk svinpest bryter ut i Danmark skulle det innebära exportstopp.

Ministern ansvarig för danska Miljö- och livsmedelsverket, Esben Lunde Larsen, har bett EU-kommissionen att tillsätta en internationell expertgrupp för att utvärdera den danska utrotningsstrategin och utöka den till att gälla hela EU.

Sannolikheten att tamgrisar i Sverige ska drabbas är mycket låg, enligt SVA, som även bedömer att risken för att vildsvin i Sverige ska drabbas är låg. Redan förra sommaren togs riskerna upp under ett seminarium i Almedalen.

– Får vi ingen heltäckande is över Östersjön finns det kanske ingen risk att vi får in smittan via vildsvinen, däremot är en stor andel av de som jobbar ute i besättningarna från öststaterna. En risk är att de tar med skinka hit, som kanske tappas och ett vildsvin får i sig det. Denna pest smittar genom kött, även rökt kött. Här finns ett mycket stort behov av informationsarbete så att vi inte får in smittan hit, sa Magdalena Jacobson, professor i svinmedicin, SLU, under seminariet ”Djur- och humansjukvård måste samarbeta mer mot antibiotikaresistens – det gäller en och samma hälsa” i Almedalen fjol.

Smittspridning via kontaminerade fläskprodukter med ursprung i drabbade områden inom EU och angränsande till EU anses idag utgöra den största faran för vidare spridning av afrikansk svinpest, skriver SVA:s statsepizootolog.

Text Jeanette Thelander och Katarina Hörlin
Foto Roger von Walden, Flickr

Läs mer!

Här finns SVA:s bedömning av smittspridningsrisken till Sverige

Här är Tidningen Djurskyddets referat av seminariet i Almedalen Djur och humansjukvård måste samarbeta