Nya landsbygdsministern om hur hon ser på djurskyddsfrågorna

Måndagen den 21 januari i år tillträdde Jennie Nilsson (S) som ny landsbygdsminister.

I uppdraget som landsbygdsminister ingår flera ansvarsområden, hur stor del av ditt uppdrag kommer att gå till djurskyddsfrågorna, Jennie Nilsson?
– Djurskyddsfrågor utgör och kommer att utgöra en mycket viktig del av mitt arbete som landsbygdsminister, både nationellt men också inom EU och i olika internationella fora. En aktuell fråga på hemmaplan just nu är att få en ny djurskyddsförordning på plats till dess att den nya djurskyddslagen träder i kraft den 1 april 2019.

Vilka djurskyddsfrågor kommer du att prioritera som landsbygdsminister?
– I den proposition som innehåller regeringens förslag till den nya djurskyddslagen pekade regeringen ut flera viktiga frågor för fortsatt arbete på djurskyddsområdet. Det är prioriterat att nu arbeta vidare för att realisera de utpekade åtgärderna och ambitionerna. En sådan fråga har varit att göra en översyn av djurplågeribestämmelsen och förhållandet mellan den bestämmelsen och brotten i djurskyddslagen. Regeringen beslutades i höstas att tillsätta en särskild utredare för att se över straffbestämmelserna i syfte att få till stånd proportionerliga och effektiva sanktioner vid brott mot djur. Arbete pågår nu för fullt inom ramen för utredningen.

Annat viktigt pågående arbete som aviserats i propositionen är till exempel uppdraget om hur ett system för obligatorisk märkning och registrering av katter kan utformas och ett uppdrag till Jordbruksverket att utreda konsekvenserna av att införa ett krav på att alla djur ska hållas lösgående.

Sverige har sedan 2015 ett nära samarbete om djurskyddsfrågor inom EU med Belgien, Danmark, Nederländerna och Tyskland. Samarbetet har hittills resulterat i att kommissionen har inrättat en plattform för djurskydd. Plattformen består av företrädare för medlemsstaterna, olika näringsgrenar, det civila samhället och oberoende vetenskapliga experter. En rad viktiga djurskyddsfrågor behandlas inom plattformen och dess undergrupper. Jag tycker att arbetet är viktigt och jag kommer att stödja ett fortsatt arbete i plattformen. I syfte att samla styrkorna nationellt finns ett nationellt djurskyddsnätverk som samlas i anslutning till plattformens möten. Syftet är att informera om och koordinera olika aktörers arbete på EU-nivå. Vi har ett gemensamt intresse av att stärka djurskyddet inom EU.

Många personer som arbetar för ett bättre djurskydd vill se ett förbud mot minkfarmer eftersom minkarna inte kan utöva naturligt beteende i burarna och en lag som kräver obligatorisk ID-märkning och registrering av katter. Var står du i dessa konkreta frågor?
– För mig är det viktigt att vi håller djur på ett sätt som innebär att de högt ställda krav på djurskydd som finns i vår lagstiftning uppfylls. Jordbruksverket fick ju för drygt ett år sedan i uppdrag att utvärdera välfärden hos just minkar.  Syftet med uppdraget var att få en klar bild över hur djurskyddsläget för minkar ser ut, om djuren ges möjlighet att bete sig naturligt och om det finns anledning till förbättringsåtgärder. Nu har vi fått Jordbruksverkets redovisning. Jag kan i dagsläget inte uttala mig om själva innehållet i redovisningen eller om den föranleder några åtgärder från regeringens håll. Frågan måste först bredas färdigt inom regeringskansliet och det måste få ta sin tid.

Det pågår som jag nyss nämnde ett viktigt arbete med att utreda hur ett system för en obligatorisk märkning och registrering av katter kan utformas. Jag kommer naturligtvis att följa vår vanliga arbetsordning och ta ställning till resultatet av detta arbete när det är färdigt. Uppdraget ska vara färdigt den 31 augusti i år. Det normala förfarandet är sedan att eventuella förslag remitteras för att få in synpunkter på dem från myndigheter och andra organisationer. Först därefter är det dags att ta ställning, när jag har ett bra underlag att utgå ifrån.

Hur ser ditt engagemang till djur ut på ett mer personligt plan: Har du själv djur? Vuxit upp med djur?
– Som barn och ung växte upp med både hundar och katter och jag har varit fodervärd för hästar. Jag minns det som att det var väldigt trivsamt att ha djur nära i min uppväxt. Jag har inte varit aktivt engagerat i djurskyddsfrågor eller personligen donerat pengar till organisationer som arbetat för att främja djurs rättigheter.
Jag är rent allmänt mån om att vi i Sverige ska ha ett fungerade djurskydd, så att djur – vare sig det handlar om ett husdjur eller djur som ingår i livsmedelsproduktionen, får ett värdigt liv utifrån de regelverk som gäller på respektive områden. I dagsläget har jag inga djur hemma hos mig. Det är praktisk inte möjligt att ta hand om ett djur på ett värdigt sätt när jag som Landsbygdsminister är bortrest så pass mycket från hemmet.

Fotnot: Intervjun är gjord via mejl.

Text Katarina Hörlin
Foto Riksdagen