”Anmärkningsvärda eftergifter åt näringen i ny djurskyddsförordning”

Inget nytt i sak, men eftergifterna till näringen är anmärkningsvärda. Den slutsatsen drar Åsa Hagelstedt, Djurskyddet Sverige, efter att gått igenom djurskyddsförordningen som offentliggjordes i fredags och träder kraft den 1 april.

Dagens minkhållning och grytanlagsprov på grävling kommer att vara fortsatt tillåtet enligt den nya djurskyddsförordningen. En förordning där i princip inget nytt i sak har tillkommit, även om formuleringarna på flera ställen är nya. Det säger Åsa Hagelstedt, Djurskyddet Sverige.

– Det som är bekymrande ur djurskyddssynpunkt är att man väljer att fortsätta låta dagens minkhållning samt grytanlagsprov med grävling vara undantagna djurskyddslagens krav på rätt till naturligt beteende och förbudet mot lidande vid prov. Det är anmärkningsvärda eftergifter till näringen.

Hon konstaterar också att den obedövade kastreringen av renar även fortsättningsvis kommer att vara tillåten.
– I övrigt är vi oroade för att man öppnar upp för Jordbruksverket att föreskriva undantag både från användning av el samt fixering av djur. Här hoppas vi att Jordbruksverket inte kommer att använda detta till att gå emot djurskyddslagens intentioner utan att undantag enbart får ske om det är för att förbättra för djuren, säger Åsa Hagelstedt.

Som Tidningen Djurskyddet tidigare berättat har kravet på låg dödlighet och beteendestörningar för höns inom äggproduktionen tagits bort i förordningen då det i den nya djurskyddslagen, som också träder i kraft den 1 april, införts ett nytt uttryckligt krav på att beteendestörningar ska förebyggas för alla djurslag.

”Det särskilda kravet på låg nivå på beteendestörningar för höns inom äggproduktionen har därför tagits bort i den nya förordningen. I den nu gällande djurskyddsförordningen finns även ett krav på att inhysningen av hönsen skall ske på ett sådant sätt att dödlighet hos hönsen hålls på en låg nivå. Även denna del av bestämmelsen har regeringen velat uppdatera och modernisera språkligt och för att den nya förordningen ska ligga i linje med den nya djurskyddslagen. Regeringen bedömer att det är en självklarhet att dödligheten hos alla djur ska hållas så låg som möjligt” förklarade landsbygdsministerns stab.

Vill du veta hur grävlingarna har det under grytanlagsproven? Läs Tidningen Djurskyddets
reportage här: Omtvistat grytprov på grävling

Mer djurskyddsförordningsläsning
Läs den nya djurskyddsförordningen i sin helhet här SFS 2019:66
Ta del av turerna inför den nya förordningen här: Förvirrande besked inför ny förordning

Text Katarina Hörlin
Foto iStockphoto