Utredare föreslår: Inför obligatorisk märkning och registrering av katter

Idag kom beskedet från regeringens utredare Ulrika Geijer som fått uppdraget att utreda en obligatorisk märkning och registrering av katter i Sverige. Hennes slutsats: Ja, det bör införas. 

– Ett väldigt bra förslag! Utredaren har verkligen lyssnat på vad vi fört fram, säger Djurskyddet Sveriges generalsekreterare Åsa  Hagelstedt.

”Jag föreslår att krav på märkning och registrering av katter införs i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (tillsynslagen). Lagen reglerar idag krav på märkning och registrering av hundar. Jag föreslår att dessa bestämmelser ändras så att de också kommer att omfatta katter och deras ägare”, skriver utredaren Ulrika Geijer.

”Om något system för märkning och registrering inte införs kommer problemet med hemlösa katter och den resurskrävande handläggning som det för med sig att bestå. Statsmakterna avstår i så fall från att med konkreta åtgärder understryka att det innebär ett ansvar att vara kattägare”, konstaterar utredaren.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson har kommenterat via ett pressmeddelande, där hon berättar att utredningen är en del i regeringens  fortsatta arbete med djurskyddet.
– Jag ser fram emot att ta del av berörda myndigheters, organisationers och andra intressenters synpunkter på utredningen, säger Jennie Nilsson.

Åsa Hagelstedt, generalsekreterare Djurskyddet Sverige, är mycket positiv till förslaget.
– Det här är ett väldigt bra förslag! Det som gäller för hundarna ska enligt utredaren också gälla för katterna, precis detta som vi lyft fram för att höja katternas status. Nu återstår remissrundorna och det verkligt intressanta blir att se hur regeringen väljer att ta till sig förslaget!

Så här har utredaren resonerat
”Mitt uppdrag har varit att överväga och lämna förslag till hur ett
system för obligatorisk märkning och registrering av katter kan
utformas. I uppdraget ingår att identifiera och analysera såväl
ekonomiska som andra konsekvenser av att införa sådana krav.
Analysen ska göras utifrån såväl ett djurskydds- och
djurägarperspektiv som ett myndighets- och statligt perspektiv.

Min konsekvensanalys visar att det enbart är kattägarna (såväl
vanliga hushåll som jordbruksföretag) och Jordbruksverket som
kommer att drabbas av ökade kostnader på grund av mina förslag om
obligatorisk märkning och registrering av katter. När det gäller
kattägarna är kostnaderna överkomliga för de flesta som har tagit på
sig ansvaret för en katt. Vissa kattägare (60 %) har redan frivilligt
tagit på sig kostnaden för att låta märka sin katt. De önskade
effekterna på djurhållningen av att katter är märkta och registrerade
är därtill positiva även för kattägarna, som t.ex. kommer att få det
lättare att återfå bortsprungna djur eller få besked om att deras djur
blivit påkört eller skadat på något annat sätt.

Jordbruksverket kommer initialt att få ökade kostnader eftersom
hundregistret måste omvandlas till ett hund- och kattregister. Denna
omvandling utgör en engångskostnad. De löpande kostnaderna för
registret ska vara självfinansierade genom avgifter. Myndigheten
kommer också att behöva satsa resurser på att informera om de nya
reglerna. Min bedömning är att myndigheten måste satsa resurser på
att informera kattägarna både initialt och fortlöpande. Detta
kommer alltså att innebära en viss ökning av statens utgifter.
När det gäller konsekvenser för länsstyrelserna och
Polismyndigheten har jag bedömt att dessa myndigheter kommer att
få minskade kostnader”, skriver Ulrika Geijer i inledningen av sin sammanfattning.

Läs hela utredningen här: Märkning och registrering av katter – ett förslag och dess konsekvenser

Text Katarina Hörlin
Foto iStock