Förslaget om allmän jakt på ekorrar har dragits tillbaka

Den kritiserade idén att tillåta allmän jakt på ekorre är inte med när Naturvårdsverket i dag lämnar över sitt förslag på nya jakttider till regeringen.
Eftersom det i remissyttrandena inte fanns ett starkt stöd för allmän jakt på ekorre tog Naturvårdsverket inte förslaget vidare, skriver myndigheten.

Vart sjätte år ska Naturvårdsverket se över jakttiderna som regleras i 2 § Jaktförordningen, JF (2018:639) och vid behov föreslå ändringar. I vintras presenterade verket sina förslag på ändringar och föreslog att införa allmän jakt på ekorre och hermelin.

Skälet var att ”ekorren anses livskraftig i Sverige och det finns inte hinder för allmän jakt på ekorre i de internationella överenskommelser som Sverige förbundit sig att följa” och att jakten kan förebygga skada, eftersom ”ekorren bland annat kan ta sig in under tak eller i vindsutrymmen och bygga bo där.” Förslaget mötte protester och när Naturvårdsverket i dag lämnade in sitt slutgiltiga förslag till regeringen finns det inte med.

– Många har lämnat synpunkter under arbetets gång och det är vi tacksamma för. Efter det har vi gjort avvägningar med beaktande av de synpunkter som har lämnats in, säger Gunilla Skotnicka, biträdande chef för Naturavdelningen på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

– Väldigt positiv nyhet, skönt att Naturvårdsverket lyssnat på den breda kritiken mot dessa delar av förslaget. Jakt med ekorre tror vi skulle innebära stor risk för skadeskjutningar och det fanns inga vettiga skäl att jaga utan jakten skulle vara en ren nöjesjakt, något vi inte kan acceptera, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare Djurskyddet Sverige.

Inte heller tas inlämnade förslag om jakt som gällde hermelin, enkelbeckasin, korp, mufflonfår, skarv, skedand, svärta, säl, tamduva, vitkindad gås eller årta vidare till slutförslaget. Jakttiderna på kråka, kaja och skata föreslås förkortas för att ”inte längre överlappa arternas respektive häcknings- och uppfödningsperioder eller flyttider för återvändande till häckningsplatserna.”

Naturvårdsverket skriver i pressmeddelandet att förslaget på nya jakttider som nu lämnas till regeringen bygger på att ”viltet ska kunna bevaras, brukas och förvaltas långsiktigt i en föränderlig natur. Utgångspunkt har varit arternas populationsstatus samt reproduktions- och uppfödningstid. Jakttiderna ska uppfylla nationell lagstiftning, EU-rätten och de internationella överenskommelser som Sverige förbundit sig att följa”.

Myndigheten konstaterar också att arbetet med jakttider inbegriper många arter. ”Några arter har fått större uppmärksamhet som ekorren där det fanns ett förslag om att införa allmän jakt på ekorre. Eftersom det i remissyttrandena inte fanns ett starkt stöd för allmän jakt tog Naturvårdsverket inte förslaget vidare”, förklarar Naturvårdsverket i sitt pressmeddelande.

Regeringen fortsätter nu med att bereda och besluta om de ändringar av jakttider som Naturvårdsverket föreslagit.

Läs hela förslaget här: Naturvårdsverkets förslag på jaktider

Text Katarina Hörlin
Foto Marko Hankkila/Unsplash

Därför togs förslaget om allmän jakt på ekorre inte vidare

Under förslagsperioden kom förslag om allmän jakt på ekorre in till jakttidsöversynen. Naturvårdsverket bedömde inte att det fanns biologiska, ekologiska eller juridiska hinder och att det låg i linje med strategi för svensk viltförvaltning, så därför skickade Naturvårdsverket förslaget på remiss. Men då det i remissyttrandena inte fanns starkt stöd togs förslaget inte vidare.
”Naturvårdsverket noterade också att nyttjandet av vilt som resurs genom jakt inte var ett särskilt starkt skäl. De invändningar som framkommit under remissen var framförallt:
– Ekorrens värde som resurs avseende såväl kött som päls bedöms som lågt.
– Den skada arten kan orsaka bedöms som marginell och det finns möjlighet att bedriva skyddsjakt på enskilds initiativ för att förebygga skador året runt.
De remissinstanser som tillstyrkt förslaget har motiverat detta med följande:
– Att införa jakttid på ekorre förstärker markägarens rådighet över jakten på sin mark.
– Principen att vilt ska nyttjas som den resurs det är bör genomsyra hela förvaltningen.”

Källa: Naturvårdsverkets förslag på jakttider