”Vill regeringen vara ett föregångsland inom alternativa metoder till djurförsök måste den skjuta till medel”

I dag debatteras och klubbas regeringens forskningspolitik för de kommande fyra åren av riksdagen. Djurförsöken fick ett eget delkapitel i förslaget. Bra att frågan lyfts in i forskningspolitiken, men den rejäla finansieringen av alternativa metoder saknas, varnar experter.

– Det är ett mycket viktigt dokument, som visar hur vi försvarar Sverige och värnar kunskapen, sa Matilda Ernkrans, minister för högre forskning och utbildning när regeringens forskningspolitiska proposition ”Forskning, frihet, framtiden – kunskap och innovation för Sverige” presenterades i höstas.

I dag ska den debatteras och klubbas i riksdagen. Vill du se debatten i efterhand via riksdagens webb-tv finns länk sist i artikeln. Förslaget innebär satsningar för totalt 13,6 miljarder under perioden 2021–2024 och i det nionde kapitlet Samhällsutmaningen hälsa och välfärd finns delkapitel: 9.1.17 Djurskydd och alternativa metoder till djurförsök. Det börjar på sidan 92 med meningen:
”Sverige är ett föregångsland när det gäller
djurskydd och det är regeringens ambition
att Sverige ska fortsätta att vara det”

och slutar mitt på sidan 93 med orden:

”Genom bl.a. dessa satsningar arbetar Sverige med
fortsatt utveckling av alternativa metoder
till djurförsök i enlighet med den inriktning
som anges i direktiv 2010/63/EU (skäl 10)
om att direktivet är ett viktigt steg mot att
uppnå det slutliga målet att ersätta alla
försök på levande djur i vetenskapliga syften
och i undervisningssyfte så snart det är
vetenskapligt möjligt att göra det.”

Två halva sidor med stor tyngd.
– Att frågan finns med i den forskningspolitiska propositionen har ett stort symbolvärde. Annars ses det främst som en djurskyddsfråga och hamnar hos Miljö- och jordbruksutskottet. Nu finns den i forskningspolitiken och det är viktigt för att frågan ska komma med i det sammanhang den hör hemma och där den kan drivas framöver, säger Karin Gabrielson Morton, sakkunnig hos Forska Utan Djurförsök.

Redan i budgetpropositionen för 2021 har det föreslagits en fortsatt finansiering av 3R-centret med 15 miljoner kronor per år 2021–2023. 3R står för Replace, Reduce, Refine, och betyder på svenska: ersätt, minska och förfina djurförsöken. Sätt att på sikt minska antalet försöksdjur och förbättra för de som används.

Vetenskapsrådet får fortsatt 13 miljoner per år att fördela till forskningsprojekt med 3R-inriktning, och tar över utdelningen av 2 miljoner till validering, vilket betyder, en strikt, vetenskaplig utvärdering, av nya, djurförsöksfria forskningsmetoder, som tidigare hanterats av Formas.

Men satsningarna på alternativa metoder till djurförsöken räcker inte.
– Beloppen som Vetenskapsrådet delar ut har legat på samma nivå de senaste tolv åren, så någon nysatsning är det inte. Pengarna räcker till att stödja sex projekt. Ett minimikrav vore att Vetenskapsrådet kan ge fler stöd till fler projekt nu än för tolv år sedan, och beloppen till varje projekt måste också höjas. Budgeten för att stödja denna typ av forskning borde vara minst tio gånger så stor, säger Karin Gabrielson Morton.

Ju snabbare nya bra djurförsöksfria metoder kommer, desto fortare kan EU-direktivet 2010/63 skäl 10 nås. Det som säger att ”målet är att ersätta alla försök på levande djur i vetenskapliga syften så snart det är vetenskapligt möjligt”.

Det finns ingen bortre gräns i tiden, utan sker när det är vetenskaplig möjligt. Satsas det inte på att utveckla alternativa metoder kommer djurförsöken inte att kunna ersättas. Och enligt Forska Utan Djurförsök har alltså summan till Vetenskapsrådet som är den stora instansen som kan dela ut forskningsanslag till 3R legat på samma nivå i tolv år.

– Det är möjligt att regeringen har planerat för fler nya satsningar under kommande år, i så fall kommer det i budgetpropositionen, regleringsbrevet eller genom att de ger riktade uppdrag till någon myndighet, men det är inget som syns i propositionen. Om regeringen vill vara ett föregångsland inom den djurförsöksfria forskningen så måste den visa det också. Det syns inte i den forskningspolitiska propositionen i varje fall, säger Karin Gabrielson Morton.

– Lika viktigt som det är att ett kapitel i propositionen bland annat handlar om djurförsöksfri forskning lika nödvändigt är det att medel skjuts till så att det blir möjligt att i praktiken få till en. När EU-direktivet säger att vi ska fasa ut djurförsöken när det är vetenskaplig möjligt, då måste det satsas så att det faktiskt KAN bli vetenskapligt möjligt, säger hon.


Karin Gabrielson Morton.

Även andra statliga forskningsfinansiärer får tillskott 2021-2024. Formas och Forte får 257 miljoner kronor 2021 (1,3 miljarder kronor totalt 2021–2024) respektive 105 miljoner kronor 2021 (595 miljoner kronor totalt 2021–2024).
Formas avsätter 18 miljoner per år till forskning om djurskydd och djurskyddsfrämjande åtgärder. För att veta hur stor del av övriga medel som går till stöd av 3R får vi efter perioden undersöka och se hur de har premierat 3R när de ger sina anslag. Även forskningsinstitutet RISE får 95 miljoner kronor 2021 (333 miljoner kronor totalt 2021–2024).

Utbildningsutskottet har bifallit propositionen och debatten som föregår beslutet går att se direkt via riksdagens webb-tv idag, den 21 april, kl 11, på denna länk:
https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/betankande/forskning-frihet-framtid–kunskap-och_H801UbU16

Läs propositionen här: Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige
Läs Utbildningsutskottets betänkande här: 2020/21:UbU16

Text Katarina Hörlin
Foto Melker Dahlstrand/Riksdagen och Toni Wincent (Karin Gabrielson Morton).

Fotnot: Artikelns första version har uppdaterats den 22 april kl. 14.08.

Så står det i propositionen om alternativen till djurförsök

”När det gäller användning av försöksdjur är grundförutsättningen att djur
får användas bara om syftet med försöket inte kan uppnås utan användning
av djur, att så få djur som möjligt används och att djuren inte utsätts för
större lidande än vad som är absolut nödvändigt. Forskning om alternativ
till djurförsök utgår från den s.k. 3R-principen, från engelskans replace,
reduce och refine. Det är angeläget att alternativa metoder till djurförsök
utvecklas.
I EU är det sedan 2013 totalt förbjudet att testa kosmetiska
produkter på djur. Sverige kan bli världsledande inom alternativa metoder,
vilket kan bidra till såväl nya jobb som nya företag. Efterfrågan på
snabbare, billigare och säkrare testmetoder är stor. Med alternativa metoder,
exempelvis genom material som liknar mänsklig vävnad, digitala
metoder och ’organ-på-chip’ kan såväl kostnaderna som tiderna för forskningen reduceras.
Forskning inom detta område är viktig bl.a. för läkemedelsindustrin,
men djurförsök används även i exempelvis materialforskning och forskning om kemikalier.”
Ur: Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige

Ny rapport om djurfria metoder

Att få fram metoder utan djurförsök ses ofta som enbart en djurskyddsfråga.
Vi instämmer med riksdagsledamöterna och Läkemedelsindustriföreningen,
som vill skifta fokus till att betona kopplingen till forskning,
utveckling och innovation.

Det skriver omvärldsstrateg Monica Björklund och docent Mattias Öberg i
sin nya rapport ”Att kommunicera om nya metoder utan djurförsök. Upplevelser,
utmaningar och uppmaningar”.

Studien rör inte djurhållning och generell användning av djur inom
forskningen, utan lyfter fram några strategiska vägval som kan ge en
skjuts framåt i utvecklingen av nya metoder som är bättre anpassade för
människor än vad djurförsöken är.

Några av dessa metoder är material som liknar mänsklig vävnad, matematiska
modeller och ”organ-på-chip”.
”Ju mer den biomedicinska kunskapen växer desto tydligare blir det att
råttor och möss inte längre räcker till. Djurförsöken är för oprecisa för de frågor
vi har när vi tar fram nya kemikalier, material, och läkemedel” förklarar
Mattias Öberg, på sin blogg.

3R, Replace, Reduce, Refine, betyder på svenska: ersätt, minska och förfina djurförsöken.
En av rapportens slutsatser är att begreppet Replacement, att ersätta djurförsök, måste
kompletteras med ett nytt begrepp: Placement.
Det nya begreppet innebär att ”placera de nya metoderna i samhället utan att alltid
jämföra med de djurförsöksbaserade metoderna”.

Ladda gratis ner rapporten genom att klicka på omslaget: