Dessa djurskyddsfrågor anser riksdagspartierna vara viktigast just nu

Det är turbulenta dagar i riksdagen. I nya numret av Tidningen Djurskyddets pappersversion svarar samtliga riksdagspartier på vilka tre djurskyddsfrågor de anser vara viktigast just nu. Här är fullängdssvaren!

Enkät Jörgen Olsson

Vi passade även på att fråga Liberalerna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet, om de, likt Miljöpartiet som i våras gick ut med ett sammanhållet djurpolitiskt program, tänkte göra något liknande och lansera ett eget djurskyddspolitiskt program innan valet 2022. Svaren finns här nedan. Observera att frågorna ställdes och svaren kom innan misstroendevotumet mot regeringen.

Centerpartiet, Kristina Yngwe, landsbygdspolitisk talesperson:

Kommer ni inför riksdagsvalet 2022 att liksom Miljöpartiet presentera ett sammanhållet djurpolitiskt program? 
– Frågan är för tidigt väckt. Just nu fokuserar Centerpartiet på sin partistämma i september, där bland annat ett antal motioner om djurskydd ska besvaras. Därefter kommer fokus att alltmer flyttas över till nästa års riksdagsval.

De tre viktigaste djurskyddsfrågorna just nu:
• Höja kvaliteten i de svenska djurskyddskontrollerna. Kontrollerna behöver bli mer likvärdiga. 

• Få stopp på den illegala handeln med hundar och andra sällskapsdjur. Smugglingen och den oseriösa importen har ökat under pandemin och nu krävs politiska krafttag för att komma till rätta med situationen.

• I Europaparlamentet fokuserar vi på att EU:s lagar för djurtransporter ska respekteras i varje medlemsstat, och i lika hög utsträckning. Till exempel vill vi förbjuda osäkra resor till tredjeländer om det inte går att garantera säkra djurtransporter.

——————————————————————————————————————————-

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet, Peter Ekelund, politisk sekreterare:

Kommer ni inför riksdagsvalet 2022 att liksom Miljöpartiet presentera ett sammanhållet djurpolitiskt program? 
– Vilka program som vi kommer att ta fram de närmaste åren är inte beslutat. Men vi vet att vi inför valet samlat kommer att presentera våra förslag på åtgärder för bättre djurvälfärd. Tyvärr är vi idag ensamma i riksdagen om att stå bakom en rad nödvändiga förslag för att stärka djurskyddet.

De tre viktigaste djurskyddsfrågorna just nu:
• Stäng minkfarmerna.

• Inga hönsburar i äggindustrin.

• Inför förbud mot koldioxidbedövning vid grisslakt.

———————————————————————————————————————————–

Image result for Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna, Gustav Ericson, pressekreterare:

Kommer ni inför riksdagsvalet 2022 att liksom Miljöpartiet presentera ett sammanhållet djurpolitiskt program? 
– Vilka särskilda program Sverigedemokraterna kommer lägga fram spikas längre fram. Sverigedemokraternas samlade djurskyddspolitik återfinns i riksdagsmotionen ”Ett starkare djurskydd”.

De tre viktigaste djurskyddsfrågorna just nu:
Alternativa slaktmetoder av gris
I dag används flera metoder för bedövning av grisar inför slakt, samtliga med olika för- och nackdelar. Den vanligaste metoden är att grisarna i grupp gasas med koldioxid. Denna metod är vedertaget plågsam för grisarna under bedövningsprocessen som i värsta fall tar flera minuter. Då inga av de mest använda bedövningsmetoderna är stress- och smärtfria för grisarna behövs det mer forskning om alternativa metoder för bedövning av grisar inför slakt.

Nationell djurskyddspolis
Djuren kan inte föra sin egen talan. Därför är det viktigt att arbetet med djur och hanterandet av brott mot djur sköts på ett korrekt och effektivt sätt. Dessvärre kräver denna typ av arbete ofta både resurser och specialkompetens, som är ovanliga inom den ordinarie polisorganisationen i dagens Sverige. I flera delar av landet har polisen idag inrättat avdelningar med djurskyddspoliser. Syftet med att inrätta en särskild nationell djurskyddspolis är framförallt att samordna verksamheten och utveckla det förebyggande arbetet samt att öka lagföringen och skapa en mer rättssäker hantering av brott mot djur. I Sverige har satsningarna på djurpoliser än så länge varit av mindre och lokal karaktär men finns i större utformning bland annat på Malta och i USA. För att djurskyddspolisen inte ska ta resurser från den övriga polisverksamheten vill vi att det införs en särskild utbildning i syfte att rekrytera personal med särskild kompetens.

Alternativa forskningsmetoder
Användandet av djurförsök ska minimeras så långt det är möjligt genom att alternativa metoder som inte kräver inblandning av djur tas fram. Ökat stöd till forskning behövs för att ta fram djurfria alternativ till dagens djurförsök.

———————————————————————————————————————————-

Bokstäverna K och D vertikalt skrivna i vitt. En blå kvadratisk bakgrund med en smal vit kvadratisk ram runt bokstäverna.

Kristdemokraterna, Magnus Oscarsson, riksdagsledamot:

Kommer ni inför riksdagsvalet 2022 att liksom Miljöpartiet presentera ett sammanhållet djurpolitiskt program? .
– Nej, vi kommer inte att ha ett specifikt djurpolitiskt program. Vi placerar djurpolitiken bredare i ett landsbygdspolitiskt program där djurskyddet är en viktig del.

De tre viktigaste djurskyddsfrågorna just nu:
• Vi betonar betydelsen av att den hänsyn som vi tar i Sverige för att upprätthålla ett skarpt djurskydd också innebär att våra djurhållare kan fortsätta sin verksamhet i konkurrens med en omvärld som opererar utifrån andra villkor.  

• Det innebär att vi på EU-arenan verkar för att stärka djurskyddet för hela Europa och här hemma försöker säkra att djurhållare får betalt för den hänsyn vi tar här. 

• Utöver detta är det angeläget att antibiotikaanvändningen kan fortsätta ligga på den låga nivå vi har i Sverige.

——————————————————————————————————————————–

Socialdemokraterna, Malin Larsson, ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet:

Kommer ni inför riksdagsvalet 2022 att liksom Miljöpartiet presentera ett sammanhållet djurpolitiskt program?
 Vi har partikongress i november och vi har många partikamrater som har ett stort engagemang för djurskyddsfrågorna och vi förväntar oss att det kommer flera konstruktiva motioner på hur vi långsiktigt kommer att utforma vår politik på detta område.

De tre viktigaste djurskyddsfrågorna just nu:
Det är många viktiga frågor som är aktuella och viktiga inom djurskyddsområdet. Vi har propositioner om Brott mot djur (propositionen kom i juni, reds anm.) och Märkning och registrering av katter som kommer under året.

• Vi kommer att driva på för att Sverige ska fortsätta att vara världsledande på djurskydd, god djurvälfärd och låg antibiotikaanvändning.

• Säkerställa att vår starka djurskyddslag följs och att alla djur i Sverige behandlas bra, vi vill att utfasning av de djur som fortsatt står uppbundna behöver påskyndas. 

• Minska antibiotikaanvändningen globalt och driva på för ett starkare djurskydd och skärpta regler för djurtransporter även i EU.
———————————————————————————————————————————–

Liberalerna

Liberalerna, Nina Lundström, ledamot i miljö- och jordbruksutskottet:

Kommer ni inför riksdagsvalet 2022 att liksom Miljöpartiet presentera ett sammanhållet djurpolitiskt program? 
– Liberalerna har landsmöte i november 2021. Vi kommer att behandla motioner på landsmötet. Ett specifikt djurpolitiskt program är inte aktuellt inför landsmötet. Därutöver har vi en rad förslag i riksdagen som rör djurskydd och djurvälfärd. 

De tre viktigaste djurskyddsfrågorna just nu:
• Avveckla minkhållning i burar.

• Djurvälfärd (djurtransporter, antibiotikabehandling, förebyggande åtgärder mot sjukdomar).

• Långsiktigt hållbar förvaltning av rovdjuren där gynnsam bevarandestatus står i fokus. 

——————————————————————————————————————————-

Moderaterna, Patrik Lockne, politiskt sakkunning för klimat, miljö och jordbruk:

Kommer ni inför riksdagsvalet 2022 att liksom Miljöpartiet presentera ett sammanhållet djurpolitiskt program? 
– Vi har sedan år 2020 ett program för djurskydd. Det revideras med aktuella frågor årligen.

De tre viktigaste djurskyddsfrågorna just nu:
• Åtgärda bristen på veterinärer och djursjukskötare, som är ett stort hot mot landets djurhälsa.

• Djurskyddslagstiftningen på EU-nivå ska motsvara det svenska djurskyddet.

• En ny brottsrubricering för grovt djurplågeri, när djur utsätts för misshandel eller svår vanskötsel

——————————————————————————————————————————–

Miljöpartiet

Miljöpartiet, Elisabeth Falkhaven, djurskyddspolitisk talesperson:

De tre viktigaste djurskyddsfrågorna just nu:
• Sluta med djurhållning i burar, inklusive minkfarming.

• Utevistelse och bete för alla djur

• Snabb och smärtfri slakt för alla djurarter, även fisk


I våras lanserade Miljöpartiet ett genomgripande gediget djurpolitiskt program som på 33 sidor sträcker sig från avvecklande av djurförsök till djurens rättsliga status.

”Med nyttjandet av djur följer ett moraliskt ansvar där djurens behov som kännande varelser måste
respekteras, oavsett den nytta människan har av dem. God djurhållning och välfärd handlar inte bara om att undvika lidande i form av stress, skador och sjukdom utan även om att ge djuren möjlighet till positiva upplevelser och ett så fullvärdigt och naturligt liv som möjligt. Djurpolitiska programmet belyser en rad olika förslag som förbättrad djurhållning, införa en djurombudsman samt att även införliva de vilda djuren i en gemensam djurskyddslag”,
förklarar partiet i följebrevet till programmet som antogs den 12 mars 2021.

Programmet inleds med en överskådlig förteckning över viktiga begrepp. Vad skiljer djurrätt från djurskydd? Djuretik från djurvälfärd? I korta lättlästa stycken ges sedan en gedigen bakgrund innan partiet motiverar sina ställningstaganden kring de konkreta förbättringar de tänker arbeta för, vad gäller exempelvis slaktkycklingar, förprövning av stallar och viltlevande fisk.

Tekniska möjligheter och kortsiktiga ekonomiska intressen ska inte vara styrande i hur djuren hålls, konstaterar MP. Dagens höga konsumtion av kött och andra produkter från djur har gjorts möjlig genom en många gånger industriell djurhållning där priset för konsumenterna kan pressas men priset för djuren ofta är mycket högt, skriver de och fortsätter:

”I takt med att människan tar allt mer mark i anspråk minskar de områden där djur kan leva utan mänsklig påverkan. Gränsen suddas ut mellan djur som människan direkt har ansvar för och de viltlevande djur vars livsutrymme och möjligheter till ett gott liv vi påverkar.”

Miljöpartiet vill vidare intensifiera arbetet med en global FN-deklaration om djurvälfärd, se ett förbud av handel med levande vilda djur, avveckla burhållning, införa kameraövervakning i slakterier för efterkontroll av förhållanden vid slakt och förbjuda fyrverkerier för privatpersoner.

I programmet står även att partiet vill se att en nationell plan för övergång till djurförsöksfri forskning i Sverige och handlingsplaner för att minska antalet djurförsök tas fram.

Text & enkät Jörgen Olsson.
Katarina Hörlin (om Miljöpartiets djurpolitik)