Regeringen föreslår: Inför obligatorisk id-märkning och registrering av katt

Decenniers kamp för att ge katter högre status och stärkt rättsligt skydd tog ett stort kliv framåt när regeringen i torsdags lämnade in en lagrådsremiss om obligatorisk id-märkning och registrering av katt.
En lyckans dag! säger Marie Persson, ordförande för Djurskyddet Mälartassen i Köping.

I torsdagsmorse avslöjade näringsminister Ibrahim Baylan i TV4 och DN att regeringen nu beslutat att lämna in en lagrådsremiss om obligatorisk id-märkning och registrering av katt till lagrådet för granskning. Regeringen föreslår att kravet börja gälla 1 januari 2023.

För den enskilda kattägaren innebär förslaget att det ska bli lättare att få tillbaka en katt som har sprungit bort och få veta om ens katt hittats skadad eller överkörd. Kostnaden kommer att vara ungefär 80 kronor för registreringen och cirka 200–700 kronor för märkningen.

Tullverket, Jordbruksverket, länsstyrelserna, Polismyndigheten och de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom
miljö- och hälsoskyddsområdet ska få direktåtkomst till det nya registret för att kunna ta del av uppgifter om vem som är registrerad ägare till en katt, föreslår regeringen.

Förslaget grundar sig i mycket på chefsrådman Ulrika Geijers utredning Märkning och registrering av katter – ett förslag och dess konsekvenser. Men till skillnad från hennes förslag så anser regeringen i sin lagrådsremiss att det ska vara två register, ett för hund och ett för katt, inte ett gemensamt register över hund- och kattägare (hund- och kattregistret).

Kattregistret ska enligt regeringens förslag föras av Jordbruksverket, men ”regeringen får meddela föreskrifter om att Jordbruksverket får överlåta uppgiften att föra register över kattägare till en annan myndighet eller till en organisation” står det i lagrådsremissen.

Enligt DN ser Ibrahim Baylan att regeringens lagförslag gör det möjligt för Jordbruksverket att samarbeta med Sverak, Sveriges kattklubbars riksförbund, som i dag har uppemot 400 000 katter registrerade i sitt register.

Nästa steg, när lagrådet har granskat lagrådsremissen, blir att regeringen lägger fram en proposition, som riksdagen får rösta om. Vid en rundringning som Sveriges Radios Ekot gjorde i början av året uppgav fem partier att de var för att lagstifta om en obligatorisk id-märkning och registrering av katter, medan tre, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, var emot.

Beskedet att regeringen nu lämnat in sitt förslag till lagrådet möttes av jubel från stora delar av djurskydds- och katthemssfären.

– En obligatorisk id-märkning av katter är den absolut viktigaste enskilda insatsen som kan göras politiskt för att minska problemet med hemlösa katter. Många andra lagar och regler gällande katt blir verkningslösa när det inte går att veta om katten har en ägare, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare för Djurskyddet Sverige.

– En lyckans dag för alla oss som i decennier kämpat, och fortsatt kämpar för att höja kattens status! Äntligen! utbrister Marie Persson, ordförande i Djurskyddet Mälartassen i Köping, som minns hur hon i början av 2000-talet tillsammans med många katthemsansvariga frös utanför riksdagshuset för att samla in namnunderskrifter till kravet att införa id-märkning för katter, namnlistor som de senare uppvaktade den dåvarande jordbruksministern Eskil Erlandsson (C) med.

– Vi var också inbjudna till Eva Erikssons stora möte inför att hon skulle sätta igång arbetet med den nya djurskyddslagen. Marita Åberg från djurskyddet Huskatten i Västerås och jag från den dåvarande djurskyddsföreningen i Köping var där och berättade hur mycket det skulle betyda med en obligatorisk ID-märkning för katter. Eva Eriksson föreslog ju också detta i sin utredning av hur en ny djurskyddslag skulle utformas, men det kom inte med, utan skulle utredas ännu mer. Det var evigheter sedan, men bättre sent än aldrig och nu verkar det äntligen vara på gång, säger Marie Persson.

Flera kampanjer har genomförts genom åren för att lyfta fram hur viktigt det är att en obligatorisk ID-märkning och registrering för katter blir ett lagkrav och senast i september överlämnade Djurskyddet Sverige 40 309 namnunderskrifter till statssekreterare Per Callenberg som slutit upp kring budskapet ”Stoppa kattastrofen”, och inför obligatorisk id-märkning för katterna nu.

Text Katarina Hörlin
Foto Loan, Unsplash & Katarina Hörlin

Läs lagrådsremissen här: Märkning och registrering av katter

Så förväntas katthemmen påverkas av förslaget

På sidan 35 i lagrådsremissen resoneras kring hur civilsamhället kan komma att påverkas:
”Ideella djurskyddsorganisationer som driver katthem och andra omplaceringsverksamheter gör ett omfattande arbete för att ta hand om och hitta nya ägare till upphittade, övergivna och förvildade katter. Dessa verksamheter tar emot bortsprungna och övergivna katter från polisen, länsstyrelserna och allmänheten.

Det finns ett hundratal katthem i Sverige. Enligt en undersökning som försäkringsbolaget Sveland genomförde i november 2018 placerade hälften av dessa katthem 3 610 katter i nya hem under 2018. Katthemmen var dock tvungna att avvisa 1 740 katter på grund av i första hand platsbrist. Eftersom undersökningen inte omfattade svar från samtliga katthem är sannolikt såväl antalet placerade som antalet avvisade katter betydligt högre. Innan en katt förmedlas till en ny ägare har katthemmen i regel sett till att katten är vaccinerad, id-märkt och kastrerad.

Om fler katter är både märkta och registrerade underlättas katthemmens arbete eftersom de relativt snabbt kan få reda på om en katt har en registrerad ägare. Det finns dock fler katter som har behov av ett nytt hem än vad det finns platser på katthemmen. Syftet med förslagen är att minska antalet bortsprungna, övergivna och förvildade katter. På sikt bedöms förslagen medföra att katthemmen behöver omplacera och avvisa färre katter på grund av platsbrist. Dessa verksamheter, som i första hand finansieras genom ideellt arbete, kan på så sätt i högre utsträckning lägga
sina resurser på de katter som bäst behöver det. ”

Ur: Lagrådsremissen Märkning och registrering av katter

Några av kampanjerna som banade vägen

Stoppa Kattastrofen uppmanade hundar i prisbelönt kampanj under 2021. Med film som spreds viralt och tröjor, scarfsar och knappar fördes budskapet ut. 40 309 underskrifter samlades in.
Statssekreterare Per Callenberg (S) tog emot nanmunderskrifterna i september av Party och Åsa Hagelstedt, Djurskyddet Sverige, utanför Näringsdepartementet.
Älskade katter märker man! var budskapet i en tidigare kampanj som fick nationell spridning och namnunderskrifterna från denna lämnades till ansvarige minister Eskil Erlandsson (C).