Riksdagsbeslut om obligatorisk id-märkning och registrering av katt närmar sig – så resonerar partierna som är emot

Den 24 februari ska riksdagen debattera och fatta beslut om en obligatorisk id-märkning och registrering av katt ska införas i Sverige.
– Det verkar just nu finnas en majoritet i riksdagen som är för, säger Åsa Hagelstedt, Djurskyddet Sveriges generalsekreterare, som de senaste veckorna arbetat för att påverka samtliga partier att rösta igenom förslaget.

Den 7 november kom regeringens proposition 2021/22:49. I den föreslås att det införs en obligatorisk id-märkning och registrering av katter. Idag, den 3 februari, är ärendet uppe för beredning i Miljö- och jordbruksutskottet. Därefter ska utskottets betänkande komma för att slutligen debatteras och röstas om i riksdagen den 24 februari.

Arbetet för att få igenom en obligatorisk id-märkning och registrering av katt har pågått i decennier och i fjol lanserade Djurskyddet Sverige kampanjen ”Stoppa kattastrofen” för att uppmärksamma frågan än mer. Men hur ser läget ut just nu i riksdagen? Åsa Hagelstedt är positiv.
– Av de svar jag fått när jag hört mig för bland riksdagspartierna så är det just nu en majoritet som är för förslaget att införa en obligatorisk id-märkning och registrering av katter, säger Åsa Hagelstedt.

Utifrån de följdmotioner som lagts inför dagens beredning i Miljö- och Jordbruksutskottet tycks det som att endast tre av de åtta riksdagspartierna är emot. Av följdmotionerna framgår att Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna önskar att riksdagen avslår regeringens förslag att lagstifta om en obligatorisk id-märkning och registrering av katter.

Från Moderaterna finns det dock ytterligare en fristående motion som lämnades in av två moderata riksdagsledamöter under den allmänna motionstiden i september och den är för en obligatorisk id-märkning och registrering av katter. Motionen lämnades innan regeringens proposition kommit och motionärerna skriver att ”så länge förslaget inte är genomfört så finner vi ändå skäl till att lägga motionen”.

– Jag vet inte om moderaterna kommer att ha fri röstning eller hur partiet egentligen ställer sig i sakfrågan, men vi har gjort vad vi kan för att förklara hur viktigt det är att få igenom en lag om obligatorisk id-märkning och registrering av katter för att komma till rätta med ett av landets absolut största djurskyddsproblem, säger Åsa Hagelstedt.

I Moderaternas följdmotion är budskapet att riksdagen ska avslå regeringens proposition och istället först ”utvärdera effekterna av den nya djurskyddslagen, den nya djurskyddsförordningen (2019:66) och de nya djurskyddsföreskrifterna och därefter återkomma med eventuella kompletterande åtgärder som regeringen bedömer nödvändiga”.

Följdmotionen för också fram att ”regeringen bör återkomma med förslag på hur problemen med nuvarande hundregister ska åtgärdas innan en eventuell utvidgning av registret övervägs”.

Den tar även upp att Jordbruksverket, SJV, i sitt remissvar inte trodde att märkning och registrering var det mest kostnadseffektiva sättet att förbättra för katter, utan ville avvakta effekterna av den nya djurskyddslagstiftningen och stärka arbetet mot katters reproduktion.

”Jordbruksverket pekade därtill i sitt remissvar till utredningen på de redan i dag påtagliga problemen med hundregistret. Moderaterna menar att i ett redan bitvis dåligt fungerande register införliva katter inte förbättrar tillvaron för djuren, utan snarare kan få motsatt effekt. Vi delar regeringens ambitioner att förbättra tillvaron för katterna men ser samtidigt problem med att Jordbruksverkets kritik negligeras och att förslag för hur existerande problematik ska åtgärdas ej presenteras.

Bland annat består problemen av att hundar används vid tvister, där en person felaktigt kan anmäla sig som ägare. Detta utnyttjas i dag vid exempelvis skilsmässor, något som leder till kostnader för ansvariga myndigheter.

Jordbruksverket menar att för att undvika detta problem behöver ett mer utvecklat ägarregister skapas. Att enbart addera katter till nuvarande register kommer inte avhjälpa nuvarande problem utan i stället förvärra dem” står det i följdmotionen.

– Jag blir så besviken när jag läser detta. Av alla remissinstanser väljer de att lyfta fram den enda som var negativ. Polismyndigheten, länsstyrelserna, de som faktiskt möter dessa hemlösa katter i verkligheten stöttade förslaget, visst hade de mindre invändningar kring vissa praktiska saker, som att mer medel måste tillföras de första åren för att starta upp arbetet med registret, men i grunden var alla, utom Jordbruksverket, överens om att en obligatorisk id-märkning och registrering av katter är nödvändig, säger Åsa Hagelstedt.

Centerpartiet vill förvisso att fler ska registrera och id-märka sina katter, men det ska ske på frivillig väg, skriver de i sin följdmotion. De lyfter fram att en obligatorisk id-märkning och registrering skulle innebära kostnader och administrativa bördor för kattägarna, att målgruppen, de mindre ansvarsfulla kattägarna, sannolikt ändå skulle strunta i kravet att märka sina katter, och då försvinner mycket av nyttan med att införa lagförslaget.

Centerpartiet tar också upp att ett register innebär risker för intrång i den personliga integriteten: ”Katt är ett vanligare husdjur än hund och det finns i dag ungefär 1,4 miljoner katter i Sverige fördelat över fler än 700 000 hushåll. Ett krav på att märka och registrera alla dessa katter skulle förutsätta en omfattande registrering av enskilda. Det är alltid förenat med vissa risker, inte minst för intrång i den personliga integriteten” skriver Centerpartiet. Även Kristdemokraterna tar i sin följdmotion upp riskerna som de anser att förslaget innebär för den personliga integriteten.

Centerpartiet påpekar också att det är en haltande jämförelse att ta upp det 18 år gamla tvånget att registrera hundar eftersom man då bortser från de ”tyngst vägande anledningarna till att den lagen (2000:537) infördes, nämligen det tilltagande problemet med farliga och aggressiva hundar. Detta problem finns inte på samma sätt för katter.”

– Därmed bortser ju Centerpartiet helt från katternas djurskydd när de skriver så. Id-märkning och registreringen ska ju göra så att de katter som går ute och inte kommer hem kan återföras till sina ägare och hindra att katter blir hemlösa och förvildade och fara så illa som de 100 000 hemlösa katterna i Sverige gör idag, säger Åsa Hagelstedt, som också reagerar på argumenten om att den personliga integriteten riskeras.

– Om man som kattägare ser ett så stort problem med att registrera katten och därmed ta sitt fulla ägaransvar samt kunna få tillbaks katten om den försvinner ska man nog inte äga en katt, säger Åsa Hagelstedt.

Text Katarina Hörlin
Foto iStock

Det här föreslår regeringen

Krav på märkning och registrering ska börja gälla den 1 januari 2023. De nya bestämmelserna ska inte tillämpas på katter som är födda före den 1 januari 2008, alltså katter som är äldre än 15 år.

Jordbruksverket, SJV, föreslås få ansvaret att föra register över kattägarna. ”Tullverket, länsstyrelserna, Polismyndigheten och de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet ska få direktåtkomst till registret. Länsstyrelserna, som ansvarar för djurskyddskontrollen, får vidare en möjlighet att meddela förelägganden om att bestämmelserna om märkning och registrering ska följas. Förelägganden får förenas med vite”, skriver regeringen.

Syftet är att underlätta för myndigheter och ideella organisationer som arbetar med katter att skilja katter som har ägare från katter som saknar hem. Detta i sig bidrar till att öka skyddet för katterna, konstaterar regeringen.

Uppskattningsvis kommer det att kosta ungefär 80 kronor att registrera en katt och cirka 200–700 kronor att låta märka den. För en kattägare vars katt inte redan är märkt och registrerad kommer kostnaderna på grund av förslagen som mest att uppgå till cirka 800 kronor per katt.

Katterna föreslås märkas innan 4 månader. Under remissrundan önskade en del remissinstanser att det skulle ske innan 3 månader.

Läs propositionen här: Märkning och registrering av katter

Så skriver C, KD och M i sina följdmotioner

Centerpartiet, C:
”Centerpartiet välkomnar att fler kattägare väljer att märka och registrera sin katt. Det kan göra det enklare för en kattägare att få tillbaka sin bortsprungna katt och det kan under­lätta myndigheternas djurskyddstillsyn att en ägare till en vanvårdad katt snabbt kan identifieras. Som framgår av proposition 2021/22:49 är i dag ca 60 procent av landets katter märkta på frivillig väg och ungefär 30 procent av dessa katter finns i något regis­ter. Centerpartiet bedömer att båda dessa andelar har potential att öka framöver och att det därför är viktigt att informera kattägare om fördelarna med att på frivillig väg märka och registrera sin katt. Centerpartiet anser att ett obligatoriskt krav för kattägare att märka och registrera sin katt inte leder till tillräckligt stor nytta för att det ska gå att motivera vare sig admini­strativt eller kostnadsmässigt. Framför allt är det landets alla katthållare som skulle på­verkas negativt av de ökade kostnaderna och administrativa bördorna”
Läs hela följdmotionen här: 2021/22:431

Kristdemokraterna, KD:
”Regeringens förslag om ett krav på märkning och registrering av katter välkomnas av de organisationer som i dag engagerar sig för upphittade övergivna katter och uppges av t.ex. Djurskyddet Sverige vara ett steg på vägen för att komma till rätta med de all­varliga djurskyddsproblem som är förknippade med övergivna och förvildade katter. Men proportionaliteten i förslaget ifrågasätts av både Integritetskyddsmyndigheten och Jordbruksverket. Den sistnämnda myndigheten, som av regeringen också åläggs ansvaret för registerhållning, avstyrker förslaget och framhåller att kostnaderna och administratio­nen för Sveriges katthållare långt överskrider den nytta som förslaget kan ge. Myndighe­ten bedömer också att efterlevnaden av kraven kan förväntas vara låg hos i synnerhet de mindre ansvarstagande katthållarna.
Läs hela följdmotionen här: 2021/22:4303

Moderaterna, M:
”Det har från tidigare remissvar framkommit tveksamheter kring lagens praktiska utfall. Jordbruksverket menar bl.a. att märkning och registrering kan ha viss positiv effekt men att grundproblematiken med hemlösa katter förblir olöst. Syftet och ambitionen med lagen bör vara att åtgärda detta problem, varför en sådan kritik från ansvarig myndighet bör tillmätas stort värde.
Läs hela följdmotionen här: 2021/22:4320

Hela ärendets beredning och de fristånde motionerna i frågan kan följas och läsas här: Riksdagen Märkning och registrering av katter