Unik dom: Avel på engelsk bulldogg och cavalier king charles spaniel tillåts inte i Norge av djurskyddsskäl

En stor dag för alla hundar! Så beskrev den norska djurskyddsföreningen Dyrebeskyttelsen Norge betydelsen av den dom från Oslo tingrett som kom i går. Domen ger Dyrebeskyttelsen rätt i att avel på engelsk bulldogg och cavalier king charles spaniel inte ska tillåtas av djurskyddsskäl i Norge.

I fjol klubbade Stortinget, motsvarande riksdagen, i Norge igenom en ändring i djurskyddslagens avelsparagraf. Efter ändringen kunde även rasklubbar och den norska kennelklubben, NKK, hållas ansvariga för osund och oetisk avel. Inte bara uppfödaren.

Den nya formuleringen i djurskyddslagens § 25, första stycket, lyder:

”Djurhållare, uppfödare, avelsorganisationer och rasklubbar ska genom avel främja egenskaper som ger friska djur med god funktion och hälsa.”

En viktig mening. Den förtydligar det gemensamma ansvaret hos alla inblandade att främja en etisk avel.
”Ett ansvar som de redan hade” skrev Dyrebeskyttelsen Norge när lagändringen presenterades. De välkomnade samtidigt att lagens intentioner nu blivit ännu tydligare och i samband med att lagändringen trädde i kraft stämde Dyrebeskyttelsen NKK, den norska kennelklubben, rasklubbar och uppfödare av engelsk bulldogg och cavalier king charles spaniel för brott mot avelslagen.

”I dag sker systematiska brott där alla parter skyller på varandra. Den nya formuleringen kommer förhoppningsvis att bidra till att övervinna detta” skrev Dyrebeskyttelsen.

I går, den 31 januari, kom domen från Olso tingrett.

Den ger Dyrebeskyttelsen rätt på alla punkter. Huvudfrågan var om ”25 § begränsar vilket slags genetiskt material och tillhörande sjukdomar som kan föras vidare genom avel, samt om arvsmassan för bulldog och cavalier överskrider denna gräns. Fallet baseras därför på rasnivå, inte på individ- eller klubbnivå.”

Cavalier king charles spaniels har enligt åtalet stora problem med följande defekter:

  • Chiari-liknande missbildning, CM, ett tillstånd där djurets hjärna är för stor för skallhålan, så att hjärnan trycks ut ur bakhuvudet och ner mot ryggraden. Nästan alla cavalierer i Norge har denna missbildning. Av dessa visar cirka 15 procent kliniska symtom på CM som smärta, vokalisering, omotiverad klåda, undvikande av aktivitet eller beröring och/eller sömnproblem. CM går inte att bota, men smärtan kan lindras till viss del av medicinering eller hjärnkirurgi. Dessutom antas CM även orsaka:
  • Syringomyelia, SM, ett tillstånd där djuret får vätskefyllda hålrum i ryggmärgen, delvis till följd av minskad absorption och blockerat flöde av spinal- och cerebrospinalvätska. SM kan inte botas, men operation eller medicinering kan minska symtomen för vissa. Kliniska symtom inkluderar smärta, sensoriska och motoriska tecken som fantomklåda, sned ryggrad, svaga muskler och nedsatt förmåga att gå. Frekvensen av SM ökar med stigande ålder – vid ett år har cirka 25 procent och efter fem år har cirka 70 procent av cavaliererna förändringar i ryggmärgen kompatibel med SM. Alla dessa har inte allvarliga kliniska symtom – expert Rusbridge uppskattar att minst 22 procent av de drabbade hundarna får allvarliga kliniska symtom.
  • Hjärtklaffssjukdomen Myxomatous Mitral Valve Disease, MMVD, en ärftlig sjukdom som innebär att en eller flera hjärtklaffar läcker. Obehandlad leder sjukdomen till vätskefyllda lungor (lungödem) och hjärtsvikt. MMVD kan drabba alla hundraser, men sjukdomen är särskilt utbredd hos cavalierer där den också debuterar särskilt tidigt. Cirka 10 procent av cavalierer får MMVD första levnadsåret, sedan får cirka 10 procent sjukdomen varje levnadsår så att i stort sett har 100 procent av individerna i rasen cavalierer fått MMVD sitt tionde levnadsår. MMVD är den viktigaste orsaken till för tidig död hos cavalier.

Dessutom drabbas cavalier king charles spaniel oftare av ”Episodic Falling Disease” och ”Curly” i synnerhet ”Coated Eye Syndrome”, som båda beror på ärftliga genmutationer, konstateras i åtalet.

För engelsk bulldogg gäller åtalet rasen som genom avel ”domineras av dess extremt kortnosade eller brachycephala huvudform, vilket leder till Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome, BOAS. Det innebär andningsproblem på grund av begränsad luftpassage genom luftvägarna i större eller mindre grad.”

”Kliniska symtom på BOAS inkluderar snarkning och väsande ljud, ansträngd och snabb andning, minskad uthållighet och förmåga att temperaturreglera, samt ökad risk för värmeslag. BOAS kan inte behandlas medicinskt, men till viss del kirurgiskt. Tillståndet graderas i svårighetsgrad från 0 till 3. Cirka 85 procent har betyg 1 respektive högre, och ungefär hälften har betyg 2 eller 3” står det i domstolsunderlaget.

De engelska bulldoggarnas oförmåga att fortplanta sig naturligt tas också upp. ”​​I England förlöses mellan 60 och 100 procent av bulldoggarna med kejsarsnitt. I Norge, som varit en pionjär på området, står kejsarsnitt fortfarande för 61 – 72 procent av förlossningsmetoderna de senaste fyra åren. Samtidigt ökade antalet akuta kejsarsnitt – det vill säga fall då en naturlig valpning påbörjades, men kejsarsnitt blev nödvändigt – från 15 till 28 procent under samma period.”

Dessutom, konstateras i stämningsansökan, förekommer flera ortopediska defekter, särskilt höft- och armbågsdysplasi, hudproblem som allergier, klåda, infektioner, fukteksem, ”Cherry Eye” och urinsten.

Huvudfrågan som rätten ska ta ställning till är alltså om en fortsatt uppfödning av cavalier king charles spaniel och engelsk bulldogg strider mot djurskyddslagens §25. Målets utgång, förklarar Olso tingrett, beror på om ”det är tillräckligt troligt att ett tillräckligt stort antal djur kommer att få tillräckligt allvarliga ärftliga sjukdomar genom en fortsatt avel på cavalier eller bulldogg”.

Domstolen resonerar långt och ingående vid varje av de ovanstående punkterna, men det kortfattade svaret på huvudfrågan är ja. Ja, en fortsatt avel kommer innebära att ett tillräckligt stort antal hundar riskerar att få tillräckligt allvarliga ärftliga sjukdomar, från CM för cavalierer till BOAS för bulldoggar.

Om CM skriver rätten att ”det är sannolikt att praktiskt taget alla norska cavalier king charles spaniels i dag har arvsanlag som leder till CM”.

Om SM skriver rätten: ”Cavalierens arvsanlag måste sägas ha förändrats genom denna ärftliga överfrekvens av SM”. Rätten finner det troligt att ”den ärftliga risken att utveckla SM kan minska något för cavalierer med tiden, förutsatt att både billigare och bättre verktyg för att kartlägga SM utvecklas och att de görs allmänt tillgängliga, samt att alla cavalierer som ingår i norsk avel är utredda – även de som finns utomlands – och att testresultaten ska avgöra vilka individer som ingår i framtida avel”.

Men, konstaterar tingsrätten, inget av dessa tre villkor uppfylls i dag. Det finns inte heller något som tyder på att det skulle vara sannolikt att något av villkoren kan uppfyllas inom överskådlig tid. Tingsrätten finner därför att ”förekomsten av SM i cavalierens genuppsättning är ett hinder mot vidare avel av rasen enligt djurskyddslagen 25 § tredje, jfr andra stycket.” Och på liknande sätt resonerar tingsrätten sig igenom alla punkterna, defekt för defekt.

– Det här är en jubeldag för våra hundar! Djurskyddslagen ska skydda djur från människors irrationella vettvilliga handlingar och det har den gjort idag. Det här handlar om hundarnas rätt att må bra, säger veterinären Åshild Roaldset, generalsekreterare hos Dyrebeskyttelsen Norge.

Emma Brunberg, sakkunnig hos Djurskyddet Sverige, understryker att domen på ett unikt sätt tydliggör att dagens avelsarbete inte kan tillåtas längre.

– Den här typen av avel, som inriktas på att få fram extrema utseendedrag som leder till ohälsa hos hundarna, är en välkänd problematik även i Sverige. Djurskyddslagen i både Sverige och Norge är tydlig, det är inte tillåtet att bedriva avel som med stor sannolikhet leder till att valparna utvecklar sjukdom. Trots detta fortsätter sådan avel att bedrivas och sjuka hundar fortsätter premieras på utställning. Den norska domen tydliggör just det här på ett unikt sätt, ett sånt här avelsarbete är inte tillåtet i Norge! Jag hoppas och tror att det här ger nytt liv till debatten även i Sverige och att vi förstår att situationen för de här hundarna behöver lösas nu direkt, vi kan inte vänta längre. Varenda hund har rätt till att andas obehindrat, säger Emma Brunberg, sakkunnig Djurskyddet Sverige.

Dyrebeskyttelsen Norge lyfter också fram att ”En fällande dom innebär inget förbud mot seriös uppfödning av bulldog eller cavalier, eftersom seriös och vetenskapligt baserad korsning skulle kunna vara ett bra alternativ.”

– Under de senaste 50 åren har det skett en snabb teknisk och vetenskaplig utveckling. Våra hundar förtjänar att dra nytta av denna utveckling, och sättet vi föder upp hundar på måste anpassas efter dagens tillgängliga kunskap. Bulldoggens framavlade hälsoproblem har varit kända sedan tidigt 1900-tal. Den här domen kommer verkligen på övertid, säger Åshild Roaldset i en kommentar.

Åshild Roaldset, Dyrebeskyttelsen Norge.

Foto Anne K. Harkestad & iStock
Text Katarina Hörlin

Så lyder §25 i den norska djurskyddslagen

Ӥ 25. Avl
Dyreholdere, oppdrettere, avlsorganisasjoner og raseklubber skal gjennom avl fremme
egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse.

Det skal ikke drives avl, herunder ved bruk av genteknologiske metoder, som:
a) endrer arveanlegg slik ut de påvirker dyrs fysiske eller mentale funksjoner negativt, eller
som viderefører slike arveanlegg,
b) reduserer dyrs mulighet til å utøve naturlig atferd, eller
c) vekker allmenne etiske reaksjoner.

Dyr med arveanlegg som nevnt i andre ledd, skal ikke brukes i videre avl.
Kongen kan gi forskrift om avl i samsvar med prinsippene i denne paragrafen, og i om
avlsvirksomhet i avlsorganisasjoner og raseklubber. ”