Ros och ris till regeringens vårändringsbudget ur djurskyddsperspektiv

I veckan presenterade finansminister Mikael Damberg (S) regeringens ekonomiska vårproposition och vårändringsbudgeten för pågående budgetår. Några tillskott i ändringsbudgeten rör djur. Djurskyddet Sveriges generalsekreterare efterlyser mer medel till flera andra viktiga djurskyddsposter.

I vårändringsbudgeten vid utgiftsområde 23 ”Areella näringar, landsbygd och livsmedel” läser vi att anslaget för bekämpning av smittsamma djursjukdomar ökas med 84 miljoner kronor. Den största anslagsposten, 53 miljoner kronor, avsätts till kontrollerna för djuren som kommer ifrån Ukraina till Sverige.

”När sällskapsdjuren förs in i landet behöver kontroller genomföras enligt Europaparlamentet och rådets förordning om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om upphävande av förordning (EG) nr 998/2003 och enligt andra tillämpliga EU-bestämmelser och nationella bestämmelser” förklarar regeringen och konstaterar att ytterligare medel behövs för att genomföra dessa kontroller. Därför bör anslaget ökas med 53 miljoner kronor.

Efter det stora utbrottet av fågelinfluensan bedöms utgifterna bli högre än vad som tidigare beräknats och en ökning av anslaget med 31 miljoner kronor föreslås. De ska gå till ersättning till företagare och andra lagstadgade åtgärder. Redan tidigare fanns i statens budget för innevarande år ett anslag på 183 349 000 kronor för bekämpning av smittsamma djursjukdomar.

9 miljoner kronor tillförs slakteriavgifterna, efter att de i höstbudgeten sänktes. Under posten Främjande av rennäringen framgår att det redan beslutade anslaget på 125 915 000 kronor ökas med 10 miljoner kronor. Skälet är ”de svåra betesförhållanden under vintern 2021/22 har medfört att samebyarnas behov av stödutfodring ökat”.

Slutligen föreslås vid posten Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur att ett anslag på 300 miljoner kronor i tillfälligt stöd ges åt företag inom fjäderfä- , gris- och trädgårdsnäringen. Skälet är att under 2021 drabbades dessa av ökade kostnader för insatsvaror, kostnader som även förväntas öka i år. Insatsvaror är exempelvis foder.

Vårändringsbudgeten får både ros och ris av Djurskyddet Sveriges generalsekreterare.
 – Jag tänker att det är jättebra med tillskott gällande kontroll av djur från Ukraina men det behövs ju också mer medel till länsstyrelsernas kontroller samt myndigheternas arbete med smuggelhundar, säger Åsa Hagelstedt.

Text Katarina Hörlin
Foto Ninni Andersson/Regeringskansliet

Hela vårändringsbudeten kan laddas ner från regeringens hemsida, här: Vårändringsbudet 2022