Riksdagen skickar tre uppmaningar till regeringen för att hindra hundsmuggling

I torsdags beslutade riksdagen att uppmana regeringen att genomföra fem av de 200 djurskyddsförslag som kom in under den allmänna motionstiden förra året. Tre av dessa fem gäller bekämpning av hundsmuggling.

De tre uppmaningarna gäller att göra det möjligt för:
* Veterinärer att anmäla om de misstänker att hunden eller andra sällskapsdjur har förts in i landet illegalt.
* Tullen att stoppa fordon för att söka efter gömda hundar.
* Flera olika myndigheter att genomföra gemensamma åtgärder för att upptäcka och stävja smuggelverksamheten.

– Det är välkomna uppmaningar och helt nödvändiga för att kunna förhindra hundsmugglingen på ett mer effektivt sätt, säger Djurskyddet Sveriges sakkunniga Emma Brunberg.

Problemet med den nya djurhälsolagen och de starka sekretessbestämmelserna för veterinärer är något Djurskyddet Sverige tidigare tillsammans med andra organisationer har uppmärksammat, berättar hon och välkomnar förslaget om ökat samarbete mellan myndigheter.

– Det är bra, men det kräver också att de får ökade resurser för att kunna hantera ett sådant uppdrag på ett effektivt sätt, säger Emma Brunberg, och betonar att hundsmuggling är ett internationellt problem.

– En annan åtgärd som är nödvändig är obligatorisk märkning och registrering av alla hundar i EU och ett EU-gemensamt hundregister, där även rabiesvaccinationer ska finnas med, säger hon.

De båda andra uppmaningarna som riksdagen beslutade att rikta till regeringen är att Sverige ska arbeta för att ett globalt avtal om antibiotika-användning införs och se till att regelefterlevnaden av förbudet mot att kupera svansar följs inom hela EU.

Omkring 200 förslag hade lämnats i olika djurskyddsfrågor under allmänna motionstiden. Bland de som inte bifölls fanns frågor som rörde lösdrift av ungtjurar, burhållning och utsättning av vilda djur för jakt. Hela listan kan läsas här: Djurskydd betänkande H901MJU22

Inte heller gick reservationen igenom som Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet skrivit om att ersätta den plågsamma koldioxidbedövning vid slakt med andra mindre plågsamma metoder och satsa på forskning för att få fram en sådan metod. Även Sverigedemokraterna hade lämnat in en reservation om detta. Men förslaget avslogs.

Motionen om att avveckla minkfarmer bifölls inte heller eftersom ”Grundläggande bestämmelser om hur djur – inklusive djur som hålls för produktion av päls och skinn – ska hållas och skötas finns i djurskyddslagen och djurskyddsförordningen. ( – – – ) Utöver dessa grundläggande bestämmelser har Jordbruksverket meddelat närmare föreskrifter om uppfödning och hållande av pälsdjur. Enligt utskottets bedömning har det inte framkommit skäl att förändra detta regelverk. Utskottet har således inte för avsikt att vidta några åtgärder för att avveckla pälsdjursuppfödningen”, motiverar MJU, Miljö och Jordbruksutskottet.

Text Katarina Hörlin
Foto Eurogroup for Animals

De fem djurskyddsuppmaningarna till regeringen

Veterinärer ges möjlighet att anmäla misstänkt illegal införsel av sällskapsdjur

Miljö- och jordbruksutskottet konstaterar att: Veterinärer i sin yrkesutövning ofta kommer i
kontakt med hundar och andra sällskapsdjur. På samma sätt som om en veterinär misstänker att ett djur är smittat med en sjukdom som omfattas av epizootilagen och veterinären är skyldig att anmäla detta till Jordbruksverket, och en veterinär som bedömer att ett djur vanvårdas är skyldig att anmäla detta till länsstyrelsen, så ska också de veterinärer som misstänker att ett djur har förts in illegalt i landet kunna anmäla till relevanta myndigheter.

Bakom beslutet att ge regeringen i uppdrag att ge veterinärerna möjlighet att anmäla misstanke om att sällskapsdjur smugglats in ligger motioner från Kristina Yngwe med flera i Centerpartiet och Boriana Åberg, Moderaterna, som både föreslagit att det ska bli lättare att utbyta information utan att sekretessregler mellan myndighet ska finnas och att veterinärer ska kunna anmäla misstanke om smuggling av hundar.

Tullverket får stoppa fordon för att söka efter hundar

Miljö- och jordbruksutskottet skriver: Under remissbehandlingen av djurhälsolagsutredningen har det uttryckts en oro för att Tullverket, om utredningens förslag genomförs, inte längre kommer att ha rätt att stoppa fordon för att söka efter djur. Detta vore en mycket olycklig utveckling eftersom en sådan begränsning av Tullverkets befogenheter skulle försvåra arbetet med att motverka illegal införsel av hundar och andra sällskapsdjur. Regeringen måste i det fortsatta arbetet med beredningen av djurhälsolagsutredningens förslag säkerställa att Tullverket även fortsättningsvis har de befogenheter som krävs i detta avseende.

Jessica Rosencrantz med flera i Moderaterna föreslår att Tullverket ska ges ökade möjligheter att stoppa djurtransporter och omhänderta djuren. Motionärerna uttrycker också en oro för att det förslag om en ny samlad djurhälsolagstiftning som nu bereds riskerar att försvåra arbetet med att stoppa hundsmuggling eftersom Tullverket enligt förslaget inte skulle ha rätt att stoppa ett fordon för att söka efter hundar.

Även Lina Nordquist, Liberalerna, skriver i sin motion att svensk lagstiftning effektivt behöver motverka hundsmuggling. Också hon varnar för att ”förslaget om ny djurhälsolagstiftning kan underlätta
smuggling eftersom Tullverket enligt förslaget inte får stoppa fordon för att söka efter hundar”.

Insatser mot organiserad smuggling av sällskapsdjur

Illegal försäljning och smuggling av sällskapsdjur orsakar ofta stort lidande för djuren både under uppfödning och transporter. Verksamheten kan också leda till omfattande smittspridning bland djur och människor då djuren ofta inte är vaccinerade mot smittsamma sjukdomar, som rabies. Illegal handel med djur är dessutom en del av den organiserade brottsligheten, skriver Miljö- och Jordbruksutskottet, och konstaterar att det alltså finns flera skäl att denna verksamhet stoppas.
Jordbruksverket bör ges i uppdrag att tillsammans med Tullverket, länsstyrelserna, Skatteverket och Försäkringskassan identifiera och stävja organiserad smuggling av sällskapsdjur.

Kristina Yngwe med flera i Centerpartiet yrkade att Jordbruksverket tillsammans med Tullverket, länsstyrelsen, Skatteverket och Försäkringskassan bör identifiera och stävja organiserad smuggling av sällskapsdjur.

Globalt avtal om användning av antibiotika

Ett globalt avtal om antibiotikaanvändning ska införas. Det uppmanar riksdagen regeringen att verka för, efter motioner av Kristina Yngwe med flera i Centerpartiet och av Elisabeth Falkhaven med flera i Miljöpartiet.

Hur förbudet mot att kupera svansar efterlevs

Det är förbjudet att rutinmässigt kupera svansar på grisar i EU. Men efterlevnaden följs inte i alla EU-länder, tvärtom är det dessvärre vanligt i många EU-länder att stympa smågrisar genom att klippa av dem svansarna, vilket leder till lidande för djuren. Riksdagen gav nu regeringen i uppdrag att se till att Sverige verkar för att efterlevnaden av förbudet mot svanskupering följs och att se till att frågan lyfts i den stundande översynen av EU:s djurskyddslagstiftning.

Motionerna bakom detta förslag hade lagts av Jessica Rosencrantz med flera i Moderaterna, Magnus Oscarsson medflera i Kristdemokraterna,och av Elisabeth Falkhaven med flera i Miljöpartiet.

Källa: Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU22

Fotnot: Artikeln uppdaterades den 18 maj och uppgiften ”omkring 200 motioner” justerades på ett ställe till ”omkring 200 förslag”.