Så vill Centerpartiet arbeta för djurskyddet

TEMA: VALSPECIAL Tidningen Djurskyddet ställde tio frågor till samtliga partier i riksdagen kring vilken djurskyddspolitik de tänker bedriva. Så här svarar Centerpartiet.

ENKÄTANSVARIG: Jörgen Olsson

Logo

Ulrika Heie, ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet, svarar.

1. Vilka är de tre viktigaste djurskyddsfrågorna i dag, enligt ditt parti?

  • Begränsa djurförsöken. Centerpartiet vill begränsa antalet djurförsök och driva på att Sverige ska bli världsledande inom alternativa metoder som är säkra, och kan bidra till nya jobb som nya företag.
  • Skydda djur i EU. Vi driver landsbygdsfrågorna aktivt på EU-nivå och vill förändra andra EU-länders alltför låga miljö- och djurskyddskrav. Bland annat att skydda djur under transporter inom EU. Därför vill Centerpartiet se flera åtgärder för att säkerställa att lagbrott mot djur tas på allvar.
  • Stärka arbetet för utrotningshotade djur. Centerpartiet vill stärka den biologiska mångfalden och skydda de hotade arter och biotoper. Vi vill se till att lagstiftningen av artskyddsbrott stärks för ett krafttag mot den kriminella handeln av utrotningshotade djur. Genom det internationella samarbetet kan vi bekämpa handeln och se till att frågan prioriteras högre upp på agendan.


2. Illegal införsel av framför allt hundar är ett växande problem och innebär stort lidande för djuren. Hur vill ditt parti se till så att smugglingen stoppas?

De senaste åren har problemen med djursmuggling, inte minst hundsmuggling, ökat kraftigt. Det finns tecken på att denna utveckling har förstärkts under pandemin och för att stävja denna utveckling har Centerpartiet tagit fram flera förslag:

  • Öka kunskapen om djursmuggling hos relevant personal på Tullverket och säkerställ att denna finns tillgänglig vid de större gränspassagerna.
  • Underlätta och stärk samverkan mellan Jordbruksverket, Tullverket, Länsstyrelsen samt med Skatteverket och Försäkringskassan för att identifiera och stävja organiserad smuggling.
  • Gör det möjligt för veterinärer att anmäla misstanke om djursmuggling. I dag står GDPR och veterinärernas tystnadsplikt och sekretess i vägen för det.
  • Se över straffskalan för insmuggling av djur. Idag kan den jämföras med insmuggling av en liter vodka, vilket gör att dessa brott inte prioriteras av polis och åklagare.
  • Inrätta ett europeiskt hundregister. Många smuggelhundar förses i dag med falska handlingar från andra europeiska länder, vilket ett sådant register skulle motverka.
  • Samla företrädare för de största annonssajterna i riksdagen och hör hur de arbetar med att förhindra försäljning av smuggelhundar. Överväg ny lagstiftning eller nya sanktionsmöjligheter om de inte tar ansvar

Därtill föreslår Centerpartiet ökat tillskott till Tullverket för att förstärka den reguljära verksamheten och se till att smugglingen stoppas.

3. Anser ditt parti att djurskyddskontrollerna fungerar? Om, ja: motivera! Om nej, varför inte, hur vill ditt parti förbättra?

Ja, i stort anser vi det men vi vill fortsatt se till att mer resurser avsätts till länsstyrelserna, öka kvaliteten i kontrollerna och effektiviseringarna i länsstyrelsens arbete. En fungerande djurskyddskontroll är oerhört viktigt för att upptäcka om djur far illa. Därför är det viktigt att det finns tillräckligt med resurser för att utföra arbetet men också att kvaliteten höjs så vi undviker att djur som far illa inte upptäcks eller far mellan stolarna. Centerpartiet, under alliansregeringens tid, medverkade till att flytta ansvaret för djurskyddskontrollen från kommunerna till länsstyrelserna, vilket har lett till att förstärka resurser för att bedriva en effektiv kontrollverksamhet.

4. Det finns stora brister och kunskapsluckor gällande djurskydd för fiskar i svensk produktion. Det har flera forskningsprojekt visat. Hur vill ditt parti att arbeta för att stärka fiskars djurskydd?

Det finns spännande fiskodlingsprojekt i olika delar av landet, bland annat i Säffle. Vi vill gärna ha fler fiskodlingar. Som alltid är det viktigt att djurskyddet följer svensk lagstiftning och att hållbarhet är ett viktig ledord. Svenskt fiske ska vara hållbart. I helt slutna system, vilket de flesta landbaserade odlingar är, är utsläppen av övergödande ämnen i princip noll – allt vatten cirkuleras och renas ett flertal gånger.

Den svenska fiskeripolitiken styrs till stor del genom den gemensamma havs- och fiskeripolitiken i EU, vilket är en god förutsättning för att kunna ha en bra fiskeförvaltning. På EU-nivå har många viktiga reformer gjorts men Sverige måste fortsätta att driva på för att de fiskekvoter som bestäms av EU ska vara långsiktigt hållbara och inte bidrar till utfiskning eller urholkande av ekosystemen. Centerpartiet har därför presenterat flera viktiga förslag för att värna om svensk fiskproduktion, såsom ett program för att stärka det småskaliga fisket kring Östersjön, begränsa industrifisket i Bottenhavet, förändra fiskekvoterna och skydda det akut hotade kustfisket.

5. Anser ditt parti att skyddet för de vilda djuren bör stärkas?

Sverige har de senaste åren fått fler vilda djur i sina skogar och det ställer krav på en aktiv och bra viltförvaltning som är regionalt förankrad. Vi vill att rovdjurspolitiken ska ta mer hänsyn till de människor som bor på landsbygden och de som berörs. För att säkerställa en närvarande och effektiv viltförvaltning vill Centerpartiet att en Viltmyndighet inrättas, som tar över ansvaret för viltvårds- och jaktfrågor från Naturvårdsverket. Det skapar fler och nya möjligheter för nya verksamheter och jobb kring jakt och viltförvaltning.

6. Holland har tagit fram en långsiktig plan för hur djurförsök ska kunna fasas ut. 2021 röstade EU-parlamentet igenom att EU-kommissionen ska ta fram en EU-omfattande plan för aktiv utfasning av djurförsök inom vetenskapen, regulatoriska tester och undervisning.

a) Vill ditt parti att även Sverige ska ta fram en sådan nationell plan för att i framtiden kunna uppfylla EU-direktiv?

Ja, Centerpartiet vill se att en nationell handlingsplan tas fram för djurfria forskningsmetoder och vi förväntar oss att regeringen tar initiativ till en sådan genom uppdrag till berörda myndigheter.

b) Hur vill ditt parti se till att Sverige blir världsledande på djurfria forskningsmetoder?

Vi vill begränsa antalet djurförsök och driva på att Sverige ska bli världsledande inom alternativa metoder som är säkra, och kan bidra till nya jobb som nya företag. Efterfrågan på billigare och säkrare testmetoder ökar och vi vill att kostnaderna för forskningen av alternativa metoder ska reduceras, för att ta fram innovationer som material som liknar mänsklig vävnad, digitala metoder och ”organ-på-chip”.

7. Extremavel drabbar många hundar. Särskilt har lidandet hos de trubbnosiga uppmärksammats. Andningsproblem, konstant smärta och för tidig död är några följder, trots att lagstiftningen är tydlig och inte tillåter avel som kan leda till lidande. Även andra djurslag är drabbade. Hur vill ditt parti se till att lagstiftningen följs och extremaveln stoppas?

Centerpartiet står bakom djurskyddlangen att avel som kan medföra lidande och skada för djuren är förbjuden. Det är viktigt att det regelverk som finns upprätthålls, att de kontrollmekanismer som finns fungerar och att berörda myndigheter har tillräckliga resurser för uppgiften.

8. Bör Sverige likt flera andra länder i Europa avveckla sin pälsdjursuppfödning? Motivera!

Nej. Centerpartiets inställning är att pälsdjursuppfödning ska finnas. Den måste också följa de djurskyddsregler som vi har i Sverige. Vi vill gynna svenskt företagande och näringsliv, och om vi skulle införa ett förbud i Sverige kommer produktionen flytta utomlands med ännu sämre djurskydd och avvikande djurskyddskontroller. För djurens bästa behåller vi produktionen på hemmaplan.

9. Anser ditt parti att samtliga svenska kor även i framtiden ska ha rätt att beta utomhus?

Ja. Centerpartiet vill se ett modernt och flexibelt beteskrav som garanterar djuren en god välfärd, men som inte sätter byråkratiska käppar i hjulet för bonden. Vi anser att den svenska djurskyddslagen ska se till att kor har det bra samtidigt som vi ser över regelverket för att ta bort orimligheter som finnas idag utan att sänka den svenska djurvälfärden. Det kan till exempel vara att se över de tidskrav som finns, i vilka intervaller som korna måste vara ute och ta hänsyn till att regionala skillnader förekommer samt att förändringar i vårt klimat kan vara en bidragande faktor. Det kan också vara att på prov undanta stora lösdriftshallar om djurvälfärden inte försämras.  

10. EU-kommissionen ska besluta vilka djurskyddsdirektiv och föreskrifter som ska uppdateras eller kompletteras senast 2023 inom ramen för ”Från Jord till Bord”-processen. Vilka delar av EU:s djurskyddsregler anser ditt parti behöver förbättras?

EU:s Jord till bord-strategi lägger vägen för en mer hållbar livsmedelssektor som bland annat innehåller skarpa skrivningar om minskat antibiotikaanvändande, en försiktig positivitet gentemot nya växtförädlingsmetoder samt krav på höjd djurvälfärd över hela unionen. Centerpartiet har aktivt drivit på landsbygdsfrågorna på EU-nivå och vill förändra andra EU-länders alltför låga miljö- och djurskyddskrav. Vi har bland annat lagt fram förslag om ett globalt Parisavtal för antibiotikaresistens med bindande reduktionsmål för varje land, att stärka skyddet för djur under transporter inom EU och ett EU-gemensamt grundregelverk för en djurvälfärdsmärkning är något som kan stärka svenska lantbrukare.