Så vill Kristdemokraterna arbeta för djurskyddet

TEMA: VALSPECIAL Tidningen Djurskyddet ställde tio frågor till samtliga partier i riksdagen kring vilken djurskyddspolitik de tänker bedriva. Så här svarar Kristdemokraterna!

ENKÄTANSVARIG: Jörgen Olsson

Kristdemokraterna (Sverige) – Wikipedia

Magnus Oscarsson, ledamot i miljö- och jordbruksutskottet, svarar.

1. Vilka är de tre viktigaste djurskyddsfrågorna i dag, enligt ditt parti?

• Problemet med smuggelhundar.
• Likrikta djurskyddet inom hela EU och framför allt se till att alla länder även kontrollerar att kraven följs.
• Djurtransporter, särskilt transport av slaktdjur eller vid smuggling av djur, riskerar att förorsaka djur onödigt lidande.

2. Illegal införsel av framför allt hundar är ett växande problem och innebär stort lidande för djuren. Hur vill ditt parti se till så att smugglingen stoppas?

Kristdemokraterna ser behov av förstärkta gränskontroller av flera olika anledningar, där smuggling av djur är en.

3. Anser ditt parti att djurskyddskontrollerna fungerar? Om, ja: motivera! Om nej, varför inte, hur vill ditt parti förbättra?

Nej. Det läggs i dagsläget allt för mycket fokus på detaljer i stället för att se till helheten i djurhållningen. Framför allt när det gäller kontroll av produktionsdjuren skulle myndigheten bättre och snabbare kunna fånga upp de allvarliga djurskyddsbrister som ibland upptäcks, vilket skulle förbättra djurvälfärden mer än att lägga mycket tid på att mäta om båspallar och liggytor håller de exakta mått som krävs.

4. Det finns stora brister och kunskapsluckor gällande djurskydd för fiskar i svensk produktion. Det har flera forskningsprojekt visat. Hur vill ditt parti att arbeta för att stärka fiskars djurskydd?

Vi har ännu inte börjat titta på denna fråga.

5. Anser ditt parti att skyddet för de vilda djuren bör stärkas?

Nej. Eftersom ingen äger och alltså inte kan göras ansvarig för hur de vilda djurens välfärd upprätthålls måste svaret bli nej. Å andra sidan skulle ett sätt att kunna minska vilda djurs lidande vara att på ett bättre sätt reglera olika viltstammar med jakt, till exempel sälstammen lider delvis av svält då den är för stor. De jägare som sköter polisens uppdrag kring trafikskadat vilt fyller en viktig funktion att minska de vilda djurens lidande.

6. Holland har tagit fram en långsiktig plan för hur djurförsök ska kunna fasas ut. 2021 röstade EU-parlamentet igenom att EU-kommissionen ska ta fram en EU-omfattande plan för aktiv utfasning av djurförsök inom vetenskapen, regulatoriska tester och undervisning.

a) Vill ditt parti att även Sverige ska ta fram en sådan nationell plan för att i framtiden kunna uppfylla EU-direktiv?

Nej. Vi anser att det finns ett flertal saker att jobba med för att minska djurförsök men har inget politiskt förslag om att fasa ut djurförsök. Vi tror tvärtom att viss forskning på djur kommer att vara nödvändig under överskådlig framtid, främst inom medicin.

b) Hur vill ditt parti se till att Sverige blir världsledande på djurfria forskningsmetoder?

Vi litar på att Jordbruksverket, vår expertmyndighet på djurskydd via sitt 3R-center jobbar med dessa frågor och anser att de är bättre på att ange hur.

7. Extremavel drabbar många hundar. Särskilt har lidandet hos de trubbnosiga uppmärksammats. Andningsproblem, konstant smärta och för tidig död är några följder, trots att lagstiftningen är tydlig och inte tillåter avel som kan leda till lidande. Även andra djurslag är drabbade. Hur vill ditt parti se till att lagstiftningen följs och extremaveln stoppas?

Länsstyrelserna behöver prioritera dessa kontroller, med beaktande att inte bara kontrollera registrerade hunduppfödare då det skulle riskera en ökning av illegalt uppfödda eller importerade hundar med de egenskaperna.

8. Bör Sverige likt flera andra länder i Europa avveckla sin pälsdjursuppfödning? Motivera!

Nej. Pälsdjursuppfödningen är sannolikt den mest kontrollerade och beforskade djurhållning vi har i Sverige. Att avveckla god svensk minkproduktion kommer att ge ett ökat djurlidande globalt.

9. Anser ditt parti att samtliga svenska kor även i framtiden ska ha rätt att beta utomhus?

Nej. I moderna stallar med bland annat högre krav om liggytornas utformning kan djurvälfärden bli minst lika god som om djuren tvingas ut. Dessutom skulle ett borttaget krav berättiga svenska mjölkbönder samma ersättning för att hålla djur på bete som deras europeiska kollegor.

10. EU-kommissionen ska besluta vilka djurskyddsdirektiv och föreskrifter som ska uppdateras eller kompletteras senast 2023 inom ramen för ”Från Jord till Bord”-processen. Vilka delar av EU:s djurskyddsregler anser ditt parti behöver förbättras?

 Framför allt ser vi djurvälfärdsbrister vid långa djurtransporter. Därutöver vet vi att svenska djurhållare har en konkurrensnackdel med europeiska kollegor genom både andra krav, men även att de regler som är gemensamma inte uppfylls i lika hög grad i andra länder. Kupering av grisar är ett tydligt exempel.