Så vill Liberalerna arbeta för djurskyddet

TEMA: VALSPECIAL Tidningen Djurskyddet ställde tio frågor till samtliga partier i riksdagen kring vilken djurskyddspolitik de tänker bedriva. Så här svarar Liberalerna!

ENKÄTANSVARIG: Jörgen Olsson


Jakob Olofsgård, ledamot miljö- och jordbruksutskottet svarar.

1. Vilka är de tre viktigaste djurskyddsfrågorna i dag, enligt ditt parti?

  • Antibiotikaanvändningen i djurhållningen måste minska. Vi liberaler menar att djuren måste skötas på ett sådant sätt att de håller sig friska även om det är dyrare. Friska djur behöver inte antibiotika.
  • Sverige ska driva på för att stärka djurskyddet i hela Europa. Som ett exempel måste det finnas en tidsgräns för hur långa djurtransporter får vara och den måste sättas utifrån vilket djur det handlar om. Det är bättre att köttet transporteras. Det är dyrare att slakta i lokala eller mobila slakterier, men vi anser att det är ett pris värt att betala för att bli av med djurtransporter.
  • Minkuppfödningen i Sverige ska avvecklas.

2. Illegal införsel av framför allt hundar är ett växande problem och innebär stort lidande för djuren. Hur vill ditt parti se till så att smugglingen stoppas?

Kampen mot hundsmugglingen är en del av kampen mot den organiserade brottsligheten. Tullverket måste ha mandat och verktyg för att kunna kontrollera misstänkt införsel. Det behövs också information till potentiella köpare av insmugglade hundar om hundarnas lidande och risken för smittspridning. Sverige ska ha en effektiv lagstiftning är för att motverka grov organiserad brottslighet, för att förhindra enskilda djurs lidande och för att upprätthålla smittskyddet för husdjur här i Sverige.

3. Anser ditt parti att djurskyddskontrollerna fungerar? Om, ja: motivera! Om nej, varför inte, hur vill ditt parti förbättra?

Nej. Befintliga djurskyddsregler behöver efterlevas bättre. Det behövs bättre kontroll både i Sverige och i övriga EU-medlemsstater. Vi vill att EU:s veterinärmyndighet ska vara ”matens och märkningens FBI”, med resurser och sanktionsmöjligheter för att se till att medlemsländerna följer regler kring djurskydd och livsmedelssäkerhet. Det ska dock nämnas att förbättringar har skett, inte minst tack vare Liberalernas arbete i EU-parlamentet.

4. Det finns stora brister och kunskapsluckor gällande djurskydd för fiskar i svensk produktion. Det har flera forskningsprojekt visat. Hur vill ditt parti att arbeta för att stärka fiskars djurskydd?

Alla djur i fångenskap ska garanteras ett värdigt liv och en anständig död. Det gäller även odlad fisk. De metoder som används för uppfödning, transport och slakt behöver vara skonsamma och ta hänsyn till hur fisken påverkas. Bedömningen av vad det innebär ska baseras på vetenskap och kontrollen av att reglerna följs ska vara tillräcklig.

5. Anser ditt parti att skyddet för de vilda djuren bör stärkas?

Arbetet för den biologiska mångfalden behöver stärkas. Klimatförändringarna, som går särskilt snabbt långt norrut, ställer nya krav. Sammanhängande områden behöver skyddas för att möjliggöra för arterna att sprida sig. Det behövs också kantzoner och ekologiska öar både i jordbruks- och skogslandskapet.

Det behövs även förbättringar för individer av vilda djur. Till exempel måste den omfattande utfodringen av vilt, åtlingen, begränsas och anpassas så att den föda djuren får inte ger dem karies eller andra besvär.

6. Holland har tagit fram en långsiktig plan för hur djurförsök ska kunna fasas ut. 2021 röstade EU-parlamentet igenom att EU-kommissionen ska ta fram en EU-omfattande plan för aktiv utfasning av djurförsök inom vetenskapen, regulatoriska tester och undervisning.

a) Vill ditt parti att även Sverige ska ta fram en sådan nationell plan för att i framtiden kunna uppfylla EU-direktiv?

Så långt som det alls är möjligt ska alternativ till djurförsök alltid användas. Principen om ”replace, reduce, refine” ska vara vägledande. I den mån det behövs en konkret handlingsplan för att skynda på det arbetet är vi beredda att göra det.

b) Hur vill ditt parti se till att Sverige blir världsledande på djurfria forskningsmetoder?

Det viktigaste är att snabbt hitta alternativ till de djurförsök vi fortfarande behöver göra, till exempel för att kunna utveckla läkemedel. Nya metoder måste utvecklas och de som redan finns måste godkännas så att vi så snabbt det går kan få bort djurförsök.

7. Extremavel drabbar många hundar. Särskilt har lidandet hos de trubbnosiga uppmärksammats. Andningsproblem, konstant smärta och för tidig död är några följder, trots att lagstiftningen är tydlig och inte tillåter avel som kan leda till lidande. Även andra djurslag är drabbade. Hur vill ditt parti se till att lagstiftningen följs och extremaveln stoppas?

Det finns egentligen bara tre sätt: 1. Det behövs kunskap om läget som vi skaffar oss genom forskning. På det här området bedömer vi att bilden är ganska god, men det kan finnas behov av ytterligare insatser särskilt vad gäller att sprida förståelsen bland människor som överväger att skaffa hund. 2. Det behövs tydliga regler. Det bedömer vi att det finns. 3. Det behövs en kontroll av att reglerna efterlevs. Här behövs bättring.

8. Bör Sverige likt flera andra länder i Europa avveckla sin pälsdjursuppfödning? Motivera!

Ja. Minkfarmerna ska avvecklas. Vår motion i frågan ligger på riksdagens bord: Avveckling av minkfarmning

Människan har i alla tider hållit djur för matens, ullens eller skinnets skull. Men med detta följer också ett ansvar för djurens välfärd. Att ta ställning för en avveckling av minknäringen handlar inte om att vara emot djurhållning, utan om djurskydd. Djuren ska slippa stressas och de ska få utöva det naturliga beteende som är viktigt för deras välbefinnande. Att ta ställning för detta betyder att en del djurhållning helt enkelt måste avvecklas – för djurens skull.

9. Anser ditt parti att samtliga svenska kor även i framtiden ska ha rätt att beta utomhus?

Att korna går ute är en viktig konkurrensfördel för svenska mejeriprodukter. Precis som konsumenter vill köpa ägg från frigående höns finns det ett mervärde när korna betar på sommarbete. Forskningen pekar på att betande kor ger mer mjölk, är friskare och behöver mindre antibiotika. Betet håller också landskapet öppet och bidrar till den biologiska mångfalden.

10. EU-kommissionen ska besluta vilka djurskyddsdirektiv och föreskrifter som ska uppdateras eller kompletteras senast 2023 inom ramen för ”Från Jord till Bord”-processen. Vilka delar av EU:s djurskyddsregler anser ditt parti behöver förbättras?

Djurskyddslagstiftningen behöver ses som en helhet. Det räcker till exempel inte med bra regler, det behövs också en tillsyn som säkerställer att reglerna efterlevs och att djurskyddet upprätthålls. Men för att peka ut två saker arbetar vi med de frågor som rör djurtransporter och antibiotikaanvändning.