Så vill Miljöpartiet arbeta för djurskyddet

TEMA: VALSPECIAL Tidningen Djurskyddet ställde tio frågor till samtliga partier i riksdagen kring vilken djurskyddspolitik de tänker bedriva. Så här svarar Miljöpartiet!

ENKÄTANSVARIG: Jörgen Olsson.

Elisabeth Falkhaven, djurpolitisk talesperson, svarar.

1. Vilka är de tre viktigaste djurskyddsfrågorna i dag, enligt ditt parti?

Det finns så många viktiga djurskyddsfrågor, så det är genuint svårt att välja enbart tre.

  • Rätten till naturligt beteende och att djuren behandlas med omsorg. Att den svenska djurskyddslagens krav på rätt till naturligt beteende för djuren blir verklighet för djuren är ett grundläggande krav. Det innebär att pälsdjursindustrin måste fasas ut omedelbart. detsamma gäller hönor i bur. Slaktmetoder som orsakar lidande måste förbjudas. Djurtransporter måste minimeras och alla lantbruksdjur måste ha rätt till utevistelse.
  • Överanvändningen av antibiotika måste minskas. Vi vill intensifiera arbetet internationellt för att minska överanvändningen av antibiotika inom djurhållning, och införa en antibiotikaskatt på importerat kött från djur som rutinmässigt har behandlats med antibiotika.
  • Ökad djurhälsa på global nivå. Miljöpartiet vill att Sverige intensifierar arbetet för en global FN-deklaration om djurvälfärd. Vi vill också att djurskydd och djurhälsa ska vara en uttalad del i handelsavtal och inte ses som ett handelshinder. Ökad djurvälfärd på global nivå är viktigt inte bara för alla djur det berör, utan också för att minska risken för framtida pandemier.

2. Illegal införsel av framför allt hundar är ett växande problem och innebär stort lidande för djuren. Hur vill ditt parti se till så att smugglingen stoppas?

Det behövs en mängd olika åtgärder. För att nämna några; när det gäller hundsmuggling har tullen inte tillräckliga verktyg att använda sig av eftersom hundarna ses som varor som har fri rörlighet över gränserna enligt EU:s lagar om fri rörlighet av varor. Tullen behöver ökade resurser och en ny grundlig utredning om handel med levande djur måste göras. Effekterna för djurvälfärden vid köp och försäljning av djur måste finnas med och tas i beaktande. Alla hundar i EU måste också märkas och att det bör införas ett gemensamt EU-register för hundar, för att spårbarhet ska vara möjlig. Sverige bör förbjuda införsel av hel valpkull, och hundar ska vara minst åtta månader för att få lov att införas i landet. Det behövs en särskild lagstiftning gällande handel med levande djur.

3. Anser ditt parti att djurskyddskontrollerna fungerar? Om, ja: motivera! Om nej, varför inte, hur vill ditt parti förbättra?

Nej! Det måste upprättas en funktion med särskilt utbildade kontrollanter som kontrollerar djurtransporter på vägarna. Det behövs också kameraövervakning i slakterier för att möjliggöra efterkontroll av förhållanden vid slakt. Vi behöver överlag säkerställa en bättre tillsyn av djurhållningen i Sverige, där lagbrott och missförhållanden upptäcks och beivras snabbt.

4. Det finns stora brister och kunskapsluckor gällande djurskydd för fiskar i svensk produktion. Det har flera forskningsprojekt visat. Hur vill ditt parti att arbeta för att stärka fiskars djurskydd?
Frågan om smärta hos fiskar har väckt mycket debatt under senare år, men det är numera väl visat att fiskar kan känna smärta. Nuvarande fångst- och slaktmetoder behöver anpassas utifrån detta. Föreskrifterna reglerar inte heller hur bedövning och slakt av fiskar får gå till. Därför måste reglerna om fiskar måste skärpas så att de innefattar berikning och är artspecifika för fiskar som föds upp och hålls av människan.

5. Anser ditt parti att skyddet för de vilda djuren bör stärkas?

Ja, skyddet för vilda djur måste stärkas. Det är en brist är att viltlevande djur inte omfattas av djurskyddslagstiftningen utan enbart adresseras i jaktlagstiftningen och, när det gäller djurplågeribrott, i brottsbalken. Vi behöver arbeta för ett förbud av handel med levande vilda djur. Vi vill skydda djurens rätt i grundlagen. Vi vill också placera djurskyddsfrågorna – för viltlevande djur såväl som för djur som hålls av människan – under en ny djurskyddsmyndighet.

6. Holland har tagit fram en långsiktig plan för hur djurförsök ska kunna fasas ut. 2021 röstade EU-parlamentet igenom att EU-kommissionen ska ta fram en EU-omfattande plan för aktiv utfasning av djurförsök inom vetenskapen, regulatoriska tester och undervisning.

a) Vill ditt parti att även Sverige ska ta fram en sådan nationell plan för att i framtiden kunna uppfylla EU-direktiv?

Ja! Miljöpartiet driver att Sverige ska ta fram en nationell plan för övergång till djurförsöksfri forskning och handlingsplaner för att minska antalet djurförsök inom olika forskningsområden.

b) Hur vill ditt parti se till att Sverige blir världsledande på djurfria forskningsmetoder?

Under hela mandatperioden har vi har arbetat för att utfasningen av djurförsök ska snabbas på. Bland annat drev Miljöpartiet i regering igenom att Sveriges 3R-center (som arbetar för att ersätta, minska och förfina djurförsök) arbetade fram ett förslag till åtgärder som behövs för att djurförsök ska kunna fasas ut. Detta förslag lämnades nyligen till regeringen. 3R-centret behöver fortsatt stärkas.

Under vår tid i regering har vi även arbetat hårt för att öka medlen i statsbudgeten för djurfri forskning, bland annat till validering av djurfri forskning, men inte nått så långt. Ökade budgetmedel är nödvändigt. Vi driver också på i frågan om att stärka de djurförsöksetiska nämnderna, exempelvis med anställda handläggare och ledamöter med kompetens om djurförsöksfria metoder.

7. Extremavel drabbar många hundar. Särskilt har lidandet hos de trubbnosiga uppmärksammats. Andningsproblem, konstant smärta och för tidig död är några följder, trots att lagstiftningen är tydlig och inte tillåter avel som kan leda till lidande. Även andra djurslag är drabbade. Hur vill ditt parti se till att lagstiftningen följs och extremaveln stoppas?

Miljöpartiet de gröna driver att extremavel och annan avel som leder till lidande för djur måste upphöra. Jordbruksverkets djurskyddsföreskrifter på avelsområdet måste ses över och ansvaret måste förtydligas så att tillsynsmyndigheterna kan vidta de åtgärder som behövs. Rapporteringsplikt bör införas för veterinärer gällande ärftliga defekter hos sällskapsdjur, förlossningssvårigheter, andningsproblem och andra liknande defekter till den myndighet som har ansvar för djurskyddet och djurhälsan. Generellt behöver avelsarbetet i större utsträckning än idag premiera egenskaper som främjar djurvälfärden och är viktiga i en hållbar djurhållning.

Det är viktigt att arbeta på EU-nivå för att införa regler mot avel som kan medföra lidande för djuren. Eftersom avelsarbetet för många djurslag har internationella kopplingar behöver avelsfrågor regleras på europeisk nivå, då en nationell reglering idag inte är tillräcklig.

8. Bör Sverige likt flera andra länder i Europa avveckla sin pälsdjursuppfödning? Motivera!
Ja! Vi driver att all pälsfarmning inom EU, inklusive Sverige, ska avvecklas omedelbart. Miljöpartiet kan inte acceptera djurhållning som så uppenbart går ut över djurens välbefinnande, där djuren inte kan få utlopp för naturliga beteenden som de enligt djurskyddslagen har rätt till. Covid-19 pandemin har även blottlagt riskerna för människan med pälsfarmning, men alldeles oavsett dessa risker så går det inte att rättfärdiga denna typ av uppfödning då den så uppenbart orsakar skada och stort lidande för djuren.

9. Anser ditt parti att samtliga svenska kor även i framtiden ska ha rätt att beta utomhus?

Ja! Vi vill införa ett investeringsstöd som påskyndar omställningen till lösdrift även på mindre mjölkgårdar. Vi vill också stimulera till ökad betesdrift, utöver lagkravet, och därför införa en djurvälfärdsersättning för bete. Fortfarande finns det också många tjurar som hålls i boxar med spaltgolv med minimal strögiva. Vi anser att det är en djurhållning som bör fasas ut, och att alla nötkreatur över sex månaders ålder ska ha rätt till utevistelse och bete under betesperioden.

10. EU-kommissionen ska besluta vilka djurskyddsdirektiv och föreskrifter som ska uppdateras eller kompletteras senast 2023 inom ramen för ”Från Jord till Bord”-processen. Vilka delar av EU:s djurskyddsregler anser ditt parti behöver förbättras?

Utöver det vi svarat ovan driver vi bland annat att sanktionerna mot medlemsländer som bryter mot EU:s djurskyddslagstiftning måste skärpas, och jordbruksstöd ska snabbt kunna dras tillbaka från dem som inte uppfyller kraven i EU;s djurskyddsdirektiv. Djurprodukter från djur uppfödda i länder där djurhållningen fått skarp kritik vid EU:s djurskyddsrevisioner ska inte ska få släppas ut på den gemensamma marknaden, och djurskydd och djurhälsa ska vara en uttalad del i handelsavtal. Åtta timmar ska vara absolut maxgräns för djurtransporter inom EU. Branschen bör snarast övergå från transport och export av levande djur för slakt, till transport och export av kött och slaktkroppar och EU:s regelverk bör understödja en sådan utveckling. Djurplågeri i form av till exempel stympning, tjurfäktningar och tvångsmatning av gäss för gåsleverproduktion måste stoppas.  EU:s arbete med att bekämpa handeln med elfenben, lejontroféer och andra produkter som kommer från djur som är eller riskerar att bli utrotningshotade måste utvecklas. Sverige bör också konsekvent verka för att minimiregler för djurskydd ska införas på områden där det idag saknas och att reglerna skärps i de fall de är otillräckliga.