Så vill Moderaterna arbeta för djurskyddet

TEMA: VALSPECIAL Tidningen Djurskyddet ställde tio frågor till samtliga partier i riksdagen kring vilken djurskyddspolitik de tänker bedriva. Så här svarar Moderaterna!


ENKÄTANSVARIG: Jörgen Olsson.

John Widegren, landsbygdspolitisk talesperson, svarar.

1. Vilka är de tre viktigaste djurskyddsfrågorna i dag, enligt ditt parti?

  • Åtgärda bristen på veterinärer och djursjukskötare, som är ett stort hot mot landets djurhälsa.
  • Djurskyddslagstiftningen på EU-nivå ska motsvara det svenska djurskyddet.
  • Ge Tullverket ökade möjligheter att stoppa djurtransporter och omhänderta djuren.

2. Illegal införsel av framför allt hundar är ett växande problem och innebär stort lidande för djuren. Hur vill ditt parti se till så att smugglingen stoppas?

Vi vill införa ett importtillstånd, samt att de krav på härstamningsintyg, import- och exporttillstånd som ställs på yrkesmässig import i vissa fall bör utökas till att omfatta även privatpersoners import. Tullverket får idag avvisa hundar när de kommer till gränsen. De får dock inte besluta om omhändertagande eftersom endast veterinär har den beslutsrätten. Det bör förändras, så att Tullverket ges möjlighet att själv besluta om omhändertagande.

3. Anser ditt parti att djurskyddskontrollerna fungerar? Om, ja: motivera! Om nej, varför inte, hur vill ditt parti förbättra?

Djurskyddskontrollerna fungerar i många avseende bra, men det finns förbättringspotential vad gäller likvärdigheten över landet. Det finns för stora variationer, som bland annat beror på olika resurser och hur arbetet organiseras. Vi vill se en större likvärdighet.

4. Det finns stora brister och kunskapsluckor gällande djurskydd för fiskar i svensk produktion. Det har flera forskningsprojekt visat. Hur vill ditt parti att arbeta för att stärka fiskars djurskydd?

Vi har i dagsläget inga förslag på området, men om det finns allvarliga brister bör det undersökas hur de kan åtgärdas. Precis som för andra arter, är det viktigt att fiskarna hålls i en god djurmiljö och på sådant sätt som främjar deras hälsa.   

5. Anser ditt parti att skyddet för de vilda djuren bör stärkas?

Vilda djur skyddas idag genom bland annat artskyddsförordningen och jaktlagstiftningen. Vi menar att det i grunden är en bra ordning, och vi har i dagsläget inga förslag om att förändra det.

6. Holland har tagit fram en långsiktig plan för hur djurförsök ska kunna fasas ut. 2021 röstade EU-parlamentet igenom att EU-kommissionen ska ta fram en EU-omfattande plan för aktiv utfasning av djurförsök inom vetenskapen, regulatoriska tester och undervisning.

a) Vill ditt parti att även Sverige ska ta fram en sådan nationell plan för att i framtiden kunna uppfylla EU-direktiv?

Ja. Vi anser att Sverige ska utarbeta en strategi för djurfria forskningsmetoder. Detta för att de försök som i dag görs på levande djur – i antingen vetenskapliga eller utbildningsmässiga sammanhang – ska ersättas med djurfria metoder där så är möjligt och lämpligt.

b) Hur vill ditt parti se till att Sverige blir världsledande på djurfria forskningsmetoder?

Förutom strategin så behövs det mer forskning på området. Därför har vi satsat och redovisat extra medel för detta i vår forskningsmotion. Idag finns det till exempel alternativa sätt för att utveckla nya läkemedel som är mer effektiva, till exempel via studier på levande celler i provrör eller genom datoriserade beräkningsmodeller.

7. Extremavel drabbar många hundar. Särskilt har lidandet hos de trubbnosiga uppmärksammats. Andningsproblem, konstant smärta och för tidig död är några följder, trots att lagstiftningen är tydlig och inte tillåter avel som kan leda till lidande. Även andra djurslag är drabbade. Hur vill ditt parti se till att lagstiftningen följs och extremaveln stoppas?

Det är bra att lagstiftningen sätter gränser och inte tillåter avel som leder till lidande. Vi menar att kontrollen av efterlevnaden bör fungera bättre, och att arbetet med det bör öka.

8. Bör Sverige likt flera andra länder i Europa avveckla sin pälsdjursuppfödning?

Vi har inga förslag om att avveckla uppfödningen av pälsdjur. Dock är det mycket viktigt att uppfödningen sker enligt gällande lagar och regler samt att tillsynen är noggrann och effektiv.

9. Anser ditt parti att samtliga svenska kor även i framtiden ska ha rätt att beta utomhus?

Nej. Vi vill se en flexiblare beteslagstiftning, där djurägarna i högre grad får styra när djuren ska beta. Vi menar att det i många fall kan leda till högre djurvälfärd än vad fasta krav om bete utomhus leder till. Det finns även miljömässiga nackdelar med att släppa ut stora besättningar på bete samtidigt.

10. EU-kommissionen ska besluta vilka djurskyddsdirektiv och föreskrifter som ska uppdateras eller kompletteras senast 2023 inom ramen för ”Från Jord till Bord”-processen.

Vi vill framförallt att resten av EU ska komma ikapp den svenska djurskyddslagstiftningen. Vi vill se kortare tider för transporter, och fler kontroller av att reglerna efterföljs. Antibiotikaanvändningen bör minskas, och förebyggande användning ska inte förekomma. Svanskupering som sker rutinmässigt är inte tillåtet men sker ändå – även här måste kontrollerna skärpas.