Så vill Socialdemokraterna arbeta för djurskyddet

TEMA: VALSPECIAL Tidningen Djurskyddet ställde tio frågor till samtliga partier i riksdagen kring vilken djurskyddspolitik de tänker bedriva. Så här svarar Socialdemokraterna!

ENKÄTANSVARIG: Jörgen Olsson.

Malin Larsson, ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet, svarar.

1. Vilka är de tre viktigaste djurskyddsfrågorna i dag, enligt ditt parti?

Det är många viktiga frågor som är aktuella och viktiga inom djurskyddsområdet. Vi har nyligen beslutat om märkning och registrering av katter och vi kommer att driva på för att Sverige ska fortsätta att vara världsledande på djurskydd, god djurvälfärd och låg antibiotikaanvändning. Vi vill säkerställa att vår starka djurskyddslag följs och att alla djur i Sverige behandlas bra och vi vill att utfasningen av djur som fortsatt står uppbundna behöver påskyndas samt att det införs skärpta regler för djurtransporter i EU.

2. Illegal införsel av framför allt hundar är ett växande problem och innebär stort lidande för djuren. Hur vill ditt parti se till så att smugglingen stoppas?

Djursmuggling har i dag ofta en koppling till den organiserade brottligheten. Som en effekt av pandemin har efterfrågan och därmed priserna på hundar ökat mycket. Där det finns stora pengar att tjäna, där ser kriminella grupperingar en möjlighet. Att djur far illa är allvarligt men långt ifrån det enda problemet hundsmugglingen medför. I Europa finns en rad sjukdomar, bland annat rabies, som vi i Sverige länge arbetat aktivt för att inte få in i landet. Därför är veterinärers möjligheter att anmäla misstanke om illegal införsel av djur till andra myndigheter ett viktigt steg för att förhindra den organiserade brottslighetens verksamhet.

3. Anser ditt parti att djurskyddskontrollerna fungerar? Om, ja: motivera! Om nej, varför inte, hur vill ditt parti förbättra?

En väl fungerande, träffsäker och effektiv djurskyddskontroll är en viktig samhällsfunktion och bidrar till en bättre djurvälfärd. Vi tycker att våra djurskyddskontroller överlag fungerar bra. Vi har under åren i regering både stärkt anslagen för djurskyddskontroller (2016) och infört en ny djurskyddslag. Vi socialdemokrater värnar om den höga nivå av djurskydd som säkerställs genom djurskyddslagstiftningen. Vid brott mot djur har vi infört skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem vilket gör att kontrollmyndigheterna nu kommer ha fler verktyg i sitt arbete.

4. Det finns stora brister och kunskapsluckor gällande djurskydd för fiskar i svensk produktion. Det har flera forskningsprojekt visat. Hur vill ditt parti att arbeta för att stärka fiskars djurskydd?

Djurskyddslagen gäller alla djur som hålls i fångenskap inklusive vattenbruksdjuren. Djur som hålls av människan ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.

När det gäller djurskyddet för fiskar så tror vi på att fylla de kunskapsluckor som finns med hjälp av forskning. I den forskningspolitiska propositionen syntes detta, där fanns satsningar på djurskydd och alternativa metoder till djurförsök under ett helt eget kapitel dessutom.

5. Anser ditt parti att skyddet för de vilda djuren bör stärkas?

Våra värdefulla viltbestånd ska bevaras och nyttjas långsiktigt hållbart. Förvaltningen ska ske med hänsyn till både allmänna och enskilda intressen. De ideella insatserna inom ramen för det allmänna uppdraget måste tillvaratas och utvecklas. Vi vill hitta lösningar som leder till att människor kan leva och verka på landsbygden samtidigt som vi bevarar en biologisk mångfald. Både skyddsjakt och licensjakt är verktyg i den förvaltningen. Besluten ska fattas regionalt, vara utformade så de följer EU-rätten och fattas i god tid så att överklaganden hinns med. Rätten att försvara sina tamdjur ska finnas kvar.

6. Holland har tagit fram en långsiktig plan för hur djurförsök ska kunna fasas ut. 2021 röstade EU-parlamentet igenom att EU-kommissionen ska ta fram en EU-omfattande plan för aktiv utfasning av djurförsök inom vetenskapen, regulatoriska tester och undervisning.

a) Vill ditt parti att även Sverige ska ta fram en sådan nationell plan för att i framtiden kunna uppfylla EU-direktiv?

Vi ser andra åtgärder som bättre sätt att fasa ut djurförsöken i framtiden.

b) Hur vill ditt parti se till att Sverige blir världsledande på djurfria forskningsmetoder?

Vi vill istället fortsätta att stödja den verksamhet som byggts upp vid 3R-centret med att sprida kunskap om 3R-frågor. Att stödja de djurförsöksetiska nämnderna och de lokala djurskyddsorganen är av stor vikt för djurskyddet av försöksdjuren liksom för att successivt kunna minska behovet av djurförsök. Därför satsar vi på en fortsatt finansiering av Sveriges 3R-center vid Jordbruksverket med 15 miljoner kronor per år under åren 2021–2023.

7. Extremavel drabbar många hundar. Särskilt har lidandet hos de trubbnosiga uppmärksammats. Andningsproblem, konstant smärta och för tidig död är några följder, trots att lagstiftningen är tydlig och inte tillåter avel som kan leda till lidande. Även andra djurslag är drabbade. Hur vill ditt parti se till att lagstiftningen följs och extremaveln stoppas?

Vårt parti jobbar med frågan utifrån att detta har belysts mer under det senaste året och vi har partimotioner från engagerade partimedlemmar som också blivit bifallna och som kräver att det görs en utredning av hundaveln i Sverige för att belysa om nuvarande hundavel är förenlig med djurskyddslagstiftningen. Utredningen bör redovisa vilka brister det finns inom hundaveln med förslag på åtgärder som säkerställer djurskyddet.

8. Bör Sverige likt flera andra länder i Europa avveckla sin pälsdjursuppfödning? Motivera!

Nej – Vi menar att den nya tuffare djurskyddslag som vi nu lagt till riksdagen och som innehåller tydligare krav på naturligt beteende och nolltolerans mot beteendestörningar kommer att ge bättre djurhälsa även för pälsdjur.

9. Anser ditt parti att samtliga svenska kor även i framtiden ska ha rätt att beta utomhus? Om ja, hur kommer ni se till att det blir så?

Det svenska beteskravet är unikt och innebär viktiga djurvälfärdsfördelar. Förutom att djuren får utlopp för sitt naturliga beteende får de även motion. Kor som går ut och betar på sommaren blir också friskare än de som står inne. Samtidigt är vi medvetna om att beteskravet kan innebära en ekonomisk belastning och en expansionsbegränsning för vissa djurhållare. Vi anser att det är viktigt att inte sänka djurvälfärden i Sverige. Däremot behöver vi arbeta med att modernisera regelverk och göra dem smartare så att det blir enklare för företagen att leva med de regler vi har, utan att kraven på djurskydd eller kvaliteten i djurhållningen urholkas.

10. EU-kommissionen ska besluta vilka djurskyddsdirektiv och föreskrifter som ska uppdateras eller kompletteras senast 2023 inom ramen för ”Från Jord till Bord”-processen. Vilka delar av EU:s djurskyddsregler anser ditt parti behöver förbättras?

Vi vill agera kraftfullt i EU för att högre krav ska ställas på djurvälfärd och djurhälsa, bland annat hårdare krav i transporter. Vi har föreslagit en maximal tidsgräns på åtta timmar för transport av tamdjur. För sjöfartstransporter av djur har vi föreslagit en tidsgräns på 24 timmar. Vi vill gärna se att fler EU-länder också höjer sina ambitioner på djurskyddsområdet.