Så vill Sverigedemokraterna arbeta för djurskyddet

TEMA: VALSPECIAL Tidningen Djurskyddet ställde tio frågor till samtliga partier i riksdagen kring vilken djurskyddspolitik de tänker bedriva. Så här svarar Sverigedemokraterna.

ENKÄTANSVARIG: Jörgen Olsson

Yasmine Eriksson, djurskyddspolitisk talesperson, svarar.

1. Vilka är de tre viktigaste djurskyddsfrågorna i dag, enligt ditt parti?

• Stärka djurskyddet internationellt, dels genom att ställa höga krav inom EU
• Stoppa den illegala handeln med djur
• Inrätta nationella djurskyddspoliser som har specialistkunskaper i arbetet med brott mot djur

2. Illegal införsel av framför allt hundar är ett växande problem och innebär stort lidande för djuren. Hur vill ditt parti se till så att smugglingen stoppas?

Tullverket behöver stärkas då de har en central roll i upptäckten och förhindrandet av illegal djursmuggling.

Krav behöver ställas vid annonsering av hundar, som säkerställer vem som är den faktiska säljaren. Vid upptäckten av försäljning av smuggelhundar är det i nuläget ytterst sällsynt att åtal kan väckas. Veterinärer måste ges möjlighet att kunna upprätta en anmälan vid misstanke om hundsmuggling. Vi vill se en obligatorisk märkning av hundar i EU och att ett EU-gemensamt register upprättas.

3. Anser ditt parti att djurskyddskontrollerna fungerar? Om, ja: motivera! Om nej, varför inte, hur vill ditt parti förbättra?

Det görs alldeles för få djurskyddskontroller idag och länsstyrelserna hinner inte med att grundligt följa upp alla anmälningar eller jobba tillräckligt proaktivt. Dels vill vi satsa mer pengar för detta, men vi vill också se en utredning gällande hur kontrollsystemet för djurskyddskontrollerna kan förbättras.

Sverigedemokraterna anser även att de som arbetar med djurskyddstillsyn av animalieproduktion bör ha tidigare yrkeserfarenhet av djurhållning.

Idag sker ett resursslöseri med långa resor för kontrollanterna, framför allt i de mer glesbefolkade delar av landet och som har långa avstånd i sitt län. Vi vill därför utreda möjligheterna med ett införande av kroppskameror och/eller övervakningskameror på djurgårdar och slakterier. Detta skulle även ytterligare bidra till att stärka skyddet för djuren.

4. Det finns stora brister och kunskapsluckor gällande djurskydd för fiskar i svensk produktion. Det har flera forskningsprojekt visat. Hur vill ditt parti att arbeta för att stärka fiskars djurskydd?

Det är med vetenskapen som grund vi kan se över djurskyddet inom fiskproduktionen. Det pågår just nu forskning på området och Sverigedemokraterna vill öka det ekonomiska anslaget till Forskningsrådet för att forskningsinsatser ska utökas.

5. Anser ditt parti att skyddet för de vilda djuren bör stärkas?

Vilda djur har idag ett starkt skydd genom lagar och direktiv. De vilda djuren lever om än i skogar i symbios med människan och påverkas av vår bebyggelse, vägnät, skogsarbete med mera. Viltförvaltningen är därför viktig för att upprätta balans och friska djurstammar genom arbetet med utfodring, biotopförbättrande åtgärder, anläggning av våtmarker, reglering av rovdjursstammarna med mera.

6. Holland har tagit fram en långsiktig plan för hur djurförsök ska kunna fasas ut. 2021 röstade EU-parlamentet igenom att EU-kommissionen ska ta fram en EU-omfattande plan för aktiv utfasning av djurförsök inom vetenskapen, regulatoriska tester och undervisning.

a) Vill ditt parti att även Sverige ska ta fram en sådan nationell plan för att i framtiden kunna uppfylla EU-direktiv?

Enligt svensk lag är det redan förbjudet att utföra djurförsök om fullgoda alternativ utan inblandning av djur existerar. Vi anser att användandet av djurförsök ska minimeras så långt det är möjligt genom att alternativa metoder, som inte kräver inblandning av djur, tas fram.

b) Hur vill ditt parti se till att Sverige blir världsledande på djurfria forskningsmetoder?Sverigedemokraterna har i flera år lagt förslag om mer pengar till utvecklingen av alternativ till djurförsök.

7. Extremavel drabbar många hundar. Särskilt har lidandet hos de trubbnosiga uppmärksammats. Andningsproblem, konstant smärta och för tidig död är några följder, trots att lagstiftningen är tydlig och inte tillåter avel som kan leda till lidande. Även andra djurslag är drabbade. Hur vill ditt parti se till att lagstiftningen följs och extremaveln stoppas?

Det är viktigt att djurskyddslagen efterlevs. Därför är det viktigt att Länsstyrelserna ges möjlighet att göra de djurskyddskontroller som behövs. Vid brott mot djurskyddslagen kan sanktioner eller straff utdömas.

8. Bör Sverige likt flera andra länder i Europa avveckla sin pälsdjursuppfödning? Motivera!

Det bör marknaden själv reglera. Det viktiga för oss är att djur i animalieproduktion mår bra, oavsett om det handlar om animalier som föds upp för köttproduktion eller pälsproduktion. Det är viktigt att även pälsfarmerna lever upp till djurskyddslagen, därför vill vi att forskning och studier görs på minkars behov och beteenden i fångenskap för att säkerställa just det. Vi vill också att en utvärdering görs av rådande föreskrifter för att undersöka hur minkars välfärd har påverkats efter införandet.

9. Anser ditt parti att samtliga svenska kor även i framtiden ska ha rätt att beta utomhus?

Ja, Sverigedemokraterna har tidigare förslagit att kompensera lantbrukarna för de merkostnader som betet medför, men i dagsläget godkänns en sådan ersättning av EU.

10. EU-kommissionen ska besluta vilka djurskyddsdirektiv och föreskrifter som ska uppdateras eller kompletteras senast 2023 inom ramen för ”Från Jord till Bord”-processen. Vilka delar av EU:s djurskyddsregler anser ditt parti behöver förbättras?

Sverigedemokraterna är positiva till EU-gemensamma djurskyddsregler för en sund konkurrenskraft. Sveriges djurskyddslagar bör vara minikrav i hela EU. Likt i Sverige behöver obedövad slakt bli förbjudet i hela EU. Vi motsätter oss långa transporter av levande djur för slakt både till och från Sverige men också från EU-länder till tredjeland. Vi vill också att alla hundar i EU märks och att ett EU-gemensamt register införs.