Så vill Vänsterpartiet arbeta för djurskyddet

TEMA: VALSPECIAL Tidningen Djurskyddet ställde tio frågor till samtliga partier i riksdagen kring vilken djurskyddspolitik de tänker bedriva. Så här svarar Vänsterpartiet.

ENKÄTANSVARIG: Jörgen Olsson

Vänsterpartiet – Wikipedia

Elin Segerlind, miljöpolitisk talesperson, svarar.

1. Vilka är de tre viktigaste djurskyddsfrågorna i dag, enligt ditt parti?

Avveckla pälsdjursfarmning
Handlingsplan för övergång till djurfri forskning och statliga pengar till alternativa metoder till djurförsök
Fasa ut burar i äggindustrin

2. Illegal införsel av framför allt hundar är ett växande problem och innebär stort lidande för djuren. Hur vill ditt parti se till så att smugglingen stoppas?

Vi vill att Tullverket skyndsamt tar fram förslag på ytterligare åtgärder för att begränsa djursmuggling och att även EU gemensamt vidtar åtgärder för att minska smugglingen.

3. Anser ditt parti att djurskyddskontrollerna fungerar? Om, ja: motivera! Om nej, varför inte, hur vill ditt parti förbättra?

Nej. Vi har föreslagit ytterligare 50 miljoner för att stärka tillsynen.

4. Det finns stora brister och kunskapsluckor gällande djurskydd för fiskar i svensk produktion. Det har flera forskningsprojekt visat. Hur vill ditt parti att arbeta för att stärka fiskars djurskydd?

Vi delar uppfattningen att mer måste göras. Vi vill börja med att förbjuda koldioxidbedövning vid slakt av uppfödda fiskar.

5. Anser ditt parti att skyddet för de vilda djuren bör stärkas?

Ja. Vi anser att 30 procent av vår natur bör skyddas för att bevara arternas livsmiljöer. Vi föreslår ett antal åtgärder för en mer hänsynsfull jakt, bland annat att ett förbud mot grytanlagsprov bör införas i den nya djurskyddslagstiftningen och att nuvarande licensjakt på varg bör skrotas.

6. Holland har tagit fram en långsiktig plan för hur djurförsök ska kunna fasas ut. 2021 röstade EU-parlamentet igenom att EU-kommissionen ska ta fram en EU-omfattande plan för aktiv utfasning av djurförsök inom vetenskapen, regulatoriska tester och undervisning.

a) Vill ditt parti att även Sverige ska ta fram en sådan nationell plan för att i framtiden kunna uppfylla EU-direktiv?

Ja. Vi vill att Sverige redan nu tar fram en handlingsplan för att fasa djurförsök.

b) Hur vill ditt parti se till att Sverige blir världsledande på djurfria forskningsmetoder?

Genom att vi inför en handlingsplan för att uppnå detta och att statliga pengar bidrar till utveckling av alternativa metoder till djurförsök. Vi har tidigare fått igenom statliga medel till 3R-center och har även gjort sådana satsningar i våra egna budgetmotioner.

7. Extremavel drabbar många hundar. Särskilt har lidandet hos de trubbnosiga uppmärksammats. Andningsproblem, konstant smärta och för tidig död är några följder, trots att lagstiftningen är tydlig och inte tillåter avel som kan leda till lidande. Även andra djurslag är drabbade. Hur vill ditt parti se till att lagstiftningen följs och extremaveln stoppas?

Vi vill att det tas fram reglering för hundavel för att förhindra att defekter tillåts. Vi vill även att kontrollen av valpar vid försäljning skärps.

8. Bör Sverige likt flera andra länder i Europa avveckla sin pälsdjursuppfödning? Motivera!

Ja, det har vi föreslagit länge. Att föda upp djur för deras päls tillhör det förgångna. Uppfödningen är förenad med stora brister för djurvälfärden och kan i många avseenden anses avvika från djurskyddslagen. En avveckling skulle stärka djurskyddet i Sverige och minska risker för smittsamma sjukdomar som sprids mellan djur och människor.

9. Anser ditt parti att samtliga svenska kor även i framtiden ska ha rätt att beta utomhus?

Ja. Vi kommer att försvara beteskravet. Forskning visar att kor på bete har ökad välfärd, bättre hälsa, färre skador, högre fruktsamhet och mindre behov av antibiotika än kor som hålls inne hela året. Det finns således även ekonomisk vinst med kor på sommarbete och för kor i lösdrift. Det finns således djurvälfärdsskäl, ekonomiska skäl samt folkhälsoskäl att värna och utveckla det svenska djurskyddet genom att behålla beteskravet.

10. EU-kommissionen ska besluta vilka djurskyddsdirektiv och föreskrifter som ska uppdateras eller kompletteras senast 2023 inom ramen för ”Från Jord till Bord”-processen. Vilka delar av EU:s djurskyddsregler anser ditt parti behöver förbättras?

Det behövs ett regelverk som motverkar de mest intensiva och industriella djuruppfödningarna och som strävar mot ökad produktion av växtbaserad mat och minskad köttkonsumtion. Djurtransporterna måste bli färre och kortare och lokala och mobila slakterier i högre grad utvecklas. Plågsamma bedövningsmetoder vid slakt såsom koldioxidbedövning av grisar bör förbjudas och den generella djurvälfärden bör stärkas genom att bland annat fler djur ges möjlighet till utevistelse och att rätten till naturligt beteende stärks.