Flera EU-stater anser att översynen av djurtransportlagstiftningen främst ska underlätta handeln

Flera av EU:s medlemsstater anser att den kommande översynen av transportlagstiftningen ska sätta en underlättad handel främst. Inte en förbättrad djurvälfärd. Det stod klart efter det första mötet under det svenska ordförandeskapet i EU:s jordbruks- och fiskeråd som hölls i januari. Fem länder protesterade.

Sveriges ordförandeskap i EU är igång. Under årets första jordbruks- och fiskeråd, AGRIFISH, där medlemsstaternas ansvariga ministrar ingår, stod den kommande översynen av lagstiftningen kring EU:s djurtransporter på agendan.

Portugal presenterade ett positionspapper i vilket de framhöll att transporter av levande djur fyller en viktig funktion och utgör ett nödvändigt led för att animalieproduktionen i EU ska fungera smidigt.

”Det primära målet med översynen av djurtransportlagstiftningen bör därför vara att fortsätta att underlätta handel med levande djur inom EU och vid export. Översynen bör inte inriktas på åtgärder som syftar till att förbjuda eller begränsa vissa typer av transporter utan i stället säkerställa en högre djurvälfärd vid alla transporter.” konstaterades i positionspappret, vilket även delegationerna från Frankrike, Grekland, Irland, Lettland, Litauen, Rumänien och Spanien skrivit under.

Nederländerna, Tyskland, Österrike, Danmark och Luxemburg protesterade. De lyfte fram att djurvälfärden måste vara i fokus, vilket bland annat innebär krav på att restiderna begränsas till maximalt 8 timmar och en övergång till handel med kött och slaktkroppar, istället för transport av levande djur.

– Det är bedrövligt att så många av EU:s jordbruksministrar blockerar en förbättrad djurvälfärd och därmed förlänger lidandet för miljontals djur som går igenom dessa plågsamma transporter varje år, säger Johan Beck-Friis, internationell veterinärexpert hos Djurskyddet Sverige.

– Jag hoppas att EU-kommissionen kan stå emot trycket från dem som försvarar status quo. En stor eloge till Österrike, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Luxemburg som krävde tuffare transportregler inom flera betydelsefulla områden, men övriga länder bör skämmas för att de tycker att animalieproduktionens lönsamhet är viktigare än det enorma djurlidande som de långa transporterna orsakar. 

Håller EU på att förlora fokuset på att få bort de för djuren långa plågsamma transporterna?
– Jag tror inte det, fokus på transporterna verkar finnas kvar. Problemet är att Ukraina-kriget har gjort detta fokus negativt för djurskyddet. Flera länder verkar använda kriget som ett argument för att sätta produktion före djurvälfärd. ”Vi måste se till att våra invånare får tillräckligt med mat och då måste djurens välbefinnande stå tillbaka”, argumenterar de. Detta är dock bara svepskäl för att slippa tuffare djurtransportregler. Det finns tillräckligt med animalieprodukter på marknaden även utan varor från Ryssland och Ukraina, ingen i EU behöver svälta för den skull. Men många av Europas bondeorganisationer ser nu möjligheten att stoppa de obekväma transportregler som vi inom djurskyddet försökt få igenom under närmare 20 års tid, konstaterar Johan Beck-Friis.

Kan Sverige som ordförandeland göra något för att åter sätta djurens välfärd främst när det gäller EU:s transporter av levande djur?
– Att vara ordförandeland i EU innebär en begränsning av att driva frågor i en viss riktning. Ordförandelandet får inte ta ställning och måste vara neutralt i sakfrågor. Däremot kan vi som ordförandeland till viss del styra innehållet i ministrarnas möten. Sverige skulle till exempel kunna besluta att få djurtransporterna objektivt vetenskapligt belysta av EU:s expertorgan i djurskyddsfrågor, EFSA, European Food Safety Authority, vid ett kommande ministermöte. EFSA publicerade så sent som i september 2022 en vetenskaplig rapport om djurtransporterna. Man slog där fast att för att kunna minska djurlidandet måste dagens regler skärpas genom till exempel kortare transporttider och mer utrymme på bilarna. Om EFSA får presentera denna rapport på ett ministermöte blir det svårare för de länder som inte vill skärpa några betydelsefulla regler att fortsätta driva en sådan linje.

Vad kan den som läser denna artikel göra?
– Man kan som enskild medborgare alltid skriva till sin egen regering och kräva att Sverige på lång sikt fortsätter att kämpa för bättre djurhantering vid transporter. Det kan till exempel innebära kortare transporttider, förbud mot export av levande djur ut ur EU, ett generellt transportförbud för unga och ännu inte avvanda djur och att EU sätter upp mycket restriktiva regler om sjötransporter av levande djur. De nya djurtransportreglerna kommer inte att beslutas förrän i höst, när Sverige inte längre är ordförandeland. Då kan regeringen agera tydligare och kraftfullare för djurskyddet – om den vill det.

Efter jordbruks- och fiskerådetsmötet den 30 januari sa EU-kommissionären Stella Kyriakides, som är ansvarig för hälsa och livsmedelssäkerhet att:
Om vetenskap och erfarenhet säger oss att vissa metoder inom transporter är skadliga för djurens välfärd, vilket också kan utgöra ett hot mot djurs hälsa och därmed människors hälsa, måste vi hitta sätt att anpassa praxis. Att inte göra något är inget alternativ. Förändring är nödvändig eftersom djurens välfärd är en nyckelkomponent i vårt hållbara livsmedelsproduktionssystem, sa Stella Kyriakides enligt artikeln AGRIFISH: some unprogressive Member States try to go “business as usual” on live animal transport, som publicerades på Eurogroup for Animals hemsida efter mötet.

Text Katarina Hörlin
Foto iStock

Ta del av Portugals positionspapper här: Revision of animal transport legislation

Om ordförandeskapet

Ordförandeskapet över EU:s ministerråd varar i ett halvår och alternerar mellan medlemsländerna. Sverige ska fram till den 30 juni leda och planera arbetet i ministerrådet.