649 björnar får skjutas i licensjakten som börjar i dag

I sju län får sammanlagt 649 björnar skjutas under licensjakten som sträcker sig till den 15 oktober. Redan innan klockan åtta i morse hade 18 björnar skjutits. Kritiken mot jakten är stor.

I Artdatabankens rödlista från 2020 slås det fast att björnpopulationen är nära hotad. Artikel 12 i EU:s Art- och habitatsdirektiv slår fast att rovdjur, som björn och varg, ska ha strikt skydd. Undantag får endast medges om villkoren i artikel 16.1 e i direktivet är uppfyllda. Villkoren gäller bland annat för ”att skydda vilda djur, undvika allvarlig skada på boskap och andra typer av egendom eller av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet”.

Förra året fick 622 björnar skjutas under licensjakten, vilket var 111 fler björnar än 2021. Årets licensjakt tillåter att ytterligare 27 björnar, totalt 649, skjuts. Det stora antalet har väckt stor oro och skarp kritik.
– Vi är oroliga över utvecklingen både gällande den etiska aspekten på jakten, när jaktsätten blir mer tekniska och hundar används på ett sätt som verkligen kan ifrågasättas, men även det faktum att björnen är listad som en art som kräver noggrant skydd i art- och habitatdirektivet och som nära hotad enligt den svenska rödlistan. Jag tycker att man ska vara mer försiktig och tänka i ett längre perspektiv gällande bevarande. Särskilt med tanke på de klimatförändringar som också pågår. Vi vet inte hur dessa kan påverka en population som björnen, säger Anna Lundvall, sakkunnig hos Djurskyddet Sverige.

Svenska Rovdjursföreningen och Jaktkritikerna har överklagat samtliga läns tilldelningsbeslut för årets licensjakt. Alla överklaganden har avslagits. Främst yrkade organisationerna att tilldelningsbeslutet helt upphävs, i andra hand att jakten inhiberas, hålls vilande, i avvaktan på ett avgörande som just nu behandlas av Högsta förvaltningsdomstolen där Svenska Rovdjursföreningens överklagat en dom från Kammarrätten i Sundsvall, som tillåter all licensjakt på björn. Som sista alternativ yrkade de att antalet björnar som får skjutas minskas.

Under jakten får högst två hundar som ställer eller förföljer en och samma björn användas samtidigt.
”Jakten är plågsam för björnarna eftersom djuren kan jagas och hetsas i timmar av lösspringande hundar. Det är inget annat än djurplågeri. Att det får gå till på det sättet visar också att jakten inte bedrivs under strängt kontrollerade förhållanden, vilket även det strider mot reglerna i direktivet såväl som svensk rätt” skriver Jaktkritikerna.

Nytt för i år är att hundarna får spåra björn från registrerad björnåtel. En åtel är material eller föda som placerats ut för att locka till sig vilt. I år är antalet åtlar nästan tre gånger så många jämfört med i fjol, 1 000 stycken, vilket SR Ekot var först att rapportera.

– Sätten att jaga blir mer tekniska och jag tycker att man bör fundera över om jakten sker på villkor som är etiska och om djuren verkligen inte utsätts för onödigt lidande, vilket står i 27 § Jaktlagen. Med fler och fler undantag urholkas den här paragrafen. Vid jakt på björn får två hundar användas samtidigt och det är självklart att det är stressande för en björn att jagas av två hundar, säger Anna Lundvall, Djurskyddet Sverige. 

Ett av skälen som länsstyrelserna motiverar jakten med i sina beslut är skadorna som björnar orsakar. Länsstyrelsen Gävleborg, som i år beviljat jakt på 140 björnar, vilket är 24 procent av stammen som fanns i länet under hösten 2022, redovisar i sitt beslut om licensjakt de skador björnarna gjort i länet under 2013–2022: ”28 angrepp på får, get, nötboskap och hund. 73 angrepp på bikupor. 115 angrepp på gröda samt fem skador på övrigt”. Utöver dessa har ”björnar rivit soptunnor och andra föremål vid ca 50 tillfällen under 2022”.

En annan anledning till att det utförs licensjakt på björn är att förvaltningsmålet ska nås. ”Licensjakten har som syfte än att reducera antalet björnar i länet, vilket saknar stöd i direktivet. Att en lokal myndighet beslutat ett mål för antal individer i länet är i grunden betydelselöst.” skriver Jaktkritikerna i sina överklaganden.

Exakt hur många björnar som finns i landet vet ingen. Den senaste nationella inventeringen kom 2017 och då beräknades att det fanns 2 877 björnar i landet. 1 400 björnar sattes som miniminivå för en gynnsam bevarandestatus. Nya inventeringar gjordes 2022 i Gävleborg, Dalarna och Värmland där det beräknades finnas 1 063 björnar, enligt SVT Nyheter, varav 589 i Gävleborg.

Just nu pågår ett mål i högsta instans som behandlar Svenska Rovdjursföreningens överklagande av en dom från Kammarrätten i Sundsvall, som tillåter all licensjakt på björn.

Text Katarina Hörlin
Foto Max Staeling, Unsplash

Så många björnar ska skjutas licensjakten 2023

85 björnar i Västmanland
70 björnar i Norrbotten
81 björnar i Västerbotten
185 björnar i Jämtland
85 björnar i Dalarna
140 björnar i Gävleborg
3 björnar i Värmland

Endast ensamma björnar får jagas och fällas. Björnhona som följs av en eller flera ungar samt ungar som följer björnhona, oavsett ungarnas ålder och antal, omfattas inte av beslutet, skriver länsstyrelserna.

Taggat med: LIcensjakt på björn