”Finansieringen av 3R-centret måste rättas till omedelbart för djurens och forskningens skull”

I regeringens budget finns inga öronmärkta medel för Sveriges 3R-center. Något som väckt skarp kritik och oro.
– Ett svek både mot försöksdjuren och forskningen, säger Emma Brunberg, sakkunnig hos Djurskyddet Sverige.

Alla försök på levande djur ska ersättas så snart det är vetenskapligt möjligt. Det slår EU-direktivet 2010/63 fast. Sveriges 3R-center sprider just kunskap om hur minska, förfina och ersätta djurförsök. Centret är en viktig del för att nå målet att ersätta djurförsöken och sedan starten 2017 har det finansierats med 15 miljoner per år. Men i årets budget fanns inga medel avsatta.

– Regeringens beslut är ett svek mot både försöksdjuren och forskningen. Det här måste rättas till omedelbart för att inte leda till stora kliv bakåt för både djurens välfärd och Sverige som forskningsnation, säger Emma Brunberg, sakkunnig hos Djurskyddet Sverige.

Karin Gabrielson Morton, senior sakkunnig på stiftelsen Forska Utan Djurförsök, FuD, och andra vice ordförande i Sveriges Nationella Kommitté för försöksdjursfrågor är också mycket kritisk.

– Det är mycket märkligt att regeringen plötsligt tar bort finansieringen från en så viktig och fungerande verksamhet, säger Karin Gabrielson Morton i ett uttalande på FuDs hemsida.

– Det är verkligen att lägga krokben för det svenska 3R-arbetet och dra ner på farten i utvecklingen av att ersätta djurförsök. Kommer 3R-centret ens kunna finnas kvar annat än på papperet under kommande år?

En farhåga som Jan Cedervärn, överdirektör hos Jordbruksverket, delar.
– Ja, på sikt kan inte verksamheten upprätthållas på en nivå där vi kan säga att det är ett kompetenscentrum för 3R-frågor om vi inte tillförs finansiering, säger han.

Nio av tolv tjänster på 3R-centret varslades i mitten av oktober. Nu arbetar Jordbruksverket med att undersöka hur de kan organisera och prioritera arbetet framöver.

– Vi har en fortsatt dialog med regeringskansliet med inriktning att en ändring kan tas upp i den vårbudget regeringen lägger fram i april. Till dess kommer vi att fokusera på att identifiera vilka uppgifter som är absolut väsentliga att upprätthålla samt slutföra aktiviteter som ligger i ett slutskede, säger Jan Cedervärn.

Följderna av det uteblivna budgetanslaget kan bli kännbara, varnar Forska Utan Djurförsök. Minskad personal, inställda aktiviteter och ned- eller indragen samverkan med nationella och internationella aktörer.

– 3R-centret har stor betydelse för att stärka det svenska och europeiska samarbetet för att se till att fler djurförsök ska kunna ersättas i framtiden, säger Karin Gabrielson Morton.

Riksdagsledamoten Rebecka Le Moine (MP) sände en skriftlig fråga till landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) i början av oktober där hon undrade om han avser att verka för fortsatt finansiering av Sveriges 3R-center för att det ska kunna bedriva sin verksamhet i samma omfattning som det gjort de senaste åren.

Landsbygdsministern svarade den 18 oktober att ”Även om den särskilda satsningen på Sveriges 3R-center som har legat utanför ordinarie verksamhet upphör så har Statens jordbruksverk i enlighet med sin instruktion (förordningen [2009:1464] med instruktion för Statens jordbruksverk) fortsatt ett kompetenscentrum för 3R-frågor med syfte att främja och samordna arbetet med att ersätta, begränsa och förfina djurförsök”.

Text Katarina Hörlin
Foto Elsa Frizell

Detta är 3R

3R står för Replace, djurförsök ska ersättas med forskningsmetoder utan djur, Reduce, antalet djur som används i försöken ska minska i antal och Refine, försöken som används ska förfinas så att det blir skonsammare för djuren.

3R-centret, vars kansli finns i Jönköping hos Jordbruksverket, arbetar nära universitet och högskolor, företag, forskningsfinansiärer, organisationer och andra länders 3R-center. Verksamheten ska bidra till att svensk forskning blir bättre, samtidigt som djurvälfärden ökar och färre djur används i djurförsök.
Källa: Sveriges 3R-center