Så blir EU:s nästa steg i pälsdjursuppfödningsfrågan

I dag offentliggjorde EU-kommissionen hur den tänker gå vidare med det krav på förbud mot pälsdjursuppfödning inom EU som över en miljon medborgare krävt. Fler utredningar väntar innan EU-kommissionen senast 2026 meddelar om den anser det lämpligt med ett förbud efter en utfasningsperiod.

Allt fler länder stänger ner sin pälsdjursuppfödning och i våras skrev 1 701 892 EU-medborgare under namninsamlingen FFE, Fur free Europe, som vill ha ett pälsfritt Europa. De främsta skälen är att det är oetiskt att hålla vilda djur, som minkar och rävar, inspärrade i gallerburar utan möjlighet att utöva sina naturliga beteenden.

Pälsdjursuppfödningen utsätter dessutom både människor och djur för hälsomässiga risker. Under pandemin smittades såväl minkar som deras skötare av covid-19 och nya former av viruset SARS-CoV-2 spreds via minkgårdarna. Därtill orsakar förrymda minkar obalans i naturen och de har ställt till stor skada i stora delar av Europa.

Kraven FFE ställde innebär både ett förbud mot pälsdjursuppfödning inom EU och ett importstopp av päls från djur som fötts upp på pälsfarmar utanför EU. Den 13 september i år meddelade den svenska regeringen att den avsätter totalt 180 miljoner kronor år 2024 och 2025 för att stötta de minkuppfödare som frivilligt avvecklar sin verksamhet. Enligt Svensk Minks vd kommer samtliga svenska uppfödare att anta erbjudandet.

I EU beräknas det finnas omkring tusen aktiva pälsgårdar som håller minkar, rävar eller mårdhundar. Uppskattningsvis rör det cirka 7,7 miljoner djur totalt. För närvarande föds inga andra djurarter upp inom EU där det enda eller huvudsakliga syftet är pälsproduktion, enligt EU-kommissionen.

Under en presskonferens i dag meddelade EU-kommissionen att den gett den europeiska myndigheten för livsmedelsäkerhet, EFSA, i uppdrag att ge ett vetenskapligt utlåtande på hur välfärden för djuren i pälsdjursuppfödningen är. Senast i mars 2025 ska detta utlåtande presenteras, och senast i mars 2026 ska EU-kommissionen efter ytterligare utvärdering meddela om den anser att det är lämpligt att föreslå ett förbud efter en övergångsperiod.

– Det finns redan vetenskapliga bevis för att dessa djurs välfärd inte kan tillgodoses när de hålls i bur. Men vi vet att vägen till beslut inom EU är lång och vi ser det som positivt att Sveriges regering redan nu tagit det steg som vi är övertygade om att EU också kommer att ta, säger Anna Lundvall, sakkunnig hos Djurskyddet Sverige.

Text Katarina Hörlin
Foto Anna Lundvall


Detta ska EU-kommissionen göra nu kring pälsdjursuppfödningen

”Kommissionen har åtagit sig att noga utvärdera nödvändigheten av och genomförbarheten av ett förbud mot pälsuppfödning och marknadsföring av päls i EU. Baserat på vetenskapliga utlåtanden från EFSA senast i mars 2025 och ytterligare utvärdering kommer kommissionen senast i mars 2026 att meddela om den anser lämpligt att föreslå ett förbud efter en övergångsperiod. Kommissionen ska också överväga om den ska vidta andra åtgärder för att säkerställa välfärden för djuren inom pälsdjursuppfödningen.
Under tiden ska besök på medlemsländernas pälsgårdar göras. Hälsokontroller och en konsekvensbedömning inför en eventuell översyn av textilmärkningsförordningen ska utföras. Eventuellt beslutas även att amerikansk mink ska inkluderas i listan över invasiva främmande arter inom EU.
Kommissionen skriver avslutningsvis i sin sammanfattning att den kommer att följa en One Health-strategi – som erkänner att humanhälsa, djurhälsa och ekosystemhälsa oupplösligt är kopplade till varandra – för att förebygga, upptäcka och reagera på sjukdomsutbrott på pälsdjursuppfödningsgårdar.”
Källa: EU-kommissionen