Kan fondernas givare kräva att gåvan endast går till djurförsöksfri forskning?

De stora fonderna som finansierar forskning kring allvarliga sjukdomar har många givare. Kan fonderna tillmötesgå enskilda givares önskemål om att deras gåvor endast får gå till forskning med djurfria metoder? Vi frågade Hjärt-Lungfonden och Cancerfonden.

Premierar Hjärt-Lungfonden på något sätt forskning som sker med djurfria metoder?
– Vi anser att alla aktörer som är involverade i ett forskningsprojekt behöver bidra för att 3R-principen ska tillämpas fullt ut. Som forskningsfinansiär vill vi också ta vårt ansvar i detta arbete. Vi uppmanar i våra anvisningar därför de forskare som söker medel hos oss att låta 3R-principen genomsyra sina ansökningar. 3R-principen ingår däremot inte som en del i vårt forskningsråds bedömning av forskningsansökningar, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Går det att som givare till er skriva i stil med ”jag önskar att mitt bidrag enbart ska finansiera djurförsöksfri forskning” och går då summan enbart till djurförsöksfria forskningsprojekt?
– Vi har inget specifikt stöd för forskning som sker med djurfria metoder. Däremot är majoriteten av den forskning som vi finansierar klinisk forskning, vilket innebär att studierna bedrivs på människor eller humant material, till exempel celler, säger Kristina Sparreljung.

Sedan 1951 har Cancerfonden delat ut nästan 15 miljarder kronor till forskning. Pressekreteraren Ellinor Prawitz berättar att bland den forskning som Cancerfonden finansierar utförs en del direkt med patienter med cancer inom ramen för kliniska studier och registerstudier.

– En annan viktig del av den finansierade forskningen handlar om laboratorieundersökningar av cancerceller och tumörer från patienter. Men det finns också forskning som utförs med celler från djur, och några projekt kräver även försök med djur. Det är forskning som inte alltid enbart kan prövas i provrörsförsök, inte heller kan friska människor alltid användas som försökspersoner. All forskning vi finansierar ska dock följa god forskningssed och ett absolut krav för försök på djur är att de bedöms åsamka djuren så litet lidande som möjligt i förhållande till den kunskap som kan vinnas med försöket. All forskning som görs med djur genomgår en särskild etisk bedömning innan studierna får startas.

Är det möjligt för era givare att skriva ”min gåva får endast finansiera forskning där djurförsök inte ingår” och så ser ni till att det bara går till djurfri forskning?
– Nej, det går tyvärr inte. Vi har ingen möjlighet att öronmärka pengar på det sättet, och det gäller alla typer av önskemål om öronmärkning, även om till exempel någon skulle vilja att deras pengar bara skulle gå till en specifik diagnos, svarar Ellinor Prawitz, pressekreterare hos Cancerfonden.

Text Katarina Hörlin
Foto iStock