Så bedöms försöken påverka djuren

TEMA. I EU pågick år 2011 forskningsprojekt där fler än elva miljoner djur utsattes för djurförsök.

Innan försök med djur får börja i Sverige ska godkännande från någon av de regionala djurförsöksetiska nämnderna ha getts. Det finns sju nämnder och de bedömer om det lidande som djuren utsätts för står i proportion till de värden som försökens resultat kan ge. En majoritet av ansökningarna brukar beviljas. Försöken delas in i tre olika svårhetsgrader.

 • Ringa svårhetsgrad: Försök som förväntas orsaka djuret en kort period av ringa lidande och som inte innebär någon påtaglig försämring av djurets välbefinnande eller allmäntillstånd.
Till exempel: fixering vid undersökning, mild svält eller sondmatning.

• Måttlig svårhetsgrad:  Försök som förväntas orsaka djuret en kort period av måttligt lidande, eller orsaka djuret en lång eller flera korta perioder av ringa lidande, samt försök som innebär en måttlig försämring av djurets välbefinnande eller allmäntillstånd.
Till exempel: Frekvent användning av testsubstanser som ger måttliga kliniska effekter samt blodprovstagning. Operativa ingrepp under bedövning och smärtlindring. Modeller för framkallande av tumörer.

 • Avsevärd svårhetsgrad: Försök som förväntas orsaka djuret en kort period av svårt lidande, eller en lång och flera korta perioder av måttligt lidande, samt försök som innebär en avsevärd försämring av djurets välbefinnande eller allmäntillstånd.
Till exempel: Vaccintest som leder till långvarig smärta för djuret och slutar med döden. Dödlig dos cellgift.