Här uppmanas myndighet att skrota förslaget om pilbågsjakt

Naturvårdsverkets förslag att tillåta viss pilbågsjakt på vilda djur i Sverige har mött svidande kritik. I eftermiddags hölls ett möte på Naturvårdsverket där djurskyddsorganisationer och Naturskyddsföreningen uppmanade myndigheten att skrota förslaget. 

Som Tidningen Djurskyddet tidigare berättat har Djurskyddet Sverige, Djurens Rätt och Svenska Djurskyddsföreningen varnat för att åsidosätta djurskyddet för de vilda djuren endast för att ge jägare möjlighet att jaga med pilbåge.

Idag mötte företrädare för dessa organisationer, samt Naturskyddsföreningen tre representanter från Naturvårdsverket för att både uppmana myndigheten att skrota hela förslaget att tillåta jakt med pilbåge och framföra kritik mot själva processen: den korta remisstiden och att djurskyddsorganisationerna med mycket kort varsel inbjudits till det samråd som föregick förslaget.

Djurskyddet Sveriges generalsekreterare Åsa Hagelstedt var med på mötet och vi når henne precis efteråt.
– Det var konstruktivt. Vad gäller missarna kring själva processen tog de till sig kritiken och bad om ursäkt. Det kändes absolut som att de vill ha med sig djurskyddsorganisationerna i detta.

Vad gäller förslaget om pilbågsjakt, som ingår som ett av flera andra i ”Remiss av förslag till föreskrifter om jaktmedel, NV-04496-18” så var den tydliga uppmaningen från djurskyddsorganisationerna och Naturskyddsföreningen att skrota det.
– Det får ju inte vara så att nya sätt att avliva djur vid jakt ska innebära eller riskera att innebära mer lidande för djuren. Det måste vara samma principer som för avlivning vid slakt: Om nya avlivningsformer ska införas ska det ju vara för att det blir mindre plågsamt för djuren, mer effektivt och skonsamt. Det förde vi fram, säger Åsa Hagelstedt.

Vilken respons fick ni?
– De lyssnade. Naturvårdsverket har nu tre alternativ. Ett: Köra vidare och genomföra det förslag som lagts. Två: Skrota hela förslaget. Tre: Bryta ut just den fråga som rör bågjakten och utreda den vidare separat. Det finns andra förslag i remissen som är mer brådskande att lösa och då skulle dessa kunna införas, medan pilbågsjakten får en grundlig genomgång.

Vad tycker ni om det?
– I grunden vill vi ju att det skrotas, men kan ändå förstå att det finns en poäng i att låta det utredas grundligt. Förslaget är att låta SLU:s vetenskapliga råd göra utredningen. Eftersom det hittills inte framkommit någon vetenskaplig undersökning som visat att bågjakt skulle vara ett bättre sätt för djur av avlivas på än de metoder som används idag, så borde ju den utredningen också landa i det.

När beslutar Naturvårdsverket vilket alternativ de ska välja?
– Sista torsdagen i november kommer deras generaldirektör att fatta sitt beslut, säger Åsa Hagelstedt.

Text Katarina Hörlin
Foto iStock och privat.

Bakgrund: Bågjakt
Idén att tillåta bågjakt i Sverige kom ursprungligen från Svenska Bågjägareförbundet och stöttades av Svenska Jägareförbundet. Naturvårdsverket skickade i början av sommaren ut remissen med förslaget att tillåta jakt med compoundbåge på rådjur, räv, bäver, grävling, mårdhund, tvättbjörn, bisam och hare.

Skälen, som angavs, var att detta är tillåtet i Danmark, USA och på Åland, samt att enligt strategin för svensk viltförvaltning har Naturvårdsverket ”sagt att vi ska utveckla möjligheten att använda nya sätt att jaga” som det står på myndighetens hemsida.

Kritiken har varit stor. Den samlade svenska djurskyddsrörelsen har kraftfullt tagit avstånd från förslaget med hänvisning till att riskerna för skadeskjutning är alldeles för stora, och att jakten inte på något sätt får äventyra djurens väl. Även kända jaktprofiler har vänt sig emot förslaget, en av dem är Jan Guillou som i en intervju i SVT, den 22 november 2017, sa att ”Jakt är ingen lek och risken för skadeskjutning ökar.”

Förslaget har varit ute på remiss och bland remissvaren om den del som rör själva pilbågsjakten, alltså att med Compoundbåge tillåta jakt på rådjur, räv, bäver, grävling, mårdhund, tvättbjöm, bisam och hare, finns både positiva och starkt negativa reaktioner.


Förslaget innebär att det ska bli tillåtet att under vissa förutsättningar få skjuta rådjur och räv med pilbåge i Sverige. 

Bland landets länsstyrelser finns både de som stödjer det och andra som är mer avvaktande. Länsstyrelsen i Värmland skriver:
”När det gäller möjligheten för att kunna jaga med pilbåge i Sverige förutsätter Länsstyrelsen att införande av denna ändring följs av ett tydligt regelverk och riktlinjer samt en utvärdering av den nya jaktmetoden.”

Jordbruksverket markerar tydligt i sitt remissvar att mer forskning och bättre underlag bör tas fram och uppmanar Naturvårdsverket att anlita SLU:s vetenskapliga råd för detta. Här är en del av svaret:

”Som motiv för detta (att tillåta pilbågsjakt med Compoundbåge, reds anm) anges att sådan jakt är tillåten i bland annat Danmark och på Åland samt att erfarenheterna visar att den här typen av jakt fungerar väl. Att tillåta bågjakt skulle också vara i linje med viltstrategins mål att utveckla möjlighetema att använda nya sätt att jaga.

I konsekvensutredningen saknas dock ytterligare beskrivning av vilka aspekter som har analyserats och legat till grundd för förslaget. Det saknas också en analys av hur djuren påverkas av att dödas med pilbåge jämfört med andra skjutvapen. Det finns inte heller beskrivet hur stor risken för skadeskjutning är vid jakt med pilbåge jämfört med risken vid jakt med andra skjutvapen. Om en sammanställning av den forskning som eventuellt finns på området saknas skulle det vara lämpligt att uppdra åt SLU:s vetenskapliga råd att ta fram en sådan. Detta råd har fatt i uppdrag av regeringen att bistå myndigheter med att ta fram vetenskapligt underlag i djurskyddsfrågor. Utan underlag kring lidandet för djur som dödas vid jakt med pilbåge och om risken för skadeskjutningar skiljer sig från annan jakt har vi inte möjlighet att ta ställning till om jakt med pilbåge bör vara tillåtet eller inte”, skriver Jordbruksverket.

Läs samtliga remissvar
Här på Naturvårdsverkets hemsida finns alla handlingar samlade. Scrolla ner på sidan och du hittar samtliga remissvar som kommit in till myndigheten från andra myndigheter, intresseorganisationer och enskilda gällande förslaget att tillåta pilbågsjakt: Förslag till nya föreskrifter om jaktmedel

Läs mer i Tidningen Djurskyddet
Tidningen Djurskyddet har tidigare bevakat frågan:
Skarp kritik mot pilbågsjakt i Sverige 

Här är delegationen som uppvaktade Naturvårdsverket


Från vänster: Naturvårdsverkets Hanna Dittrich Söderman, Marcus Öhman och Gunilla Skotnicka Ewing bredvid Åsa Hagelstedt, Djurskyddet Sverige, Rouna Burman, Naturskyddsföreningen, Camilla Björkbom, Djurens Rätt och Johan Beck-Friis, Svenska Djurskyddsföreningen.