Vilda djur får inte hållas för jakthundsträning i Norge

Det är inte tillåtet att träna jakthundar på levande vilt i fångenskap i Norge. Sedan den 1 april står det tydligt i landets viltföreskrift.
– Nu måste jägare hitta mer humana sätt att träna sina hundar. Traditioner kan inte ursäkta att metoder som utsätter djur för onödigt lidande får fortsätta, säger zoologen Anton Krag, som tror att det norska förbudet kan inspirera de svenska lagstiftarna.

Beskedet att inte tillåta vilda djur som träningsobjekt åt jakthundar kom när Miljødirektoratet nyligen presenterade en ny viltföreskrift i Norge. I begreppet vilt ingår även vilda djur som fötts i fångenskap. Framför allt rävarnas situation har hamnat i fokus i den norska debatten och inte minst silverräven Ingrid, som fick agera träningsobjekt åt jakthundar i ett konstgryt i Drøbak, har blivit känd efter ett stort reportage i NRK år 2016.

Vad betyder förbudet i föreskriften för djurskyddet för de vilda djur som använts till att vara träningsobjekt för jakthundar?
– Det är en tydlig signal om att jakt och viltförvaltningen måste ta hänsyn till Norges djurskyddslagstiftning som säger: ”Djur har ett egenvärde oavsett vilken nytta människor har av dem. Djur bör behandlas väl och skyddas mot risk för onödig stress och belastning.» (På norska: «Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.») I Norge har det varit vanligt att använda flera arter, som rävar, grävlingar och rådjur. Detta är nu förbjudet och jägare måste hitta andra mer humana sätt att träna sina hundar, säger Anton Krag, zoolog vid norska djurskyddsorganisationen Dyrvernealliansen.

I Sverige är det ännu tillåtet att träna hundar på levande grävlingar i konstgryt. Tror du att framgången med förbudet i Norge att hålla vilda djur för träning av jakthund kan påverka svenska myndigheter att fatta samma beslut?
– Absolut! Tradition och rekreation kan inte ligga till grund för att fortsätta med jaktmetoder som orsakar onödigt lidande för djur. Det finns många jakttekniker för jägare att välja mellan, och om svenska myndigheter ska ha trovärdighet måste de metoder som orsakar vilda djur mest lidande elimineras. Jaktetiskt tillhör grytjaktsträning och grytjakt det förflutna, säger Anton Krag.

Emma Brunberg är sakkunnig hos Djurskyddet Sverige och hon välkomnar det norska förbudet.
– Vi är såklart jätteglada över Norges beslut! Precis som Norge har vi en djurskyddslagstiftning som säger att djur ska skyddas mot onödigt lidande och djur i prov- eller träningssituation får inte utsättas för lidande alls. I Danmark har det varit förbjudet att använda levande djur vid grytjaktsträning i flera år, nu följer alltså Norge efter och vi hoppas och tror att Sverige är nästa land i kön, säger hon.

Text Katarina Hörlin
Foto Peter Lloyd/Unsplash

Så säger den norska viltföreskriften
”§ 4-2 Forbud mot hold av vilt for bestemte formål
Det er ikke tillatt å holde vilt når formålet er jakt i innhegnet område, fremvisning i sirkus,falkonering eller hold som kjæledyr eller hobbydyr.
Trening av hund på vilt i fangenskap er ikke tillatt. (- – – )”
Läs hela den norska viltföreskriften här: Forskrift om skadefelling, dødt vilt og bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark (viltforskriften)

Fortfarande tillåtet i Sverige att träna på levande grävlingar
I djurskyddslagen som trädde i kraft den 1 april 2019 slås fast att alla djur som hålls av människan ska kunna utöva naturligt beteende och att det är förbjudet att utsätta djur för lidande vid prov.
– Det är bekymrande ur djurskyddssynpunkt att man väljer att fortsätta låta grytanlagsprov med grävling vara undantaget djurskyddslagens krav på rätt till naturligt beteende och förbudet mot lidande vid prov, sa Åsa Hagelstedt i en intervju med Tidningen Djurskyddet, när djurskyddslagen trädde i kraft.
Kritiken mot detta undantag har varit stark och just nu utreder Naturvårdsverket på regeringens uppdrag behovet av grytanlagsprov med levande grävling. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 juli 2020.
Läs mer här:
Oacceptabla djurskyddsproblem med levande grävling i grytanlagsprov
Grävlingars lidande vid grytanlagsprov ska bedömas