Djurförsöksetisk nämnd avslår ansökan att hålla mjölkkor inne på sommaren

Nyttan av att undanhålla 2 500 mjölkkor möjligheten till bete sommartid överstiger inte lidandet för korna. Därför avslår Göteborgs djurförsöksetiska nämnd pilotprojektet ”Djurvälfärd 365”.
– Bra beslut av nämnden och visar hur viktigt det är med etologisk kompetens i de djurförsöksetiska nämnderna, säger Emma Brunberg, sakkunnig hos Djurskyddet Sverige.

Alla kor i Sverige som är äldre än sex månader och hålls för mjölkproduktion ska under sommaren hållas på bete. Det slår djurskyddsförordningen fast. LRF, lantbrukarnas riksförbund, fattade under sin stämma 2020 det uppmärksammade och från djurskyddshåll hårt kritiserade beslutet att arbeta för ett slopat beteskrav för mjölkkor i lösdrift. Korna skulle i stället för att gå ut och beta vara inne i de moderna lösdriftsstallarna – hela sommaren.

Som ett led i arbetet att slopa sommarbetet uppstod pilotprojektet ”Djurvälfärd 365”. Här skulle förutsättningarna för att ge korna en likvärdig djurvälfärd inomhus jämföras med den djurvälfärd de skulle fått av att gå ute. Fem mjölkkobesättningar med lösdriftssystem och sammanlagt 2 500 mjölkkor planerades ingå i projektet. Ansökan gällde från den 1 juni i år till 1 juni 2024. Korna skulle vara ”installade under en betesperiod där skötsel och utfodring kommer ske på samma sätt som under ordinarie stallperiod.” Men någon inkludering och jämförelse med en kontrollgrupp som faktiskt skulle få gå på bete skulle däremot enligt ansökan inte ske, påpekar djurskyddsexperter.

För att dra igång projektet krävdes godkännande från en djurförsöksetisk nämnd. Nämndens uppdrag är bland annat att undersöka om försökets nytta överstiger det lidande djuren utsätts för. Då mjölkbesättningarna fanns i Västra Götaland och i Halland hamnade ansökan i Göteborgs djurförsöksetiska nämnd, som i dagarna offentliggjorde sitt beslut. Den avslog ansökan. Nyttan översteg inte lidandet. Dessutom är det redan känt att kor ”har en stark vilja att vistas utomhus under betesperioden och forskning visar att de mår bättre av detta. Syftet med försöket är således att undersöka något som redan är känt. Detta syfte kan därför ifrågasättas” förklarar nämnden sitt beslut.

  – Ett väldigt bra beslut av nämnden och visar att den gjort sitt jobb: en etisk prövning av djurförsökets nytta kontra det lidande som djuren skulle utsättas för, säger Emma Brunberg, som betonar vikten av etologisk kompetens i nämnderna som en förutsättning för att kunna ställa nyttan mot lidandet på ett bra sätt.  
– Nu ser vi hur viktigt det är att etologin finns med från start i bedömningen. Just i Göteborgs djurförsöksetiska nämnd finns ledamöter med stor etologisk kunskap.

Hon lyfter även fram det faktum att nämnden avslog med motiveringen att det redan är känt att betet är viktigt.
  –  Det finns ingen anledning att fortsätta utsätta nya kor för något som redan är prövat, nämligen att de mår bättre av att få gå på bete. Det nämnden konstaterar är ju att det redan är välkänt och vetenskapligt prövat att det inte är motiverat att utsätta kor för att inte få tillgång till bete.

Beslutet är också speciellt då endast ett fåtal ansökningar får avslag av de regionala djurförsöksetiska nämnderna. 2020 kom totalt 602 ärenden in till alla sex nämnder i landet. 443 godkändes, 150 godkändes med villkor och 9 avslogs. 2019 avslogs 5 ärenden av 528.
   Möjligheten att överklaga beslutet finns. Det ska göras inom tre veckor, men enligt artikeln ”Avslag på ansökan om pilotstudie om lösdrift” som publicerats på LRF:s hemsida kommer ingen överklagan att ske utan: ”Istället fokuserar LRF Mjölk, Växa Sverige och RISE på att fortsätta med de delar av projektarbetet som inte kräver djurförsöksetiskt tillstånd.”

Text Katarina Hörlin
Foto iStock

Nämndens bedömning – läs motiveringen här

”Syftet med den aktuella ansökan är i huvudsak att undersöka förutsättningarna för att i en god inomhusmiljö ge mjölkkor en likvärdig djurvälfärd, jämfört med vad de skulle fått med utevistelse under betesperioden. Enligt nämndens mening är det dock känt att nötkreatur har en stark vilja att vistas utomhus under betesperioden och forskning visar att de mår bättre av detta.
Syftet med försöket är således att undersöka något som redan är känt. Detta syfte kan därför ifrågasättas. Nämnden anser vidare att det inte innebär en förbättring i djurens livskvalité att inte få gå utomhus. Vid den avvägning som ska göras vid prövningen väger således försöksdjurets lidande klart tyngre än den förväntade nytta som djurförsöket kan komma att resultera i för djuret. Mot den angivna bakgrunden finns det inte förutsättningar för att godkänna ansökan. Den ska därför avslås.”
Källa: Göteborgs djurförsöksetiska nämnds beslut 003812

Så motiverades pilotprojektet:
”Kraven att nötkreatur ska hållas på bete sommartid försvårar för vissa företag att expandera sin verksamhet”

”Sverige har antagit en nationell livsmedelsstrategi som innebär en ambition om att livsmedelsproduktionen ska ökas. Den inhemska livsmedelproduktionen har minskat under flera år och den nationella självförsörjningsgraden för mjölkprodukter likaså.

Det kan leda till ökad import av mjölkprodukter från länder med sämre djurvälfärd och högra antibiotikaanvändning än vad Sverige har. Sverige har i jämförelse med många andra länder en stark djurskyddslagstiftning och hög nivå på djurvälfärden. Kravet på att nötkreatur ska hållas på bete sommartid försvårar dock för vissa företag att expandera sin verksamhet, vilket är en förutsättning för en ökad inhemsk produktion av mjölkprodukter. Den stora strukturomvandling som skett inom mjölkproduktionen har dock redan idag inneburit att besättningarna blivit färre och större. Vissa mjölkproducenter har därför svårigheter att lösa utmaningar såsom marktillgång och logistik. Företagen kan därmed inte satsa och utveckla sina företag i den riktning som krävs för att den svenska mjölkproduktionen ska kunna öka.

Förhoppningen är att projektet ska kunna ge svar på vilka parametrar i skötsel och miljö i som har störst betydelse för att säkerställa god djurvälfärd hos lösgående mjölkkor i inomhusmiljö. Vidare att djurvälfärden på sikt ska kunna stärkas genom en branschkraftsamling för att främja rätt investeringar i djurstallar om mjölkkorna ska vistas inomhus året om.”
Källa: Ansökan till projektet ”Djurvälfärd 365”


Läs mer om LRF:s arbete för slopat beteskrav