Klargörande riksdagsdebatt om obligatorisk id-märkning och registrering av katter

Under torsdagskvällen hölls riksdagsdebatten om obligatorisk id-märkning och registrering av katt. Det blev en intressant och klargörande debatt. Voteringen kommer att ske på onsdag.

I skuggan av den ryska invasionen av Ukraina hölls sent i går kväll riksdagsdebatten om förslaget att införa en obligatorisk märkning och registrering av katter i Sverige. Flera talare inledde med att rikta sina tankar till Ukraina, och betona hur viktigt det är att stå upp för frihet och demokrati.
    – Det är en mörk dag på många olika sätt, framför allt för människorna i Ukraina, där den ryska regimen i dag har genomfört en aggressiv militär invasion. Det är ett hot mot Europa och det som händer är ett hot mot vår liberala demokrati. Samtidigt kan vi stå här, bara en kort flygresa från Kiev, och debattera lagstiftningsförslag av skiftande slag. Detta är värt att värna på många olika sätt, inledde Ulrika Heie (C) sitt anförande.

Kvällens debatt handlade om Miljö- och jordbruksutskottets betänkande som bygger på regeringens proposition att det från och med nästa år ska bli obligatoriskt för alla kattägare att id-märka och registrera sina katter. Dispens ges till de katter som är födda före den
1 januari 2008.

Ulrika Heie (C) förklarade varför Centerpartiet, liksom Moderaterna och Kristdemokraterna, motsätter sig en obligatorisk märkning av katter, men däremot gärna ser att den frivilliga märkningen ökar.
  – Katten är ett kärt husdjur för många av oss, både barn och vuxna. Det finns i dag i Sverige ungefär 1,4 miljoner katter, fördelade på ungefär hälften så många hushåll. Jag tänker att jag nog är en ganska normal kattägare med mina två älskade, Lakrits och Allis, som jag, precis som 60 procent av alla kattägare, har märkt på frivillig väg, så att de kan återföras hem ifall de skulle springa bort och bli upphittade långt borta. Ungefär hälften av dessa märkta katter finns också i något register. Detta med frivillig märkning har potential att öka framöver, i stället för att man ska införa ett obligatorium och ett statligt register.
    
Hon lyfte också fram att det inte går att jämföra katternas situation i dag med den som hundarna stod inför när det för arton år sedan infördes ett hundregister.
  – De tyngst vägande skälen den gången var det tilltagande problemet med aggressiva och farliga hundar. Man angav också smittskyddsskäl i förarbetena. Inget av detta går att överföra på katter, betonade Ulrika Heie, som även tryckte på att hundregistret har brister, såsom att barn kan registreras som hundägare. Brister som Centerpartiet anser skulle vara lösta innan det övervägs att föra in katterna i samma register.
    Ökad administration och höjda kostnader var två ytterligare skäl som talar emot ett obligatoriskt kattregister.
   ­– Men det främsta skälet är det som Jordbruksverket skriver i sitt remissvar: ”att kraven knappast skulle träffa den viktigaste målgruppen, det vill säga de mindre ansvarstagande kattägarna. Därmed försvinner nyttan med förslaget” konstaterade Ulrika Heie (C) .
    
Moderaternas John Widegren var inne på samma linje, att en obligatorisk märkning inte var rätt väg att gå, och även Kristdemokraternas Magnus Oscarsson, som också nämnde att han har två egna katter – Tusse och Nisse – ansåg att ”det är mycket märkligt att regeringen lägger fram ett lagförslag om märkning och registrering av katter innan det gjorts en utvärdering av den lag som införts om att registrera och märka hundar”.
  – Förslaget vi debatterar i kväll är att alla 1,4 miljoner katter som finns i Sverige ska tvångsmärkas och registreras. Det motsätter vi kristdemokrater oss bestämt, sa han.
  
Magnus Oscarsson (KD) tog också upp det faktum att Jordbruksverket motsatt sig förslaget och ifrågasatte hur en obligatorisk id-märkning och registrering egentligen skulle underlätta för den enskilde jordbrukaren?
   – Jag hör väldigt ofta från regeringen och landsbygdsministern att det ska bli förenklade regelverk för lantbrukare. Det ska bli enklare att vara jordbrukare. En bonde ringde mig i morse. Han sa: ”Det här blir inte bra för mig”. Detta förslag, som faktiskt verkar bli en lag, kommer ju inte att göra det enklare för exempelvis våra jordbrukare och inte heller för dem som bor på landsbygden. Jag tror att detta förslag inte borde ha lagts fram, sa han.

Enklare för polisen, för länsstyrelserna och för alla organisationer som jobbar med att hjälpa de hemlösa katterna, när man kan skilja en ägd katt från en hemlös katt – det lyfte Malin Larsson (S) fram och betonade att förslaget i grunden handlar om de fler än 100 000 hemlösa katter som finns i landet.
    – Bakom varje hemlös katt finns en tidigare ägare som brustit i sitt ansvar. Och jag vill verkligen understryka att det är viktigt att man som djurägare tar sitt ansvar. Utredningens och propositionens förslag är en bra väg för att komma till rätta med detta problem, sa hon och fortsatte:
    – Med det här förslaget tydliggörs kattägarens åtagande, men förslaget gör också att kattens ställning stärks. Märkning och registrering är ett sätt att skilja övergivna och förvildade katter från ägda katter. Katter är ett tamdjur som behöver omvårdnad. Med detta lagförslag tydliggörs kattägarens ansvar. Men viktigast av allt är att minska lidandet för de hemlösa katterna.

Liberalernas Jakob Olofsgård, som berättade om sin barndomskatt Blixten som försvann och blev förvildad, gick igenom de kostnader en märkning skulle innebära för ägaren:
– I dag är ungefär 60 procent av katterna märkta på något sätt, har vi hört. Det är bra. Men det är 40 procent kvar som riskerar att bli hemlösa på grund av att de inte är märkta. Vad kommer det då att kosta? En registrering kostar uppskattningsvis 80 kronor. Som billigast kostar det 200 kronor att märka en katt. Det är 280 kronor. Är en katt värd det? Absolut, säger Liberalerna. Är det då ett proportionerligt krav att ställa på en kattägare? Ja, vi ställer det på en hundägare, sa Jakob Olofsgård (L).

Även SD:s Yasmine Eriksson, MP:s Maria Gardefjell och V:s Elin Segerlind argumenterade för att införa en obligatorisk märkning och registrering av katter.
– Trots att katten är det populäraste husdjuret i Sverige har den i dag många gånger en mycket lägre status än till exempel hunden, sa Yasmine Eriksson (SD) och fortsatte:

– En anledning till det är att vissa katter, kanske främst på landsbygden, inte anses ha en riktig ägare som tar det fulla ansvaret för katten trots att den dagligdags vistas där och fångar möss. En annan anledning till en låg status är att vissa katter säljs väldigt billigt, så pass billigt att de riskerar att bara ses som tillfälliga och hållas som vad vi i folkmun kallar för sommarkatter. Det är givetvis en förskräcklig syn på ett sällskapsdjur. Faktum är att den typiska sällskapskatten inte klarar sig i det fria utan människans tillsyn. Även om de flesta katter tycker om att vara utomhus är de beroende av människan för att få en tillräckligt god omsorg, sa Yasmine Eriksson (SD).

Maria Gardefjell (MP) passade på att hälsa till sina grannkatter Tessan och Tasso när hon avslutade sitt anförande, där hon betonat att katter inte klarar sig själva.
– De kanske klarar en sommar. Men sedan kommer vintern, och då dör de. De går en ganska hemsk svältdöd till mötes. Frivillighet råder inte på det. Det är länsstyrelserna som kontrollerar att djurhållare lever upp till kraven i djurskyddslagstiftningen och som har huvudansvaret för att omhänderta övergivna och förvildade katter. Både polisen och länsstyrelserna välkomnar lagförslaget. Det kommer nu att bli en ökning av antalet märkta och registrerade katter. Det underlättar för både länsstyrelserna och Polismyndigheten att fastställa vem som är ägare till djur. Det blir mycket lättare att särskilja ägda katter från övergivna och förvildade katter. Därför är lagstiftningen väldigt bra, sa hon.

Slutligen citerade Elin Segerlind (V) det brev som skickats till alla riksdagsledamöter i Miljö- och Jordbruksutskottet med avsändare taxen Kanel, som använts i Djurskyddet Sveriges påverkanskampanj ”Stoppa Kattastrofen” där hundar har fört katternas talan för att de ska få samma lagmässiga skydd som hundarna har.
– Ett fint exempel på solidaritet. Hundarna såg sin priviligierade position och tyckte inte det var mer än rätt att en del av den kakan delades med katterna! Vänsterpartiet stöder regeringens framlagda proposition om obligatorisk id-märkning av katter, och vi är glada över det beslut som utskottet nu lägger fram för riksdagen för omröstning. Likt många andra ser vi att obligatorisk id-märkning av katter kommer att få positiva konsekvenser, sa Elin Segerlind (V).

Djurskyddet Sveriges generalsekreterare Åsa Hagelstedt lyssnade på debatten, som hon tyckte var bra.
– Extra fint av Malin Larsson (S), Elin Segerlind (V) och Jakob Olofsgård (L) som alla hyllade oss ideella organisationer som tar hand om katterna, säger Åsa Hagelstedt.

Riksdagen ska rösta om förslaget på onsdag den 2 mars kring klockan 16.00.

Se hela den intressanta debatten här via riksdagens webb-tv: Märkning och registering av katter

Text Katarina Hörlin
Foto Melker Dahlstrand