Första domen för grovt djurplågeri har fallit – man dömd efter att utsatt hundar för lidande

I mitten av december dömdes en man av Sundsvalls tingsrätt för grovt djurplågeri, efter att han utsatt hundar för så svårt lidande att en av dem självdött på grund av svält och en fick avlivas.

Den 1 juli i år infördes grovt djurplågeri i brottsbalken. Förutsättningarna för att ett djurplågeri ska betraktas som grovt i straffrättslig mening är att gärningen inneburit ett allvarligt lidande för djuret, begåtts i större omfattning eller varit av särskild hänsynslös art. Straffet för grovt djurplågeri är minst sex månader och max fyra års fängelse.

Nu har Sundsvalls tingsrätt dömt en man för grovt djurplågeri. Domen är den första sedan brottet infördes, enligt vad Tidningen Djurskyddet erfar.

Brottet skedde mellan den 9 september 2022 och 26 oktober 2022 och bestod i att den dömde förvarat hundarna i en skräpig miljö, varken gett dem tillräcklig tillsyn och vård eller tillräckligt med foder och vatten, vilket bland annat lett till kraftig avmagring och uttorkning, samt till att en av hundarna avlidit och en fick avlivas, enligt domen.

Totalt rörde det sig om tre hundar som utsatts för lidande. Tingsrätten åberopade bland annat veterinärintyg, länsstyrelsens rapport och en obduktionsrapport, som alla redovisade allvarliga brister i hållandet av djuren.

Den dömde ”begick gärningen med uppsåt eller av grov oaktsamhet” konstaterade tingsrätten som i sitt domslut hänvisade till propositionen ”Brott mot djur – skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem” (proposition 2021/22:18, sidan 111). Tingsrätten resonerade kring vad som står i propositionen angående när ett lidande ska bedömas som allvarligt. Om det ”pågår under en längre tid, det vill säga ett utdraget lidande innebär att lidandet ska bedömas som allvarligt, även om lidandet vid ett enskilt tillfälle inte är av en sådan intensitet att det är att bedöma som allvarligt”.

Att ett djur har varit tvunget att avlivas eller dött till följd av gärningen är inte en förutsättning för att lidandet ska anses vara allvarligt. En bedömning måste göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet, enligt propositionen.

Tingsrätten gjorde följande bedömning i det aktuella fallet:
”Hundarna har blivit kraftigt avmagrade, en hund till den grad att den svalt ihjäl. De andra bedömdes vara i sådant skick att även de fått mycket begränsad tillgång till mat under flera veckors tid.

Att låta ett djur självdö utan att ge det adekvat vård måste anses ha förorsakat djuret lidande. Hundarna har under en längre tid blivit underutfodrade, vilket har inneburit ett utdraget lidande som bedöms som allvarligt. Gärningen ska därför rubriceras som grovt djurplågeri.” skrev tingsrätten.

Det grova djurplågeribrottet var en av tre brottsliga gärningar som mannen fälldes för. De övriga var grovt hemfridsbrott och grovt olaga hot. Påföljden för dessa tre gärningar sammantaget blev fängelse i ett år och två månader.

Johan Beck-Friis, veterinärexpert hos Djurskyddet Sverige, kommenterar domen:

– Staten har äntligen accepterat att grova brott mot djur också ska medföra kännbara straff för förövarna. Även om det tagit lång tid att komma hit visar den aktuella domen att juridiken börjar se djuren som individer med samma förmåga att känna lidande och smärta som vi människor, säger Johan Beck-Friis.

Text Katarina Hörlin
Foto Nathalia Arantes, Unsplash

Läs mer om bakgrunden till brottet grovt djurplågeri