75 vargar ska skjutas under pågående licensjakt – kritiken växer

I skrivande stund har femton vargar skjutits under årets licensjakt. Totalt har länsstyrelserna i de fem län där jakten pågår beviljat att 75 vargar får skjutas. Kritiken mot den stora tilldelningen växer.

Vargen är ett fridlyst rovdjur. Dess bevarandestatus är klassad som sårbar i Artdatabanken och enligt WWF fanns 460 vargar i det vilda i Sverige 2021/2022. Sårbar innebär att risken för att arten ska dö ut i vilt tillstånd bedöms vara hög.

– Jakten kommer att utsätta vargpopulationen, som redan är liten och sårbar, för mer förlust av genetiskt material. Dessutom kommer djurens sociala strukturer att splittras, säger Anna Lundvall, sakkunnig hos Djurskyddet Sverige.

Hon är mycket kritisk till den rekordstora tilldelningen under årets licensjakt på varg. 2019 och 2020 var antalet vargar i landet så lågt att licensjakt inte beviljades alls. 2021 beviljades licensjakt på 28 vargar och i fjol på 33 vargar. Årets licensjakt började igår, den 2 januari, och pågår i Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland och Örebro. Den slutar antingen den 15 februari eller när länsstyrelsen avlyser jakten. Länsstyrelserna har totalt beviljat att 75 vargar får skjutas.

”Huvudsyftet med licensjakten är att minska tätheten av vargrevir där den är som störst för att minimera konflikter mellan människa och djur. Vargjakten bedrivs där det är tätast med vargrevir och utifrån miniminivån i rovdjursförvaltningsområdet” förklarar Länsstyrelsen Örebro län, som beviljat licensjakt på 24 vargar i fyra olika revir.

Två av dem delas med andra län. Reviret Vismen delas med Värmland och reviret Almhöjden delas med Västmanland och Dalarna. Dessa båda revir tillsammans med Ölen och Grecken är enligt länsstyrelsen belägna i landets mest vargtäta områden.

”Enligt det senaste årets inventering finns det ingen genetiskt viktig varg i området. Skulle det visa sig att en genetiskt viktig varg ändå uppehåller sig i något av jaktområden så kommer jakten att avlysas. Besluten ligger i linje med de riktlinjer som Viltförvaltningsdelegationen i Örebro län beslutat om i den regionala förvaltningsplanen för de stora rovdjuren” skriver länsstyrelsen.

Samexistens är den enda vägen att gå, understryker Djurskyddet Sveriges sakkunniga Anna Lundvall.
– Det måste satsas på förebyggande åtgärder som stängsling och skydd för jakthundar. Vargen ska ju finnas kvar i landet och vi kan inte tillåta att dessa djur utsätts för den här stressen varje år. Inte heller kan vi tillåta att det är så pass många jägare i skogarna samtidigt, på sex vargar i Almhöjdsreviret är det 75 jägare anmälda, säger hon.

Anna Lundvall vänder sig också emot den stress som vargarna utsätts för under jakten.
– Upp till tre hundar får samtidigt släppas på jakt och detta i samband med att det är många passjägare i skogen gör att jakten inte ens kan beskrivas som etisk, anser jag. Det är en enorm stress som djuren utsätts för, säger Anna Lundvall och fortsätter:

– Vargar vandrar och det kommer inte att fungera i längden att tömma revir. Jag förstår inte syftet med dessa beslut. Det är djupt tragiskt att myndigheterna i Sverige inte lyckas se till forskning, utan ser sig tvingade att följa de populistiska beslut som politikerna tagit.

Text Katarina Hörlin
Foto iStock

Detta måste vara uppfyllt för att licensjakt ska beviljas

”Förutsättningen för att licensjakt efter björn, varg, järv och lo ska kunna tillåtas är att det inte finns någon annan lämplig lösning och att jakten inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. Jakten måste dessutom vara lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning samt ske selektivt och under strängt kontrollerade förhållanden. Förordning (2009:1265).”

Källa: Jaktförordningens § 23 c